پایگاه اطلاع رسانی پرستاری
تبليغات سايت
پايگاه‌: كتابهاي‌ فارسي‌                مركز: كتابخانه‌ انستيتو روانپزشكي‌ تهران‌   
نام‌ مجموعه‌: كتابهاي‌ فارسي‌                           1165 تعداد:   
   ------------------------------------------------------------------------------------------
|ركورد|پديدآور/تنالگان‌   |         عنوان‌         |شماره‌ كنگره‌     |   
   |--------------------+----------------------------------------+--------------------+-----|
|  1|باتل‌، جي‌   اي‌  |ايده‌ هاي‌ جديد تعليم‌ و تربيت‌       | 1367 الف‌133ب‌   |LB 41 /
|  2|ميچل‌، راس‌      |افسردگي‌                 |1369 الف‌922م‌   |WM 171 /
|  3|شاملو، سعيد     |آسيب‌ شناسي‌ رواني‌ : (روان‌ شناسي‌ مرضي‌)  | 1364 آ213ش‌   |WM 140 /
|  4|بكر، رابرت‌ اي‌    |آموزش‌ مهارتهاي‌ اجتماعي‌ درماني‌ براي‌   | 1372 آ613ب‌   |WM 171 /
|          |   |افسردگي‌                 |          |   
|  5|سازمان‌ جهاني‌ بهداشت‌ |آموزش‌ جامعه‌ گرا : براي‌ كاركنان‌ بهداشت‌  | 1373 آ158س‌   |WA 590 /
|  6|الگود، سيريل‌ لويد، |تاريخ‌ پزشكي‌ ايران‌ وسرزمين‌ هاي‌ خلافت‌ شرقي‌ | ت‌734الف‌   |WZ 70 .JI7 /
   |1356        |                    |      1970-1892|   |
|  7|رابينز، آنتوني‌   |به‌ سوي‌ كاميابي‌             | 1375 ب‌118ر   |WM 420 /
|  8|آذر، ماهيار، -1334 |داروهاي‌ رايج‌ روانپزشكي‌ : فارماكولوژي‌  |   د276آ   |QV 77 .2 /
 ...|          |   |ازكتاب‌ مرجع‌ روانپزشكي‌   |1377        |Comprehensive 
|  9|محسني‌، نيك‌ چهره‌   |ادراك‌ خود : از كودكي‌ تا بزرگسالي‌ :   | الف‌325م‌   |BF 697 .5 /
|          |   |ديدگاهها، نظ‌ريه‌ ها و كاربردهاي‌ تربيتي‌ و |        1375|   
|          |   |درماني‌                 |          |   
|  10|نجل‌ رحيم‌، ع‌     |برش‌ نگاري‌ كامپيوتري‌ مغز : انقلابي‌ در   |  1362 ب‌327ن‌   |WN 160 
|          |   |پرتونگاري‌ مغز              |          |   
|  11|آلن‌، كليفورد    |پيشگامان‌ روانپزشكي‌           | 1366 پ‌764آ   |WM 460 /
|  12|دورانت‌، ويليام‌   |تاريخ‌ تمدن‌               |  1367 ت‌748د   |CB 53 /
|   |جيمز، 1981-1885   |                    |          |   
|  13|گنجي‌، حمزه‌     |آزمونهاي‌ رواني‌ : (مباني‌ نظ‌ري‌ و عملي‌)  | 1367 آ678گ‌   |BF 431 /
|  14|ايران‌. وزارت‌ فرهنگ‌ |آمار آموزش‌ عالي‌ ايران‌ 1372-73      |  آ965الف‌   |LB 2300 /
|   |و آموزش‌ عالي‌. موسسه‌ |                    |        1373|   
|   |پژوهش‌ وبرنامه‌ ريزي‌ |                    |          |   
|   |آموزش‌ عالي‌     |                    |          |   
|  15|روزن‌، ماروين‌    |آموزش‌ و درمان‌ معلولين‌ : ابعاد تازه‌ اي‌  | 1370 آ814ر   |LC 4815 /
|          |   |دربرنامه‌ هاي‌ مخصوص‌ معلولين‌ رشدي‌     |          |   
|  16|وچسلر، آر. هارلان‌  |احساس‌ گناه‌               |الف‌ 435و   |BF 575 .G8 /
|  17|ويكس‌-نلسون‌، ريتا  |اختلالهاي‌ رفتاري‌ كودكان‌         | الف‌917و   |WS 350 .6 /
   |1367        |                    |          |   |
|  18|سيف‌ نراقي‌، مريم‌   |اختلالات‌ رفتاري‌ كودكان‌ و روشهاي‌ اصلاح‌ و  | الف‌939س‌   |WS 350 .6 /
|          |   |ترميم‌ آن‌                |        1370|   
|  19|راس‌، آلن‌. ا     |اختلالات‌ رواني‌ كودكان‌ : رويكردي‌ رفتاري‌ به‌ |1370 الف‌186ر   |WS 350 /
|          |   |نظ‌ريه‌ ها، پژوهش‌ و درمان‌         |          |   
|  20|دادستان‌، پريرخ‌   |ارزشيابي‌ شخصيت‌ كودكان‌ : براساس‌ آزمونهاي‌ |1374 الف‌145د   |WS 105 /
|          |   |ترسيمي‌                 |          |   
|  21|شوئر، لويل‌ ا    |تهيه‌ آزمونهاي‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌       | 1358 ت‌715ش‌   |B 3051 /
|  22|دلاكاتو، كارل‌ اچ‌   |پيشگيري‌ و درمان‌ مشكلات‌ خواندن‌ : شيوه‌   |  پ‌621د   |WM 475 .6 /
|          |   |عصبي‌ - رواني‌              |        1368|   
|  23|روگلن‌، موريس‌    |تاريخ‌ روانشناسي‌             |  1368 ت‌842ر   |BF 88 /
|  24|ثنائي‌ زاكر، باقر،  |تجارب‌ باساختار در مشاوره‌ گروهي‌ و تعليم‌ |  1374 ت‌91ث‌   |WM 55 /
|        -1945|   |روابط‌ انساني‌              |          |   
|  25|سليمي‌ اشكوري‌، هادي‌ |تحصيل‌ و رفتار كودك‌           |ت‌  699س‌   |WS 350 .6 /
|  26|كرري‌، اليزابت‌    |تربيت‌ كودك‌ بدون‌ كتك‌ زدن‌ يالوس‌ كردن‌ :  | 417ك‌   |WS 105 .5 .C3 /
|          |   |نگرشي‌ عملي‌ به‌ امرتربيت‌ كودكان‌ نوپاو پيش‌ |       1375 ت‌|   
|          |   |دبستاني‌                 |          |   
|  27|هورناي‌، كارن‌    |تضادهاي‌ دروني‌ ما            | 1373 ت‌799ه‌   |WM 170 /
|  28|داگلاس‌، يو      |اصلاح‌ رفتار كودكان‌ : (مشكلات‌ رفتاري‌ در  | الف‌318د   |WM 350 .6 /
|          |   |كودكان‌)                 |        1374|   
|  29|به‌ پژوه‌، احمد    |اصول‌ برقراري‌ رابط‌ه‌ انساني‌ باكودك‌    | 811پ‌   |WS 105 .5 .F2 /
|          |   |ونوجوان‌ : راهنماي‌ پدران‌ و مادران‌    |      1375 الف‌|   
|  30|شريعتمداري‌، علي‌   |اصول‌ تعليم‌ وتربيت‌            | 1365 الف‌443ش‌   |LB 17 /
|  31|عظ‌يمي‌، سيروس‌    |اصول‌ روانشناسي‌ عمومي‌          |1348 الف‌716ع‌   |BF 128 /
|  32|جونز، ارنست‌     |اصول‌ روانكاوي‌              |1356 الف‌875ج‌   |WM 460 /
|  33|معاني‌، ايرج‌     |اضط‌راب‌                 |1370 الف‌651م‌   |WM 172 /
|          |  34|اط‌لاعات‌ و كاربرد باليني‌ داروهاي‌ ژنريك‌  | 1369 584الف‌   |QV 38 /
|          |   |ايران‌                  |          |   
|  35|قاروني‌، منوچهر   |اط‌لس‌ الكتروكارديوگرافي‌ : باشرح‌ و    |1363 الف‌164ق‌   |WG 140 /
|          |   |تفسيركلينيكي‌ علائم‌            |          |   
|          |  36|افسردگي‌ : برداشتها و درمان‌ شناختي‌    | 1373 639الف‌   |WM 171 /
|  37|موري‌، ادوارد ج‌   |انگيزش‌ و هيجان‌             | الف‌836م‌   |WM 460 .5 /
   |1363        |                    |          |   |
|  38|فرجي‌، ذبيح‌ الله‌   |انگيزش‌ و هيجان‌             | 384ف‌   |WM 460 .5 .M6 /
 1371      |                    |          |   |الف‌|   
|  39|فساشكوه‌، هورآسا   |اين‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ ناسازگارما :   |1352 الف‌734ف‌   |WS 463 /
|          |   |راهنماي‌ روانشناسي‌ آموزشي‌ كودكان‌ و    |          |   
|          |   |نوجوانان‌ ناسازگار            |          |   
|  40|نيشابوري‌، اصغر   |بررسي‌ و نقد نظ‌ريه‌ هاي‌ تكميلي‌ : براي‌   |  ب‌919ن‌   |QH 366 02 /
|          |   |دبيران‌، دانشجويان‌ مراكز تربيت‌ معلم‌ و  |        1367|   
|          |   |دانش‌ آموزان‌               |          |   
|  41|صادقكار، مرتضي‌   |خودرا روانكاوي‌ كنيد           | 191ص‌   |WM 460 .5 .E3 /
 1376       |                    |          |   |خ‌|   
|  42|فلسفي‌، محمد تقي‌،  |بزرگسال‌ و جوان‌ از نظ‌ر افكار و تمايلات‌  | 1364 ب‌842ف‌   |BP 230 /
   |          |                    |        -1287|   |
|  43|ملك‌ پور، مختار   |بهداشت‌ خانواده‌ كودكان‌ عقب‌ مانده‌ ذهني‌  | 1366 ب‌758م‌   |WS 107 /
|  44|بوالهري‌، جعفر    |بهداشت‌ روان‌ براي‌ بهورز و بهداشتيار   | 1371 ب‌743ب‌   |WM 105 /
|  45|كوري‌، جرالد، -1937 |بهداشت‌ روان‌، يا، نمي‌ دانستم‌ حق‌ انتخاب‌  | 1378 ب‌824ك‌   |BF 697 /
|          |   |دارم‌                  |          |   
|  46|معاني‌، ايرج‌     |بيماري‌ نامرئي‌ افسردگيهاي‌ رواني‌     |ب‌    651م‌   |WM 171 /
|  47|هاريسون‌، تنسلي‌   |اصول‌ ط‌ب‌ داخلي‌ هاريسون‌ : صرع‌ ها و    |1362 الف‌228ه‌   |WL 385 /
|   |راندولف‌       |بيماريهاي‌ تشنج‌ دار           |          |   
|  48|پلانشار، اميل‌    |آزمونهاي‌ رواني‌             | 1356 آ492پ‌   |BF 176 /
|  49|ولز، هاري‌ كي‌    |بررسي‌ انتقادي‌ روانكاوي‌ از فرويد تا فروم‌ | 1356 ب‌731و   |WM 460 /
|  50|نيومان‌، ميلدرد،   |اولين‌ دوست‌ خود باشيم‌          |الف‌ 996ن‌   |BF 637 .S8 /
   |1372        |                    |        -1920|   |
|  51|آدامز، ريموند    |بيماريهاي‌ مغز واعصاب‌          | 1370 ب‌252آ   |WL 348 /
|  52|اسپادك‌، برنارد   |آموزش‌ دردوران‌ كودكي‌           | آ471الف‌   |LB 1140 .2 /
   |1369        |                    |          |   |
|  53|عاملي‌، جعفر مرتضي‌  |اخلاق‌ پزشكي‌ دراسلام‌            | 1367 الف‌257ع‌   |W 50 /
|          |  54|به‌ سوي‌ آموزش‌ شنيداري‌- ديداري‌      | 1366 811ب‌   |LB 1027 /
|  55|مافت‌، مري‌ دابليو  |اصول‌ و مباني‌ مددكاري‌ اجتماعي‌      | 1375 الف‌152م‌   |HV 43 /
|          |  56|اولتراسونوگرافي‌ كبد           | 1374 937الف‌   |WJ 302 /
|  57|سازمان‌ جهاني‌    |ارتباط‌ پزشك‌ - بيمار           | 1378 الف‌157س‌   |WM 62 /
|   |بهداشت‌. بخش‌ بهداشت‌ |                    |          |   
|   |رواني‌        |                    |          |   
|  58|كاپلان‌، هارولد    |اسكيزوفرني‌               |1362 الف‌114ك‌   |WM 203 /
|          |  59|اولويتهاي‌ تحقيقاتي‌ كشور         |  937الف‌   |Q 179 .9 /
   |1374        |                    |          |   |
|  60|كجباف‌ زاده‌، محمد  |پيوند كليه‌               | 1362 پ‌388ك‌   |WJ 368 /
|  61|لارسن‌، نيلز     |اختلالات‌ پيش‌ از عادت‌ ماهانه‌        |1372 الف‌148ل‌   |WP 560 /
|  62|سريواستاوا، ام‌   |آمار چندمتغيره‌ كاربردي‌         |  آ523س‌   |QA 278 .2 /
|   |اس‌         |                    |        1370|   
|  63|مان‌، نرمان‌     |اصول‌ روانشناسي‌ : اصول‌ سازگاري‌ آدمي‌   | 1354 الف‌172م‌   |BF 38 /
|  64|حجت‌، هادي‌، -1347  |احكام‌ پزشكان‌ و مشاغل‌ مربوط‌ به‌ پزشكي‌   |  1375 253الف‌   |W 62 /
|  65|اخوت‌، ولي‌ الله‌   |اختلالات‌ رواني‌              |  الف‌321الف‌   |WM 100 /
   |1362        |                    |          |   |
|  66|نادري‌، عزت‌الله‌   |اختلالات‌ يادگيري‌ : تاريخچه‌، تعريف‌،    |  الف‌136ن‌   |LC 4704 /
|          |   |گروهبندي‌، مراحل‌ تشخيص‌، روشهاي‌ آموزش‌ و  |        1366|   
|          |   |نمونه‌ هاي‌ باليني‌            |          |   
|  67|ولمن‌، بنجامين‌ بي‌  |اختلالات‌ روان‌ تني‌             | 1375 الف‌739و   |WM 90 /
|          |  68|اختلالات‌ رواني‌ ناشي‌ ازجنگ‌ و اسارت‌     |   294الف‌   |U 22 .3 /
   |1376        |                    |          |   |
|  69|سادات‌، محمدعلي‌   |اخلاق‌ اسلامي‌               | الف‌128س‌   |BP 247 .8 /
   |1366        |                    |          |   |
|  70|هيوم‌، رابرت‌ ارنست‌، |اديان‌ زنده‌ جهان‌             | 1378 الف‌984ه‌   |BL 41 /
   |          |                    |      1948-1877|   |
|  71|مانتر، جي‌    تي‌ |اصول‌ آناتومي‌ و فيزيولوژي‌ باليني‌ اعصاب‌  |1355 الف‌172م‌   |WL 101 /
|  72|ميرزماني‌، محمود   |كاربردروانشناسي‌ درنيروهاي‌ نظ‌امي‌     | 1378 ك‌933م‌   |U 22 .3 /
|  73|والتون‌، اچ‌   جي‌ |اصول‌ لازم‌ براي‌ يادگيري‌ بر مبناي‌ حل‌ مساله‌ |1375 الف‌251و   |BF 449 /
|  74|وروارت‌، آدريان‌   |اصول‌ مكالمه‌ با بيمار رو به‌ مرگ‌     |1363 الف‌569و   |BF 789 /
|  75|صادقي‌، مجيد، -1336 |اختلالات‌ روان‌ پزشكي‌            |1378 الف‌196ص‌   |WM 100 /
|  76|ميچل‌، راس‌      |افسردگي‌                 |1368 الف‌922م‌   |WM 171 /
|  77|فلك‌، فردريك‌     |افسردگي‌ : واكنش‌ يا بيماري‌        |1364 الف‌845ف‌   |WM 171 /
|  78|فلك‌، فردريك‌     |افسردگي‌ : واكنش‌ يابيماري‌        |1371 الف‌845ف‌   |WM 171 /
|  79|راس‌، رندال‌ آر    |استرس‌ شغلي‌               |الف‌ 186ر   |HF 5548 .8 /
   |1377        |                    |          |   |
|  80|كوران‌، دولورس‌    |استرس‌ وخانواده‌ سالم‌           |1375 الف‌794ك‌   |WM 172 /
|  81|سكينر، ب‌    ف‌  |ازسالخوردگي‌ لذت‌ ببريد : زيستني‌ پرو كامل‌ |1368 الف‌616س‌   |WT 145 /
|          |   |در آخرين‌ سالهاس‌ عمر شما         |          |   
|  82|لو، پي‌ ير      |استرس‌ دايمي‌               |1371 الف‌689ل‌   |WM 172 /
|  83|بستاني‌، محمود    |اسلام‌ و روانشناسي‌            |1372 الف‌543ب‌   |BP 175 /
|  84|مط‌هري‌، مرتضي‌،    |اسلام‌ و مقتضيات‌ زمان‌           |1366 الف‌627م‌   |BP 229 /
   |          |                    |      1358-1299|   |
|  85|واينر، بي‌    جي‌ |اصول‌ آماري‌ در ط‌رح‌ آزمايشها       |   الف‌976و   |QA 279 /
   |1369-71       |                    |          |   |
|  86|شرفي‌، محمدرضا    |بافرزند خود چگونه‌ رفتار كنيم‌ ؟ چشم‌   | 1373 ب‌421ش‌   |WS 105 /
|          |   |اندازي‌ بر مراحل‌ رشدو تحول‌ و فرآيند   |          |   
|          |   |تربيت‌ ازولادت‌ تانوجواني‌         |          |   
|  87|هندرن‌، رابرت‌    |برنامه‌ بهداشت‌ روان‌ مدارس‌        |  1377 ب‌715ه‌   |WM 30 /
|  88|كلمز، هريس‌     |آموزش‌ مسئوليت‌ به‌ كودكان‌         | 1374 آ649ك‌   |WS 105 /
|  89|فابر، آدل‌      |به‌ بچه‌ ها گفتن‌، از بچه‌ ها شنيدن‌ : گفت‌ و | 1375 ب‌111ف‌   |WS 105 /
|          |   |شنود با كودكان‌             |          |   
|  90|شاملو، سعيد     |بهداشت‌ رواني‌              | 1355 ب‌213ش‌   |WM 105 /
|  91|ميالاره‌، گاستون‌   |تعليم‌ و تربيت‌ جديد           | 1366 ت‌914م‌   |LB 1051 /
|  92|عيسي‌ بك‌، احمد    |تاريخ‌ بيمارستانها در اسلام‌        | ت‌986ع‌   |WZ 80 .5 .A8 /
   |1371        |                    |          |   |
|  93|شولتز، دوان‌ پي‌   |تاريخ‌ روانشناسي‌ نوين‌          |    ت‌731ش‌   |BF 95 /
   |1370-72       |                    |          |   |
|  94|روكلن‌، موريس‌    |تاريخ‌ روانشناسي‌             |  1372 ت‌842ر   |BF 88 /
|  95|محمدي‌، يوسف‌     |تشريح‌ سروگردن‌ واعصاب‌ مغزي‌ : كالبدشناسي‌ | 1362 ت‌352م‌   |WL 101 /
|          |   |انساني‌                 |          |   
|  96|ياريگرروش‌، محمد،  |تنبيه‌ وكودك‌ آزاري‌            |  1378 ت‌14ي‌   |WA 320 /
   |          |                    |        -1326|   |
|  97|سازمان‌ جهاني‌ بهداشت‌ |تعزيز نموصفار الا ط‌فال‌ المصابين‌ بالشلل‌  | 1995 ت‌157س‌   |WS 342 /
|          |   |المنحي‌ : دليل‌ العاملين‌ في‌ المستوي‌    |          |   
|          |   |المتوسط‌ في‌ مجال‌ التاهيل‌         |          |   
|  98|دوبوتو، ادوارد   |تفكر جانبي‌               | 1364 ت‌737د   |BF 441 /
|  99|براون‌ لي‌، آن‌    |تدابيري‌ براي‌ مشاركت‌ دانشگاهها و موسسات‌ |ت‌   412ب‌   |W 84 .3 /
|          |   |پژوهشي‌ درتحقيق‌ درسيستمهاي‌ بهداشتي‌   |          | (HSR) 
 :|          |   |براي‌ دانشجويان‌ و پژوهشگران‌      |          |   
| 100|كيل‌، رابرت‌     |تحول‌ حافظ‌ه‌ در كودكان‌          | 966ك‌   |WS 105 .5 .M2 /
 1372       |                    |          |   |ت‌|   
| 101|نوردبي‌، ورنون‌    |راهنماي‌ نظ‌ريه‌ ي‌ : روان‌ شناسان‌ بزرگ‌   | 1369 ر732ن‌   |BF 109 /
|          | 102|راهنماي‌ سيستم‌ عامل‌ نگارش‌ 5       | 1371 298ر   |QA 76 .8 /
| 103|گلدفريد، ماروين‌ آر |رفتار درماني‌ باليني‌           | 1371 ر547گ‌   |WM 425 /
| 104|جينزبرگ‌، هربرت‌   |رشد عقلاني‌ كودك‌ ازديدگاه‌ پياژه‌      | 994ج‌   |WS 105 .5 .C7 /
 1371       |                    |          |   |ر|   
| 105|اوليه‌ ري‌، دانيل‌   |رفتار درماني‌ : كاربرد وبازده‌      |   ر937الف‌   |WM 425 /
   |1371        |                    |          |   |
| 106|اصفهاني‌، محمدمهدي‌  |روش‌ ومنش‌ دانشجوئي‌ : سخني‌        |   ر574الف‌   |BJ 991 /
|          |   |ازسرمهروخيرخواهي‌ بادانشجويان‌ تازه‌ وارد |        1376|   
|          |   |دانشگاه‌                 |          |   
| 107|ضياء ظ‌ريفي‌، ابوالحسن‌|راهنماي‌ حفاظ‌ت‌ براي‌ كاركنان‌ مراكزپزشكي‌ - |   ر66ض‌   |WC 503 .6 /
|          |   |بيمارستانهاآزمايشگاههاودندانپزشكان‌   |        1374|   
|          |   |درمقابل‌ ويروس‌ هپاتيت‌ وايدز       |          |   
| 108|كارلسون‌، نيل‌ ار،  |روانشناسي‌ فيزيولوژيك‌ (فيزيولوژي‌ رفتار) | 1379 ر145ك‌   |WL 103 /
   |          |                    |        -1942|   |
| 109|برن‌، اريك‌      |تحليل‌ رفتار متقابل‌           | 1373 ت‌476ب‌   |WM 430 /
| 110|پيل‌، نورمن‌ وينسنت‌  |قدرت‌ عامل‌ افزون‌             | 1372 ق‌978پ‌   |BF 367 /
| 111|سيف‌، علي‌ اكبر    |تغيير رفتار و رفتار درماني‌ : نظ‌ريه‌ ها و | 1377 ت‌939س‌   |WM 425 /
|          |   |روشها                  |          |   
| 112|كنگره‌ سراسري‌ استرس‌ |برنامه‌ روزانه‌ و خلاصه‌ مقالات‌ چهارمين‌   | 1378 ب‌751ك‌   |WM 172 /
)|   |چهارمين‌ : 1378 :  |كنگره‌ سراسري‌ استرس‌           |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 113|قاضي‌، قاسم‌     |زمينه‌ مشاوره‌ وراهنمائي‌         |  1368 ز423ق‌   |WM 55 /
| 114|سيف‌، علي‌ اكبر    |تغيير رفتار و رفتار درماني‌ : نظ‌ريه‌ ها و | 1374 ت‌939س‌   |WM 425 /
|          |   |روشها                  |          |   
| 115|سيف‌، علي‌ اكبر    |تغييررفتارورفتار درماني‌ : نظ‌ريه‌ ها وروش‌ | 1373 ت‌939س‌   |WM 425 /
|          |   |ها                   |          |   
| 116|مولر، فرناند- لوسين‌ |تاريخ‌ روان‌ شناسي‌            |  1368 ت‌847م‌   |BF 82 /
| 117|اقليما، مصط‌في‌    |تكنيكهاي‌ ارتباط‌ با فرد و خانواده‌    |  ت‌678الف‌   |HV 2497 /
   |1376        |                    |          |   |
| 118|سليمي‌ اشكوري‌، هادي‌ |تازه‌ هاي‌ روانپزشكي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌  | 1355 ت‌699س‌   |WS 350 /
| 119|سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌ |تعيين‌ حجم‌ نمونه‌ در مط‌العات‌ بهداشتي‌   | 1371 ت‌157س‌   |WA 900 /
| 120|كوكبه‌، فرخ‌     |توان‌ بخشي‌ رواني‌ (باز تواني‌)       |  1364 ت‌839ك‌   |WM 29 /
| 121|تقدمي‌، مخمدرضا،   |خستگي‌ جنسي‌               |  خ‌637ت‌   |WM 307 .S3 /
   |1378        |                    |        -1343|   |
|          | 122|درمان‌ روانپزشكي‌ درخانه‌ و بيمارستان‌   |  1372 468د   |WM 170 /
| 123|فرانكل‌، لوئيس‌، -1953|روانشناسي‌ زن‌ : بررسي‌ علل‌ و راههاي‌ اقتدر | 349ف‌   |WM 460 .5 .W6 /
|          |   |بخشيدن‌ به‌ خويش‌             |       1377 ر|   
| 124|مودي‌، ريموند    |زندگي‌ پس‌ اززندگي‌            |  ز829م‌   |BF 789 .D4 /
   |1373        |                    |          |   |
| 125|نرم‌ افزاري‌ سينا   |زرتگار : نسخه‌  |UD             ز392ن‌   |QA 76 .75 /
   |1377        |                    |          |   |
| 126|براون‌، ادوارد    |تاريخ‌ ط‌ب‌ اسلامي‌             | ت‌412ب‌   |WZ 80 .5 .A8 /
   |1364        |                    |          |   |
|          | 127|روانشناسي‌ زنان‌             | 758ر   |WM 460 .5 .W6 /
   |1377        |                    |          |   |
|          | 128|روانشناسي‌ سالمندي‌            |  1373 758ر   |WT 145 /
| 129|عبدالله‌ زاده‌،    |شنوايي‌ حين‌ بيهوشي‌ : تاثير ناخودآگاه‌آن‌  | 1363 ش‌361ع‌   |WO 275 /
|   |شكرالله‌       |درتسريع‌ و تاخير بهبودي‌ زخمهاي‌ بعد از  |          |   
|          |   |عمل‌ جراحي‌ و ترخيص‌ بيمار ازبيمارستان‌   |          |   
| 130|صبوراردوبادي‌، احمد |زيربناي‌ تربيتي‌ واخلاقي‌ انسان‌       | 1358 ز412ص‌   |LB 1051 /
| 131|لوريا، الكساندر ر  |زبان‌ و شناخت‌              | 1368 ز738ل‌   |BF 455 /
| 132|اربابي‌، غلامرضا   |زبان‌ حس‌ ششم‌               |   ز363الف‌   |WL 702 /
   |1355        |                    |          |   |
| 133|ريچ‌، جان‌      |مصاحبه‌ روانشناختي‌ باكودك‌ ونوجوان‌    |  م‌936ر   |WS 350 .5 /
   |1369        |                    |          |   |
| 134|برتالنفي‌، فون‌ لودويك‌|مباني‌ تكامل‌ و كاربردهاي‌ نظ‌ريه‌ عمومي‌   | 1366 م‌417ب‌   |QA 402 /
|          |   |سيستمها                 |          |   
| 135|داويديان‌، هاراط‌ون‌، |منتخب‌ مقالات‌              |  1373 م‌325د   |WM 9 /
   |          |                    |        -1303|   |
| 136|ضوابط‌ي‌، مهدي‌    |مباني‌ مشكل‌ شناسي‌ : (كودكي‌ و نوجواني‌)  |  1362 م‌47ض‌   |WS 462 /
| 137|گاسپاريان‌، سروژ   |ژنتيك‌ تجربي‌ : (ژنتيك‌ مگس‌ سركه‌)     | 1354 ژ156گ‌   |QX 505 /
| 138|مجوزي‌، عبدالله‌   |دنياي‌ خودهيپنوتيزم‌ وبهبودي‌ باتلقين‌   | 1376 د282م‌   |WM 415 /
| 139|آبات‌، اف‌    آر |آموزش‌ براي‌ يادگيري‌ بهتر         | 1372 آ114آ   |W 84 .6 /
| 140|فيش‌، فرانك‌ جيمز   |آسيب‌ شناسي‌ رواني‌ باليني‌         | 1369 آ965ف‌   |WM 100 /
|          | 141|بيماريهاي‌ مغز عروقي‌           |  1364 969ب‌   |WL 348 /
| 142|محقق‌ داماد، مصط‌في‌  |بررسي‌ فقهي‌ حقوق‌ خانواده‌ : نكاح‌ و انحلال‌ |  ب‌331م‌   |BP 253 .2 /
|          |   |آن‌، مواد 1034 تا 1157 قانون‌ مدني‌    |        1372|   
| 143|ويگوتسكي‌،      |تفكر و زبان‌               | 924و   |WS 105 .5 .C8 /
|   |لوسيمونوويچ‌     |                    |       1370 ت‌|   
| 144|كولمن‌، سيمون‌    |درآمدي‌ به‌ انسان‌ شناسي‌          | 1372 د853ك‌   |GN 502 /
| 145|مهرآرا، علي‌ اكبر  |زمينه‌ روانشناسي‌ اجتماعي‌         | 1373 ز868م‌   |HM 251 /
| 146|اسلامي‌ نسب‌، علي‌   |رفتارهاي‌ جنسي‌ انسان‌ : براساس‌ اصول‌ روان‌ |   ر528الف‌   |BF 692 /
|          |   |شناسي‌، روان‌ پزشكي‌، روان‌ پرستاري‌، جامعه‌ |        1376|   
|          |   |شناسي‌، جرم‌ شناسي‌، جرم‌ شناسي‌ واسلام‌ شناسي‌ |          |   
| 147|فرولوف‌، يوري‌    |كارو مغز                | 1361 ك‌622ف‌   |WL 300 /
| 148|دوبوار، سيمون‌    |كهنسالي‌                 |  1365 ك‌737د   |WT 39 /
| 149|فرخ‌، جهانگير    |كتاب‌ روان‌ پزشكي‌             | 1350 ك‌418ف‌   |WM 100 /
| 150|بيلر، رابرت‌     |كاربرد روانشناسي‌ در آموزش‌        | 1368 ك‌965ب‌   |LB 1051 /
| 151|رنجبر، محمدرضا   |كاربردمصاحبه‌ و گزارش‌ نويسي‌ در مددكاري‌  |  1373 ك‌727ر   |HV 41 /
|          |   |اجتماعي‌                 |          |   
| 152|نورتون‌، پيتر    |كتاب‌ آموزش‌ ساختارداخلي‌ كامپيوترهاي‌ شخصي‌ |   ك‌727ن‌   |QA 76 .8 /
   |1374        |IBM PC & PS/2              |          |   |
|          | 153|كتابنامه‌ فهرست‌ موضوعي‌ كتابهاي‌ منتشر شده‌ |  1370 376ك‌   |Z 3366 /
| 154|خواجوي‌، شهلا     |كتابشناسي‌ علوم‌ پزشكي‌          | 1374 ك‌767خ‌   |ZWB 100 /
| 155|اسداللهي‌، قربانعلي‌ |كتاب‌ راهنما براي‌ خانواده‌ هاي‌ بيماران‌  |   ك‌497الف‌   |WM 203 /
|          |   |مبتلا به‌ اسكيزوفرنيا           |        1372|   
| 156|ميلاني‌ فر، بهروز   |كودكان‌ و نوجوانان‌ استثنائي‌ : علل‌، علائم‌، | 1356 ك‌978م‌   |LC 3981 /
|          |   |آموزش‌ وپرورش‌، پيشگيري‌ ودرمان‌      |          |   
| 157|عشقپور، مجتبي‌    |مشكلات‌ دوران‌ پيري‌            | 1370 م‌633ع‌   |WT 104 /
| 158|شيدفر، محمدرضا   |كودكان‌ پرتحرك‌ : روش‌ هاي‌ نوين‌ چگونگي‌   |  ك‌933ش‌   |WS 350 .5 /
|          |   |رفتار باكودكان‌ ناآرلن‌          |        1373|   
| 159|هالاهان‌، دانيل‌ پي‌  |كودكان‌ استثنايي‌ : مقدمه‌ اي‌ بر آموزشهاي‌ | 1372 ك‌328ه‌   |LC 3981 /
|          |   |ويژه‌                  |          |   
| 160|آترنس‌، ديل‌     |مقدمه‌ اي‌ بر علوم‌ اعصاب‌ ورفتار      | 1367 م‌172آ   |WL 100 /
| 161|مدني‌، علي‌      |مفاهيم‌ اساسي‌ آمار            | 1366 م‌421م‌   |QA 273 /
| 162|بيگل‌ هول‌، آر    |مباني‌ اپيدميولوژي‌            | 1371 م‌959ب‌   |WA 105 /
| 163|موروا، اندره‌    |هنرزندگي‌ كردن‌              | 1356 ه‌832م‌   |BJ 1545 /
| 164|وردن‌، جي‌      |مشاوره‌ ودرمان‌ سوگ‌            |  م‌522و   |BF 575 .G7 /
|   |ويليام‌       |                    |        1374|   
| 165|جعفركرماني‌، ابراهيم‌ |نشانه‌ شناسي‌ بيماريهاي‌ رواني‌ : بحثي‌   | 1349 ن‌457ج‌   |WM 141 /
|          |   |درباره‌ علائم‌ و نشانه‌ هاي‌ اختلالات‌ رواني‌ و |          |   
|          |   |ط‌رزمصاحبه‌ وامتحان‌ بيمار         |          |   
| 166|كاپلان‌، هارولد    |نوروزها و اختلالات‌ شخصيت‌         | 1363 ن‌114ك‌   |WM 140 /
| 167|باندورا، آلبرت‌   |نظ‌ريه‌ يادگيري‌ اجتماعي‌          | 1372 ن‌274ب‌   |LB 1084 /
| 168|شفيع‌آبادي‌، عبدالله‌ |نظ‌ريه‌ هاي‌ مشاوره‌ و روان‌ درماني‌     | 1365 ن‌552ش‌   |WM 420 /
| 169|شيلينگ‌، لوئيس‌    |نظ‌ريه‌ هاي‌ مشاوره‌ (ديدگاههاي‌ مشاوره‌)   |  1372 ن‌988ش‌   |WM 55 /
| 170|هرگنهان‌، بي‌     |مقدمه‌ اي‌ برنظ‌ريه‌ هاي‌ يادگيري‌      | 1374 م‌517ه‌   |LB 1051 /
|   |آر         |                    |          |   
| 171|كوكرين‌، ريموند   |مباني‌ اجتماعي‌ بيماريهاي‌ رواني‌      |  1376 م‌839ك‌   |WM 31 /
| 172|رابينز، استيفن‌ يي‌  |مديريت‌ رفتار سازماني‌          |   م‌118ر   |HD 58 .7 /
   |1374        |                    |          |   |
| 173|عط‌يمي‌، سيروس‌    |مباحث‌ اساسي‌ درروانشناسي‌ : "رفتارشناسي‌" | 1357 م‌716ع‌   |BF 128 /
|          | 174|مرك‌ مينوال‌ : تشخيص‌ ودرمان‌ بيماريهاي‌   | 1374 ت‌987م‌   |WL 348 /
|          |   |مغزو اعصاب‌               |          |   
| 175|سازمان‌ جهاني‌    |مقدمه‌ اي‌ بر ادغام‌ بهداشت‌ روان‌ درمراقبت‌ | 1373 م‌157س‌   |WM 105 /
|   |بهداشت‌، 1990    |هاي‌ بهداشتي‌ اوليه‌            |          |   
| 176|آقايانس‌ جواد، محمد |نفوذ : چگونه‌ ميتوان‌ درمردم‌ نفوذ كرد   | 1372 ن‌659آ   |HM 251 /
|          |   |آنها را به‌ خود علاقمند ساخت‌ و باور و   |          |   
|          |   |رفتارشان‌ راتغيير داد          |          |   
| 177|سياسي‌، علي‌ اكبر   |نظ‌ريه‌ هاي‌ شخصيت‌ : يا مكاتب‌ روانشناختي‌  |    ن‌873س‌   |BF 698 /
   |1370-71       |                    |          |   |
| 178|آيسنك‌، هانس‌ ج‌    |كاربردهاي‌ بجاونابجادر روان‌ شناسي‌    |  1369 ك‌977آ   |BF 38 /
| 179|توماس‌، گلين‌ وي‌   |مقدمه‌ اي‌ برروانشناسي‌ نقاشي‌ كودكان‌    | 1370 م‌877ت‌   |BF 723 /
| 180|ريچاردسون‌، چري‌   |معجزه‌ ارتباط‌ و ان‌. ال‌. پي‌        | م‌937ر   |BF 637 .C45 /
   |1375        |                    |          |   |
| 181|ويتمن‌، جان‌     |نيروي‌ رواني‌ گياهان‌           |  1370 ن‌859و   |QK 50 /
| 182|موزر، كلارس‌ ادولف‌  |روش‌ تحقيق‌                |  1368 ر838م‌   |HN 29 /
| 183|رجحان‌، محمد صادق‌  |درمان‌ بوسيله‌ گياهان‌ داروئي‌       | 1377 د377ر   |QV 766 /
| 184|براسارد، مايكل‌   |حافظ‌ه‌ فعال‌ ابزارارتقاي‌ مستمر كيفيت‌   | 1378 ح‌396ب‌   |BF 370 /
| 185|شاملو، سعيد     |راهنماي‌ تهيه‌ شرح‌ حال‌ ومصاحبه‌ درروان‌   | 1370 ر213ش‌   |WM 141 /
|          |   |شناسي‌ باليني‌ و روانپزشكي‌        |          |   
|          | 186|مصاحبه‌ تشخيصي‌              |  1374 594م‌   |WM 141 /
| 187|جانسن‌، ويگي‌     |راهنماي‌ آموزش‌ گام‌ به‌ گام‌ نوزادان‌ و   | 1369 ر194ج‌   |LC 4602 /
|          |   |كودكان‌ عقب‌ مانده‌            |          |   
|          | 188|مكتب‌ هاي‌ روانشناسي‌ و نقد آن‌       |    733م‌   |BF 128 /
   |1369-72       |                    |          |   |
| 189|اشتراني‌، جاويد   |كتاب‌ جامع‌ پزشكي‌ درايران‌ : دوره‌ كامل‌   |    ك‌546الف‌   |W 13 /
|          |   |پزشكي‌ : نخستين‌ دائره‌ المعارف‌ فشرده‌ ط‌ب‌  |       1372-5|   
|          |   |باليني‌                 |          |   
| 190|جانسون‌، اسپنسر   |يك‌ دقيقه‌ با فرزندم‌ (كتاب‌ مخصوص‌ مادر)  | 199ج‌   |WS 105 .5 .F2 /
 1373       |                    |          |   |ي‌|   
| 191|فرويد، زيگموند   |مط‌العاتي‌ برروانشناسي‌ فرويد       |  1376 م‌628ف‌   |BF 38 /
| 192|هاشميان‌، كيانوش‌   |مفاهيم‌ بنيادي‌ درروانشناسي‌ باليني‌    | 1372 م‌257ه‌   |WM 105 /
| 193|سام‌ آرام‌، عزت‌ الله‌ |مددكاري‌ اجتماعي‌ (كارباگروه‌)       |  1373 م‌236س‌   |HV 43 /
| 194|برتيوم‌، فرانسوا   |مقدمه‌ تحقيق‌ دروانشناسي‌ (علوم‌ انساني‌)  |   م‌422ب‌   |BF 76 .5 /
   |1375        |                    |          |   |
| 195|دلاور، علي‌      |مقدمه‌ اي‌ براحتمالات‌ وآمار كاربردي‌ در   |  1375 م‌628د   |BF 39 /
|          |   |روانشناسي‌ و علوم‌ تربيتي‌         |          |   
| 196|جانسون‌، اسپنسر   |يك‌ دقيقه‌ براي‌ خودم‌           | 1374 ي‌199ج‌   |BF 697 /
| 197|شولتز، دوان‌     |نظ‌ريه‌ هاي‌ شخصيت‌             | 1377 ن‌731ش‌   |BF 698 /
| 198|موريس‌، ريچارد جي‌  |اصلاح‌ رفتار كودكان‌ اسثثنائي‌       |1369 الف‌837م‌   |WS 107 /
| 199|بك‌، آرون‌ تي‌.    |شناخت‌ درماني‌ و مشكلات‌ رواني‌       | 598پ‌   |WM 425 .5 .C6 /
 1369       |                    |          |   |ش‌|   
| 200|لفرانكويس‌، گاي‌ آر  |روان‌ شناسي‌ براي‌ آموزش‌          | 1370 ر534ل‌   |LB 1051 /
| 201|نوابي‌ نژاد، شكوه‌  |رفتارهاي‌ بهنجارو نابهنجار كودكان‌ و   |  ر668ن‌   |WS 350 .6 /
|          |   |نوجوانان‌ وراههاي‌ پيشگيري‌ و درمان‌    |        1372|   
|          |   |ناهنجاريها               |          |   
| 202|مان‌، نرمان‌ ل‌    |اصول‌ روانشناسي‌             |1371 الف‌172م‌   |BF 121 /
| 203|ماتلين‌، مارگارت‌   |روانشناسي‌ احساس‌ وادراك‌         | 1371 ر114م‌   |BF 311 /
| 204|پارسا، محمد     |روان‌ شناسي‌ تربيتي‌            | 1371 ر142پ‌   |LB 1051 /
| 205|شفيع‌ آبادي‌، عبدالله‌ |راهنمايي‌ ومشاوره‌ شغلي‌ وحرفه‌ اي‌ و نظ‌ريه‌ | 1359 ر552ش‌   |HF 5381 /
|          |   |هاي‌ انتخاب‌ شغل‌             |          |   
| 206|اخوت‌، ولي‌ الله‌   |ارزشيابي‌ شخصيت‌             |  الف‌321الف‌   |BF 698 /
   |1357        |                    |          |   |
| 207|قاسم‌ زاده‌، حسن‌   |به‌ كودكان‌ خودمغزبرتري‌ دهيد : آموزش‌ كودك‌ |  ب‌185ق‌   |LB 1140 .2 /
|          |   |ازتولدتاپنج‌ سالگي‌            |        1366|   
| 208|دابزانسكي‌، تئودوزيوس‌|نژاد، هوش‌، شخصيت‌            |ن‌    112د   |BF 431 /
|          | 209|راهنماي‌ روان‌ درماني‌ : براي‌ كارگزاران‌  |  1374 298ر   |WM 420 /
|          |   |پزشكي‌                  |          |   
| 210|سليماني‌، فرامرز   |زايمان‌ بي‌ درد (زايمان‌ ط‌بيعي‌)      | 1363 ز694س‌   |WQ 300 /
| 211|رفعت‌ زند، مصط‌في‌   |مباني‌ آزمون‌ هاي‌ تيروئيد         | 1372 م‌641ر   |WK 202 /
| 212|منط‌قي‌، مرتضي‌    |روانشناسي‌ تربيتي‌            | 1372 ر795م‌   |LB 1051 /
| 213|احمدي‌، جمشيد    |آينده‌ روان‌ پزشكي‌ : (زيست‌ رفتار درماني‌) |   آ284الف‌   |WM 425 /
   |1371        |                    |          |   |
| 214|ريچموند، سونيا   |يوگادرماني‌ : سلامتي‌ وتندرستي‌ بايوگا   | 1373 ي‌939ر   |QT 255 /
| 215|آراسته‌، رضا     |تولدي‌ در عشق‌ و خلاقيت‌ : روان‌ شناسي‌ و   | 1372 ت‌337آ   |BP 286 /
|          |   |مولوي‌                  |          |   
| 216|مرتضوي‌، شهرناز   |روان‌ شناسي‌ محيط‌             |  1367 ر446م‌   |WM 31 /
| 217|جعفرزاده‌، علي‌    |متن‌ كامل‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ همراه‌    |  1375 ج‌966الف‌   |KPF /
|          |   |باكتاب‌ پنجم‌ "تعزيرات‌ ومجازاتهاي‌     |          |   
|          |   |بازدارنده‌" مصوب‌ خرداد ماه‌1375      |          |   
| 218|ارونسون‌، اليوت‌   |روانشناسي‌ اجتماعي‌            |   ر444الف‌   |HM 251 /
   |1367        |                    |          |   |
| 219|كي‌ نيا، مهدي‌    |روانشناسي‌ جنائي‌             | 1374 ر978ك‌   |HV 6080 /
| 220|برادشاو، جان‌    |خانواده‌ : روش‌ انقلابي‌ براي‌ خودشناسي‌   | 1372 خ‌393ب‌   |BF 697 /
| 221|اخوت‌، ولي‌ الله‌   |روان‌ درماني‌ : و چند مقاله‌ ديگر     |  الف‌321الف‌   |WM 420 /
   |1355        |                    |          |   |
| 222|استكتي‌، گيل‌     |درمان‌ رفتاري‌ وسواس‌           |   د486الف‌   |WM 176 /
   |1376        |                    |          |   |
| 223|اوزوالد، يان‌    |خواب‌                  |   خ‌928الف‌   |WL 108 /
   |1363        |                    |          |   |
| 224|كاشانيها، كبري‌   |تشويق‌ وتنبيه‌ : ازديدگاه‌ قرآن‌ كريم‌    | 1378 ت‌189ك‌   |BP 104 /
)|   |فرشته‌)، -1335   |                    |          |   
|          | 225|مجموعه‌ مقالات‌ تبليغات‌ و جنگ‌ رواني‌    |  1372 282م‌   |UB 275 /
| 226|كارير، ليور     |داروشناسي‌ دستگاه‌ عصبي‌ خودكار محيط‌ي‌   | 1366 د159ك‌   |QV 120 /
| 227|مينوچين‌، سالوادور  |خانواده‌ و خانواده‌ درماني‌        | 988م‌   |WM 430 .5 .F2 /
 1373       |                    |          |   |خ‌|   
| 228|كاپلان‌، هارولد    |خلاصه‌ روانپزشكي‌ : علوم‌ رفتاري‌-روانپزشكي‌ | 1375 خ‌114ك‌   |WM 100 /
|          |   |باليني‌                 |          |   
| 229|همايش‌ سراسري‌    |چكيده‌ مقالات‌ برگزيده‌ نخستين‌ همايش‌ سراسري‌ | 1376 چ‌642ه‌   |HV 8841 /
|   |علمي‌-تخصصي‌ شيوه‌ هاي‌ |علمي‌-تخصصي‌ شيوه‌ هاي‌ نوين‌ مديريت‌ زندانها |          |   
|   |نوين‌ مديريت‌ زندانها |و اصلاح‌ و تربيت‌ زندانيان‌         |          |   
|   |و اصلاح‌ و تربيت‌   |                    |          |   
|   |زندانيان‌ (اولين‌ :  |                    |          |   
 : 1376|   |تهران‌)    |                    |          |   
| 230|دادستان‌، پريرخ‌   |روانشناسي‌ مرضي‌ تحولي‌ : (ازكودكي‌     | 1370 ر147د   |WS 350 /
|          |   |تانوجواني‌)               |          |   
| 231|ساعتچي‌، محمود، 1320 |روانشناسي‌ كاربردي‌ براي‌ مديران‌ در خانه‌، |  1376 ر171س‌   |HD 38 /
|          |   |مدرسه‌ و سازمان‌ (با تاكيد بر مباحث‌    |          |   
|          |   |روانشناسي‌ صنعتي‌ باليني‌)         |          |   
| 232|سليمي‌، حسين‌     |روانشناسي‌ نظ‌امي‌             | 1368 ر712س‌   |U 22 .3 /
| 233|شولتس‌، دوآن‌     |روانشناسي‌ كمال‌ : الگوهاي‌ شخصيت‌ سالم‌   | 1362 ر731ش‌   |BF 698 /
| 234|محمد، كاظ‌م‌     |روشهاي‌ آماري‌ و شاخص‌ هاي‌ بهداشتي‌     | 1373 ر338م‌   |WA 900 /
| 235|ميس‌، سيسل‌ الك‌    |روان‌ شناسي‌ مط‌العه‌            |  ر971م‌   |BF 456 .R2 /
   |1366        |                    |          |   |
| 236|وندرزندون‌، جيمز   |روانشناسي‌ رشد              | 1376 ر769و   |BF 713 /
|   |دبليو        |                    |          |   
| 237|فورگاس‌، جوزف‌ پي‌   |روانشناسي‌ تعامل‌ اجتماعي‌ : رفتارميان‌ فردي‌| 1373 ر556ف‌   |HM 132 /
| 238|داعي‌، صفر      |روشهاي‌ تحقيق‌ وآماردرروان‌ شناسي‌ وعلوم‌  |   ر195د   |BF 76 .5 /
|          |   |انساني‌                 |        1366|   
| 239|آلپورت‌، گوردن‌ دبليو |روانشناسي‌ اجتماعي‌ : ازآغاز تاكنون‌    | 1371 ر722آ   |HM 251 /
| 240|گراهام‌، فيليپ‌    |روانپزشكي‌ كودك‌ : "رويكرد تحولي‌ "    | 1372 ر288گ‌   |WS 350 /
| 241|كوچتكوف‌، و    د |روانشناسي‌ و تربيت‌ جنسي‌ : كودكان‌     | 1366 ر784ك‌   |BF 692 /
|          |   |ونوجوانان‌                |          |   
| 242|گنجي‌، حمزه‌     |روانشناسي‌ عمومي‌             | 1371 ر678گ‌   |BF 128 /
| 243|كلاين‌ برگ‌، اتو    |روانشناسي‌ اجتماعي‌            | 1355 ر636ك‌   |HM 251 /
| 244|سولسو، رابرت‌ ال‌   |روانشناسي‌ شناختي‌            | 1371 ر824س‌   |BF 311 /
| 245|براندن‌، ناتانيل‌   |روان‌ شناسي‌ حرمت‌ نفس‌ : يك‌ مفهوم‌ جديد   | 1371 ر411ب‌   |BF 697 /
|          |   |ازحرمت‌ نفس‌، رابط‌ه‌ عقل‌ ومنط‌ق‌ بااحساسات‌  |          |   
   |          |                   ...|          |   |
| 246|لوشر، ماركس‌     |روانشناسي‌ رنگ‌ ها : با آزمايش‌ انتخاب‌ رنگ‌ |  753ل‌   |BF 789 .C7 /
|          |   |شخصيت‌ خود را بهتر بشناسيد        |        1370|   
| 247|روزت‌، آي‌      |روانشناسي‌ تخيل‌ : پژوهشي‌ نظ‌ري‌ و عملي‌ در | 1371 ر812ر   |BF 408 /
|          |   |قوانين‌ تخيل‌ و نيروهاي‌ ذهني‌ فرآور    |          |   
| 248|كارولي‌، پال‌     |روان‌ شناسي‌ رفتار : روش‌ هاي‌ عامل‌ (فعال‌) | 1370 ر157ك‌   |BF 637 /
| 249|شهرآراي‌، مهرناز   |روانشناسي‌ يادگيري‌ كودك‌ ونوجوان‌     | 1372 ر787ش‌   |LB 1134 /
| 250|ديز، جيميز     |روانشناسي‌ يادگيري‌            | 1358 ر929د   |LB 1051 /
|          | 251|روانشناسي‌ اجتماعي‌ : كاربردي‌       |    758ر   |HM 251 /
| 252|كريم‌ پور، صادق‌   |روانشناسي‌ اعتياد            | 1365 ر495ك‌   |WM 284 /
| 253|رابينز، استيفن‌ پي‌  |رفتار سازماني‌ : مفاهيم‌، نظ‌ريه‌ ها و   |   ر118ر   |HD 58 .7 /
|          |   |كاربردها                |        1377|   
| 254|كرلينجر، فرد ان‌   |مباني‌ پژوهش‌ در علوم‌ رفتاري‌       |   م‌458ك‌   |BF 76 .5 /
   |1374-76       |                    |          |   |
| 255|گري‌، جان‌      |مردان‌ مريخي‌، زنان‌ ونوسي‌ : چگونه‌ روابط‌  | 391گ‌   |WM 430 .5 .M3 /
|          |   |زناشوئي‌ خودرا بهبود بخشيم‌        |       1375 م‌|   
| 256|هرگنهان‌، بي‌     |مقدمه‌ اي‌ بر نظ‌ريه‌ هاي‌ يادگيري‌      | 1371 م‌517ه‌   |LB 1051 /
|   |آر         |                    |          |   
| 257|گروتلند، نرمان‌ اي‌  |هدفهاي‌ رفتاري‌ براي‌ تدريس‌ وارزشيابي‌   | 1373 ه‌381گ‌   |LB 1027 /
| 258|كاپلان‌، هارولد    |مسائل‌ جنسي‌ و اختلالات‌ روان‌ تني‌      | 1364 م‌114ك‌   |WM 611 /
| 259|فلاد، جيمز      |زبان‌ و مهارتهاي‌ زباني‌          |  1369 ز825ف‌   |P 106 /
| 260|فيشر، راجر     |روانشناسي‌ توافق‌ "مذاكره‌ اصولي‌"     | 1375 ر965ف‌   |BF 660 /
| 261|عالي‌ نژاد، زهرا   |اصول‌ پرستاري‌ رواني‌           |1355 الف‌245ع‌   |WY 160 /
| 262|راس‌، آلن‌ ا     |روانشناسي‌ شخصيت‌ (نظ‌ريه‌ هاو فرآيندها)  | 1375 ر186ر   |BF 698 /
| 263|هاريسون‌، تنسلي‌   |اصول‌ ط‌ب‌ داخلي‌ هاريسون‌          |1369 الف‌228ه‌   |WB 115 /
|   |راندولف‌       |                    |          |   
| 264|دلاور، علي‌      |مباني‌ نظ‌ري‌ و عملي‌ پژوهش‌ در علوم‌ انساني‌ | 1374 م‌622د   |AZ 361 /
|          |   |و اجتماعي‌                |          |   
| 265|مان‌، نرمان‌ ل‌    |اصول‌ روانشناسي‌ : "اصول‌ سازگاري‌ آدمي‌"  | 1362 الف‌172م‌   |BF 38 /
| 266|كمپ‌ بل‌، فرانك‌    |مغزورفتار : زيست‌ شناسي‌ در زندگي‌ روزمره‌ | 1370 م‌712ك‌   |WL 103 /
| 267|پك‌، ام‌   اسكات‌  |روانشناسي‌ شرارت‌ : واميد به‌ درمان‌ آن‌ :  | 1372 ر479پ‌   |HV 8078 /
)|          |   |مط‌العه‌ مردمان‌ دروغ‌)          |          |   
| 268|گروه‌ حمايت‌ كشورهاي‌ |مهارتهاي‌ ارتباط‌ بين‌ فردي‌ دربهداشت‌    |  م‌384گ‌   |HQ 763 .5 /
|   |صندوق‌ جمعيت‌ ملل‌ متحد|باروري‌ وتنظ‌يم‌ خانواده‌ : كتابچه‌ آموزش‌  |        1378|   
)|          |   |ويژه‌ پزشكان‌ وكارشناسان‌ بهداشتي‌)    |          |   
| 269|هور، پيتر      |مباني‌ روانپزشكي‌ كودك‌          | 1375 م‌785ه‌   |WS 350 /
|          | 270|مباحث‌ عمده‌ درروان‌ درماني‌ : (مقدمه‌ اي‌  |  1375 212م‌   |WM 420 /
|          |   |برمفاهيم‌، نظ‌ريه‌ هاو فنون‌ كاربردي‌ روان‌  |          |   
|          |   |درماني‌)                 |          |   
| 271|هريس‌ پرلمن‌، هلن‌   |مددكاري‌ اجتماعي‌             |  1371 م‌556ه‌   |HV 43 /
| 272|ساويج‌ كينگ‌، فليسيتي‌ |كمك‌ به‌ مادران‌ شيرده‌           | 1378 ك‌822س‌   |WS 125 /
| 273|بنديكس‌، توربن‌    |مكالمه‌ درماني‌ درپزشكي‌ باليني‌ : بيمار  | 1371 م‌697ب‌   |WM 172 /
|          |   |مضط‌رب‌                  |          |   
| 274|سراي‌، حسن‌      |مقدمه‌ اي‌ برنمونه‌ گيري‌ درتحقيق‌      |  م‌434س‌   |QA 276 .6 /
   |1372        |                    |          |   |
| 275|مزلو، آبراهام‌ هارولد|به‌ سوي‌ روان‌ شناسي‌ بودن‌         | 1371 ب‌499م‌   |BF 698 /
| 276|ميلاني‌ فر، بهروز   |بهداشت‌ رواني‌              |  1370 ب‌978م‌   |WM 105 
| 277|بوالهري‌، جعفر    |بهداشت‌ روان‌ : جهت‌ استفاده‌ مراقبين‌    | 1370 ب‌784ب‌   |WM 105 /
|          |   |بهداشت‌ مدارس‌ و كليه‌ كاردانهاي‌ بهداشتي‌  |          |   
| 278|سيمون‌، سيدني‌ بي‌   |بخشودن‌                 | 1371 ب‌919س‌   |BF 128 /
| 279|هارلوك‌، اليزابت‌   |بازي‌                  | 1364 ب‌213ه‌   |BF 717 /
| 280|هرست‌، جي‌      |بيماريهاي‌ مادرزادي‌ قلب‌         | 1374 ب‌498ه‌   |WG 220 /
|   |ويليز        |                    |          |   
|          | 281|بلاهاي‌ اجتماعي‌ قرن‌ ما          | 1348 634ب‌   |HV 6001 /
| 282|دانش‌، فريدون‌    |بيماريهاي‌ صرعي‌             | 1367 ب‌241د   |WL 385 /
| 283|سازمان‌ جهاني‌ بهداشت‌ |بهداشت‌ رواني‌ ورشد رواني‌-اجتماعي‌ كودك‌  | 157س‌   |WS 105 05 .M3 /
 1368       |                    |          |   |ب‌|   
| 284|برن‌، اريك‌      |بازيها : روانشناسي‌ روابط‌ انساني‌     | 1369 ب‌476ب‌   |BF 717 /
| 285|ولز، هاري‌ كي‌    |پاولوف‌ بسوي‌ روانشناسي‌ و روان‌ پزشكي‌ علمي‌ |  1363 پ‌731و   |BF 38 /
| 286|قائمي‌، علي‌     |خانواده‌ و مسائل‌ سالمندان‌        | 1366 خ‌352ق‌   |WT 145 /
| 287|گلدارد، ديويد    |مفاهيم‌ بنيادي‌ و مباحث‌ تخصصي‌ در مشاروره‌ |  1374 م‌547گ‌   |WM 55 /
 :|          |   |آموزش‌ و كاربرد مهارتهاي‌ خرد در مشاوره‌ |          |   
|          |   |فردي‌                  |          |   
| 288|هيوز، جان‌. ان‌    |روانشناسي‌ باليني‌ كودك‌ : (با تاكيد بر  | 1375 ر989ه‌   |WS 105 /
|          |   |كاربرد رويكرد شناختي‌-رفتاري‌ در خانه‌ و  |          |   
|          |   |مدرسه‌)                 |          |   
| 289|شريفي‌ درآمدي‌، پرويز |مباني‌ روانشناختي‌ آموزش‌ و پرورش‌ كودكان‌  | 1373 م‌467ش‌   |LC 4601 /
|          |   |عقب‌ مانده‌ ذهني‌ آموزش‌ پذير و تربيت‌ پذير |          |   
| 290|دبس‌، موريس‌     |مراحل‌ تربيت‌               | 1362 م‌355د   |WS 105 /
| 291|تقوي‌، ابراهيم‌    |خيال‌ ديو                |  1363 خ‌467ت‌   |QV 89 /
| 292|مظ‌اهري‌، حسين‌    |خانواده‌ دراسلام‌             | 1364 خ‌639م‌   |BP 253 /
| 293|قائمي‌، علي‌     |خانواده‌ و نيازمنديهاي‌ كودكان‌      | 352ق‌   |WS 105 .5 .F2 /
 1366       |                    |          |   |خ‌|   
| 294|رادپويا، علي‌ اكبر  |خامگياهخواري‌ هم‌ غذا هم‌ درمان‌      | 1370 خ‌152ر   |WB 432 /
| 295|عثمان‌، عبدالكريم‌  |روان‌ شناسي‌ از ديدگاه‌ غزالي‌ و دانشمندان‌ |  1360 ر454ع‌   |B 821 /
|          |   |اسلامي‌                  |          |   
| 296|مرتضائي‌، ليلا    |راهنماي‌ سمينارها، كنگره‌ ها وسمپوزيومهاي‌ | 1364 ر445م‌   |W 3 .5 /
|          |   |برگزارشده‌ درايران‌ (1362-1358)      |          |   
| 297|ايزدي‌، سيروس‌    |روانپزشكي‌ : براي‌ دانشجويان‌ پزشكي‌    |   ر973الف‌   |WM 100 /
|          |   |وپزشكان‌ عمومي‌              |        1364|   
| 298|اشميت‌ پترز، ژاكلين‌ |مقدمه‌ اي‌ بر موسيقي‌ درماني‌        |الف‌   |WM 450 .5 .M8 / 
 1371      |                    |          |   |م‌543|   
| 299|خسروي‌، زهره‌     |روان‌ درماني‌ داغديدگي‌          |  ر551خ‌   |BF 575 .G7 /
   |1374        |                    |          |   |
| 300|هيلگارد، ارنست‌   |نظ‌ريه‌ هاي‌ يادگيري‌            | 1367 ن‌962ه‌   |LB 1051 /
| 301|ديز، جيمز      |روانشناسي‌ يادگيري‌            | 1363 ر929د   |LB 1051 /
| 302|شرفي‌، محمدرضا    |مراحل‌ رشدوتحول‌ انسان‌ : به‌ ضميمه‌ : مقدمه‌ | 1366 م‌421س‌   |WS 105 /
|          |   |اي‌ بر ديدگاه‌ اسلام‌ در موردرشد      |          |   
| 303|اصفهاني‌، محمدمهدي‌  |نظ‌ري‌ به‌ ويژه‌ گيها و منزلت‌ خدمات‌ پرستاري‌ |   ن‌574الف‌   |WY 145 /
|          |   |درپرتو معارف‌ انسان‌ سازاسلام‌       |        1372|   
| 304|حيدري‌، اكرم‌     |روانشناسي‌ رشد و اختلالات‌ رواني‌ رايج‌ در  | 1368 ر949ح‌   |WS 105 /
|          |   |كودكان‌                 |          |   
| 305|ميرزماني‌، محمود   |كاربرد روان‌ پزشكي‌ درنيروهاي‌ نظ‌امي‌    | 1378 ك‌933م‌   |U 22 .3 /
| 306|احمدي‌، احمد     |مقدمه‌ اي‌ برمشاوره‌ و روان‌ درماني‌     |   م‌284الف‌   |WM 420 /
   |1368        |                    |          |   |
|          | 307|روانشناسي‌ رشد              |  1374 754ر   |BF 713 /
| 308|مورفي‌، ژوزف‌     |كاربردهوش‌ و فكر             | 1373 ك‌832م‌   |BF 431 /
| 309|پنس‌، گرگوري‌ اي‌   |موارد كلاسيك‌ دراخلاق‌ پزشكي‌        |  1373 م‌533پ‌   |W 50 /
| 310|اوليوريو فراري‌، آنا |نقاشي‌ كودكان‌ و مفاهيم‌ آن‌        |   ن‌896الف‌   |BF 723 /
   |1370        |                    |          |   |
| 311|موسوي‌، علي‌ محمد   |نگراني‌ وروشهاي‌ مواجهه‌ باآن‌       | 1378 ن‌842م‌   |WM 172 /
| 312|كورمن‌، آبراهام‌ ك‌  |روانشناسي‌ صنعتي‌ وسازماني‌        |  ر792ك‌   |HF 5548 .8 /
   |1370        |                    |          |   |
| 313|چغيمي‌، محمودبن‌   |قانونچه‌ چغميني‌             |  1374 ق‌43چ‌   |WZ 80 /
|   |محمدبن‌ عمر     |                    |          |   
| 314|مالتز، ماكسول‌    |معجزه‌ تصويرذهني‌ : سايكوسيبرنتيك‌، علم‌  | 1368 م‌163م‌   |BF 697 /
|          |   |كنترل‌ ذهني‌               |          |   
| 315|ژليف‌، دريك‌ برايان‌  |راهنماي‌ رژيم‌ غذائي‌ در كودكان‌ خردسال‌   | 1377 ر569ج‌   |WS 312 /
|          |   |مبتلا به‌ اسهال‌ حاد            |          |   
| 316|نلسون‌، والدوامرسون‌ |روانپزشكي‌ اط‌فال‌             | 1374 ر638ن‌   |WS 350 /
| 317|مالتز، ماكسول‌    |راه‌ درمان‌ نگرانيهاي‌ فكري‌ و اسرار شگفت‌  | 1370 ر163م‌   |WM 172 /
|          |   |انگيز هيپنوتيزم‌             |          |   
| 318|داير، وين‌      |نقاط‌ ضعف‌ شما!              | 337د   |WM 460 .5 .E3 /
 1372       |                    |          |   |ن‌|   
| 319|ط‌ريقتي‌، شكرالله‌   |مقدمه‌ اي‌ بر : بيماريهاي‌ روانتني‌     |  1367 م‌584ط‌   |WM 90 /
)|          |   |پسيكوسماتيك‌)              |          |   
| 320|مظ‌لومي‌، رجبعلي‌   |گامي‌ درمسير : تربيت‌ اسلامي‌ : ازكودكي‌   | 1364 گ‌643م‌   |BP 175 /
|          |   |تابلوغ‌                 |          |   
| 321|لامعي‌، ابوالفتح‌   |مباني‌ مديريت‌ كيفيت‌           |  1378 م‌258ل‌   |W 84 /
| 322|اصفهاني‌، محمد مهدي‌ |نگاهي‌ به‌ آثار و جايگاه‌ علمي‌ محمد بن‌   |574الف‌   |WZ 80 .5 .A8 /
|          |   |ذكرياي‌ رازي‌ و بهاالدين‌ رازي‌       |       1376 ن‌|   
| 323|احمدي‌، علي‌ اصغر   |روانشناسي‌ شخصيت‌ ازديدگاه‌ اسلامي‌     | ر284الف‌   |BP 232 .65 /
   |1368        |                    |          |   |
| 324|شاملو، سعيد     |روانشناسي‌ باليني‌            | 1370 ر213ش‌   |WM 105 /
| 325|استريت‌، ادي‌     |مشاوره‌ خانواده‌ : (نظ‌روعمل‌ در نگرش‌    | 1376 م‌482الف‌   |WM 55 /
|          |   |سيستمي‌)                 |          |   
| 326|آصفي‌، آصفه‌     |مباني‌ فلسفه‌ : آشنائي‌ با فلسفه‌ جهان‌ از  |  1370 م‌592آ   |B 99 /
|          |   |زمانهاي‌ قديم‌ تاامروز          |          |   
| 327|سازمان‌ جهاني‌ بهداشت‌ |مبارزه‌ باسل‌               | 1377 م‌157س‌   |WF 205 /
| 328|پارسا، محمد     |روانشناسي‌ يادگيري‌ بر بنياد نظ‌ريه‌ ها   | 1370 ر142پ‌   |LB 1060 /
| 329|هيلگارد، ارنست‌   |كاربرد هيپنوتيزم‌ در تسكين‌ درد      | 1375 ك‌962ه‌   |WM 415 /
| 330|آنو، آرتور     |روانشناسي‌ رنج‌ : كشف‌ و درمان‌ رنجهاي‌   | 1370 ر866آ   |BF 789 /
|          |   |اوليه‌ زندگي‌               |          |   
|          | 331|گردهمائي‌ پژوهشي‌ مديريت‌ و هنر      |  1377 م‌318گ‌   |HD 37 /
| 332|لف‌، جي‌    پي‌  |معاينه‌ رواني‌ : نحوه‌ معاينه‌ باليني‌ در  | 1370 م‌533ل‌   |WM 141 /
|          |   |روانپزشكي‌                |          |   
| 333|هترنيگتون‌، اي‌    |روانشناسي‌ كودك‌ " ازديدگاه‌ معاصر"    | 1373 ر432ه‌   |WS 105 /
|   |هريس‌، -1926     |                    |          |   
| 334|آلپرت‌، گوردون‌ ويلارد |رشد شخصيت‌                | 1356 ر722آ   |BF 698 /
| 335|شفيع‌ آبادي‌، عبدالله‌ |مباني‌ روانشناسي‌ رشد           | 1366 ر552ش‌   |BF 713 /
| 336|محمدخاني‌، قاسم‌   |كاربرد باليني‌ الكترونيستاگموگرافي‌    | 1372 ك‌343م‌   |WW 410 /
| 337|آدلر، آلفرد، -1870 |روانشناسي‌ فردي‌             |  ر262آ   |BF 698 .4 /
   |1370        |                    |          |   |
| 338|كريمي‌، يوسف‌، -1323 |روانشناسي‌ اجتماعي‌            | 1372 ر516ك‌   |HM 251 /
| 339|گلاور، جان‌ اي‌    |روانشناسي‌ تربيتي‌ : اصول‌ و كاربردآن‌   | 1375 ر484گ‌   |LB 1051 /
| 340|بنسن‌، هربرت‌     |آرامش‌ بيكران‌ : مديتيشن‌ خلاق‌، بازيابي‌   |  1377 آ716ب‌   |WM 75 /
|          |   |گنجينه‌ نهان‌ شده‌             |          |   
| 341|اچسون‌، جين‌     |روانشناسي‌ زبان‌             |   ر246الف‌   |BF 455 /
   |1364        |                    |          |   |
| 342|داكو، پير      |روان‌ شناسي‌ خودشناسي‌ - خودسازي‌      | 1368 ر213د   |BF 637 /
| 343|جاهودا، گوستاو   |روانشناسي‌ خرافات‌            | 1371 ر249ج‌   |BF 1405 /
| 344|برينگ‌، ادوين‌ جي‌   |تاريخ‌ علم‌ روانشناسي‌           |  1374 ت‌526ب‌   |BF 95 /
| 345|صبوراردوباري‌، احمد |آئين‌ بهزيستي‌ اسلام‌ : خودآرائي‌      |  آ412ص‌   |BP 252 .4 /
   |1366        |                    |          |   |
| 346|لاندرث‌، كاترين‌    |آموزش‌ و يادگيري‌ (دردوران‌ پيش‌ از دبستان‌) |  آ276ل‌   |LB 1140 .2 /
   |1370        |                    |          |   |
| 347|ارني‌، پير      |آموزش‌ دركشورهاي‌ فقير (نمونه‌ ها     |  آ436الف‌   |LC 2605 /
|          |   |وپيشنهادها)               |        1367|   
| 348|منصور، محمود    |احساس‌ كهتري‌ : به‌ ضميمه‌ بررسيهاي‌ باليني‌ |1369 الف‌793م‌   |WM 190 /
|          |   |آدلر، نظ‌ريه‌ هاي‌، تك‌ بررسي‌ هاي‌ باليني‌  |          |   
| 349|ويگوتسكي‌،      |انديشه‌ و زبان‌              |1371 الف‌924و   |BF 455 /
|   |لوسمنوويچ‌، 1934-1896|                    |          |   
| 350|فروردين‌، پرويز   |ازشعر تاشعردرماني‌ : كاربرد شعردرروان‌  |1366 الف‌589ف‌   |WM 420 /
|          |   |درماني‌                 |          |   
| 351|عبيد، رئوف‌     |انسان‌ روح‌ است‌ نه‌ جسد          |  الف‌437ع‌   |BF 1261 /
   |1368        |                    |          |   |
| 352|سيف‌، علي‌ اكبر    |اندازه‌ گيري‌ و ارزشيابي‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌  |  الف‌939س‌   |LC 1034 /
   |1365        |                    |          |   |
| 353|شوئر، لوول‌ ا.    |اندازه‌ گيري‌ و ارزشيابي‌ در تعليم‌ و تربيت‌ |  الف‌697ش‌   |LB 3051 /
   |1369        |                    |          |   |
| 354|فرجي‌، ذبيح‌الله‌   |انگيزش‌، هيجان‌ وواكنش‌ هاي‌ روانتني‌    | 384ف‌   |WM 460 .5 .M6 /
 1375      |                    |          |   |الف‌|   
| 355|سيمونس‌، جيمز    |پيام‌ زندگي‌ : مجموعه‌ مقالاتي‌ در مورد   | 1370 پ‌974س‌   |WL 360 /
|          |   |بيماري‌ ام‌. اس‌              |          |   
| 356|هايد، ماركارت‌ ا   |ترس‌ و ترسهاي‌ مرضي‌            | 1373 ت‌398ه‌   |WM 178 /
| 357|بازوك‌، آلن‌     |درمان‌ داروئي‌ بيماريهاي‌ رواني‌      | 1368 د214ب‌   |WM 402 /
| 358|اربابي‌، غلامرضا   |دستگاههاي‌ كنترل‌ كننده‌ مغزانسان‌ : هدايت‌ |د   363الف‌   |WL 300 /
|          |   |كننده‌ بشري‌               |          |   
| 359|ديويس‌، ديرك‌ راسل‌  |درآمدي‌ به‌ آسيب‌ شناسي‌ رواني‌       | 1370 د991د   |WM 140 /
| 360|كلايتون‌، پلا جي‌    |درمان‌ افسردگي‌ : اختلاف‌ نظ‌رهاي‌ گذشته‌ و  | 1369 د636ك‌   |WM 171 /
|          |   |نگرش‌ جديد                |          |   
| 361|پياژه‌، جي‌      |ديدگاه‌ پياژه‌ درگسترش‌ تحول‌ رواني‌ : به‌  | 1367 د863پ‌   |WM 460 /
|          |   |ضميمه‌ : آزمودنهاي‌ عملياتي‌ درپژوهش‌ هاي‌  |          |   
|          |   |ژنتيك‌ وباليني‌              |          |   
| 362|هايد، ژانت‌     |روانشناسي‌ زنان‌             | 398ه‌   |WM 460 .5 .W6 /
 1377       |                    |          |   |ر|   
| 363|پاولف‌، ايوان‌ پ‌   |رويكرد پاولفي‌ به‌ روانپزشكي‌ وروانشناسي‌  |  1358 ر263پ‌   |BF 38 /
| 364|ثنائي‌، باقر     |روان‌ درماني‌ ومشاوره‌ گروهي‌        |  1362 ر91ث‌   |WM 430 /
| 365|افروز، غلامعلي‌    |روان‌ شناسي‌ كمرويي‌ و روشهاي‌ درمان‌ به‌   | ر637الف‌   |BF 575 .B3 /
|          |   |ضميمه‌ آزمون‌ كمرويي‌           |        1374|   
| 366|تسوانگ‌، مينگ‌ ت‌   |شيزوفرني‌                | 1366 ش‌576ت‌   |WM 203 /
| 367|عزيزي‌، فريدون‌    |فيزيولوژي‌ غدد مترشح‌ داخلي‌        | 1366 ف‌588ع‌   |WK 102 /
|          | 368|مقدمه‌ اي‌ بر هنردرماني‌          | 723م‌   |WM 450 .5 .A8 /
   |1373        |                    |          |   |
| 369|گينات‌، هايم‌ جي‌   |رابط‌ه‌ بين‌ والدين‌ و كودكان‌ : راه‌ حلهاي‌  | 948ك‌   |WS 105 .5 .F2 /
|          |   |جديد براي‌ مسائل‌ قديمي‌          |       1368 ر|   
| 370|دادستان‌، پريرخ‌   |روانشناسي‌ باليني‌ : آزمايش‌ باليني‌ و   | 1366 ر126د   |WM 105 /
|          |   |فرآيند تشخيص‌ : به‌ ضميمه‌ : مقياس‌ هوش‌   |          |   
|          |   |حسي‌- حركتي‌ پياژه‌            |          |   
|          | 371|روانپزشكي‌ : براي‌ دانشجويان‌ پزشكي‌    |  1347 756ر   |WM 100 /
|          |   |وپزشكان‌ عمومي‌              |          |   
| 372|شعاري‌ نژاد، علي‌ اكبر|روانشناسي‌ رشد بزرگسالان‌ : درفراخناي‌ زندگي‌| 1373 ر493ش‌   |WT 145 /
| 373|حيدريان‌، محمود   |مباني‌ روان‌ شناسي‌ اجتماعي‌        |؟ 134 م‌951ح‌   |HM 251 /
| 374|هريس‌، تامس‌ آ    |وضعيت‌ آخر                | 1372 و556ه‌   |BF 181 /
| 375|احمدي‌، جمشيد    |وسواس‌ و درمان‌ آن‌            |   و284الف‌   |WM 176 /
   |1368        |                    |          |   |
| 376|داگلاس‌، كارن‌ سي‌   |فراگيري‌ در پزشكي‌            |  1372 ف‌218د   |W 18 /
| 377|سايدل‌        |فرهنگ‌ اصط‌لاحات‌ انگليسي‌ آكسفورد      | 1372 ف‌262س‌   |PE 1460 /
| 378|آريان‌ پور، منوجهر  |فرهنگ‌ يك‌ جلدي‌ پيشرو آريان‌ پور : انگليسي‌ | 1377 ف‌445آ   |PE 1645 /
 -|          |   |فارسي‌                 |          |   
| 379|گات‌، آندره‌     |فارماكولوژي‌ پزشكي‌            |  1365 ف‌121گ‌   |QV 4 /
| 380|گريسهايمر، آستر   |فيزيولوژي‌ انسان‌             | 1362 ف‌395گ‌   |QT 104 /
| 381|شرقاوي‌، حسن‌ محمد  |گامي‌ فراسوي‌ روانشناسي‌ اسلامي‌، يا اخلاق‌ و |  گ‌424ش‌   |BP 232 .65 /
|          |   |بهداشت‌ رواني‌ در اسلام‌          |        1366|   
| 382|مط‌هري‌، مرتضي‌    |نهاد خانواده‌ درآثار استاد شهيد مرتضي‌  | 1378 ن‌627م‌   |HQ 503 /
|          |   |مط‌هري‌                  |          |   
| 383|گورويچ‌، ژرژ     |مسائل‌ روان‌ شناسي‌ جمعي‌ وروان‌ شناسي‌    | 1369 م‌782گ‌   |HM 291 /
|          |   |اجتماعي‌                 |          |   
| 384|باقري‌، خسرو     |نگاهي‌ دوباره‌ به‌ تربيت‌ اسلامي‌       |  ن‌241ب‌   |BP 230 .18 /
   |1368        |                    |          |   |
| 385|سام‌آرام‌، عزت‌اله‌   |مددكاري‌ اجتماعي‌ (كار بافرد)       |  1367 م‌243س‌   |HV 43 /
| 386|باط‌ني‌، محمد رضا،  |فرهنگ‌ معاصر : انگليسي‌ - فارسي‌      | 1377 ف‌229ب‌   |PE 1645 /
   |          |                    |        -1313|   |
| 387|رئوفي‌، محمد حسين‌  |مديريت‌ رفتار كلاسي‌ : مهارتهاي‌ آموزشي‌ و  | 1377 م‌986ر   |LB 1033 /
|          |   |پرورشي‌                 |          |   
| 388|اسپراف‌، لئون‌    |هورمون‌ شناسي‌ باليني‌ زنان‌ و ستروني‌    |   ه‌472الف‌   |WP 505 /
   |1366        |                    |          |   |
| 389|مورتن‌، لسلي‌ ت‌    |شيوه‌ بهره‌ گيري‌ ازكتابخانه‌ هاي‌ پزشكي‌   |  ش‌832م‌   |Z 675 .M4 /
   |1371        |                    |          |   |
| 390|صادقي‌، محمد رضا   |پايه‌ هاي‌ روابط‌ اجتماعي‌         | 1372 پ‌196ص‌   |HM 291 /
| 391|سازمان‌ ملل‌ متحد.  |پيشگيري‌ و توان‌ بخشي‌ مبتني‌ بر جامعه‌ :  |  1372 پ‌157س‌   |HN 39 /
|   |كميته‌ اقتصادي‌    |رهنمودهايي‌ براي‌ برنامه‌ ريزي‌ و مديريت‌  |          |   
|   |واجتماعي‌ براي‌ آسيا |                    |          |   
|   |و حوزه‌ اقيانوس‌ آرام‌ |                    |          |   
| 392|روخلين‌، ل‌      |درباره‌ خواب‌ چه‌ مي‌ دانيد؟ خواب‌، خواب‌   |د    751ر   |WL 108 /
|          |   |مصنوعي‌،رويا و بهداشت‌ خواب‌        |          |   
| 393|پالاهنگ‌، حسن‌     |پيامدهاي‌ رواني‌ اجتماعي‌ بلاياي‌ ط‌بيعي‌ :  | 1375 پ‌244پ‌   |WB 105 /
"|          |   |پيشگيري‌ و درمان‌"            |          |   
| 394|ماهر، فرهاد     |پويايي‌ هاي‌ گروه‌ : مباني‌ نظ‌ري‌ و     | 1375 پ‌186م‌   |HM 131 /
|          |   |راهبردهاي‌ عملي‌             |          |   
| 395|استور، آنتوني‌    |هنر روان‌ درماني‌             |   ه‌491الف‌   |WM 420 /
   |1377        |                    |          |   |
| 396|بلانر، هوارد     |تاتر درماني‌ : روان‌ درماني‌ با شيوه‌ هاي‌  | 634ب‌   |WM 430 .5 .P8 /
|          |   |نمايشي‌                 |       1370 ت‌|   
| 397|كرمن‌، ل‌       |نقاشي‌ كودكان‌ : كاربرد تست‌ ترسيم‌ خانواده‌ | 1371 ن‌459ك‌   |BF 723 /
|          |   |در كلينيك‌                |          |   
| 398|لينگ‌، ر    د  |خويشتن‌ ازهم‌ گسيخته‌ : مط‌العه‌ اي‌     | 1374 خ‌961ل‌   |WM 100 /
|          |   |وجودگرايانه‌ درباب‌ سلامت‌ ذهن‌ و جنون‌    |          |   
| 399|شارتيه‌، ژان‌     |درمان‌ خجالت‌ درسه‌ هفته‌ : همراه‌ باهفت‌ راه‌ | د155ش‌   |BF 575 .S45 /
|          |   |حل‌ فوري‌ براي‌ ازبين‌ بردن‌ دلهره‌ و اضط‌راب‌ |        1373|   
| 400|دورانت‌، ويليام‌   |درآمدي‌ بر تاريخ‌ تمدن‌ : شامل‌ : مقدمه‌   |  1368 ت‌748د   |CB 53 /
|   |جيمز، 1981-1885   |عمومي‌، زندگينامه‌ دورانت‌ هانگاهي‌ اجمالي‌ |          |   
 ...|          |   |درسهاي‌ تاريخ‌            |          |   
| 401|گلدن‌، ويليام‌ ال‌   |هيپنوتيسم‌ درماني‌            | 1374 ه‌552گ‌   |WM 415 /
| 402|هارو، آنيتا ج‌    |ط‌بقه‌ بندي‌ هدفهاي‌ تربيتي‌ : حيط‌ه‌     | 1368 ط‌217ه‌   |WM 197 /
|          |   |رواني‌-حركتي‌ : راهنماي‌ عملي‌ جهت‌ تدوين‌  |          |   
|          |   |هدفهاي‌ رفتاري‌ (شناختي‌-عاط‌في‌ و      |          |   
|          |   |رواني‌-حركتي‌)              |          |   
| 403|اسپاك‌، بنجامين‌   |پرورش‌ فرزند درعصر دشوار ما       |   پ‌471الف‌   |WS 105 /
   |1366        |                    |          |   |
| 404|آقابخشي‌، حبيب‌    |كتابشناسي‌ علوم‌ بهداشتي‌         | 1373 ك‌642آ   |ZWA 100 /
| 405|ماي‌ لي‌، ريچارد   |ساخت‌، پديده‌ آئي‌ وتحول‌ شخصيت‌ : به‌ ضميمه‌ | 1368 س‌199م‌   |BF 698 /
|          |   |مفهوم‌ فرافكني‌، تست‌ رورشاخ‌، روش‌ اجرا،  |          |   
|          |   |نمره‌ گذاري‌ و تفسير           |          |   
| 406|قنادان‌، منصور    |مقدمه‌ اي‌ برشناخت‌ پويايي‌ گروه‌      | 1375 م‌781ق‌   |HM 131 /
| 407|جونز، ادوارد FOX PRO.5|    به‌ زبان‌ ساده‌         |   ف‌875ج‌   |QA 76 .9 /
   |1372        |                    |          |   |
| 408|سازمان‌ جهاني‌    |آموزش‌ مهارتهاي‌ مشاوره‌ بهداشت‌ باروري‌   | 1378 آ157س‌   |WS 462 /
|   |بهداشت‌، برنامه‌   |وجنسي‌ نوجوانان‌ : مجموعه‌ آموزش‌ براي‌   |          |   
|   |بهداشت‌ نوجوانان‌   |مشاورين‌ وراهنمايان‌           |          |   
|   |واحد بهداشت‌ خانواده‌ |                    |          |   
| 409|فرجاد، محمدحسين‌   |آسيب‌ شناسي‌ اجتماعي‌ وجامعه‌ شناسي‌ انحرافات‌| 1374 آ365ف‌   |HM 291 /
| 410|كاپلان‌، هارولد اي‌  |اختلالات‌ رواني‌ و رفتاري‌ دوران‌ كودكي‌ و   | الف‌114ك‌   |WS 350 .6 /
|          |   |نوجواني‌                 |        1377|   
| 411|فروم‌، اريك‌، -1900  |انقلاب‌ اميد : درريشه‌ هاي‌ عوامل‌      | 1374 الف‌621ف‌   |B 821 /
|          |   |غيراومانيستي‌ و اومانيستي‌ جامعه‌ صنعتي‌  |          |   
| 412|كرين‌، ويليام‌ سي‌   |پيشگامان‌ روان‌ شناسي‌ رشد         |  1367 پ‌487ك‌   |BF 38 /
| 413|رفيع‌ پور، فرامرز،  |وسائل‌ ارتباط‌ جمعي‌ و تغييرارزشهاي‌ اجتماعي‌| 1378 و651ر   |HM 258 /
   |          |                    |        -1320|   |
| 414|كنگره‌ سالانه‌ انجمن‌  |خلاصه‌ سخنرانيها در كنگره‌ سالانه‌ انجمن‌   |  1369 خ‌751ك‌   |WS 9 /
|   |پزشكان‌ كودكان‌ ايران‌ |پزشكان‌ كودكان‌ ايران‌           |          |   
)|   |تازه‌ هاي‌ ط‌ب‌ كودكان‌ |                    |          |   
 : 1369|   |تهران‌)    |                    |          |   
| 415|لوريا، الكساندر   |ذهن‌ يك‌ يادسپار : (كتابي‌ كوچك‌ درباره‌   | 1372 ذ738ل‌   |BF 376 /
|   |رومانوويچ‌      |حافظ‌ه‌ اي‌ بزرگ‌)             |          |   
| 416|حسيني‌، ابوالقاسم‌  |روشهاي‌ پيش‌ گيري‌ ازاختلالات‌ واكنشي‌ رواني‌  | 1365 ر577ح‌   |WM 140 /
|          |   |ونقش‌ آموزشهاي‌ الهي‌ در اين‌ مورد     |          |   
|          | 417|رشد و شخصيت‌ كودك‌            |  1377 539ر   |WS 105 /
| 418|علوي‌، امين‌الله‌   |روانشناسي‌ مديريت‌ وسازمان‌ (رفتاردرماني‌) |   ر826ع‌   |HD 58 .7 /
   |1371        |                    |          |   |
| 419|پارسا، محمد     |زمينه‌ روانشناسي‌ (روانشناسي‌ عمومي‌)    |ز    142پ‌   |BF 121 /
| 420|هاموند، كريستيان‌  |سفر به‌ ناشناخته‌ ها : آنسوي‌ مرگ‌، معماي‌  |  س‌359ه‌   |BF 789 .D4 /
|          |   |ارواح‌                  |        1374|   
| 421|فرقاني‌ رئيسي‌، شهلا  |شناخت‌ مشكلات‌ رفتاري‌ دركودكان‌ ونوجوانان‌  |  ش‌551ف‌   |WS 350 .6 /
   |1374        |                    |          |   |
| 422|بريماني‌، لط‌فعلي‌   |ط‌ب‌ و داروهاي‌ سنتي‌            |  ط‌525ب‌   |WB 50 .JI7 /
   |1366-7       |                    |          |   |
| 423|اوپنهايم‌، ا   ان‌ |ط‌رح‌ پرسشنامه‌ وسنجش‌ نگرشها        |   ط‌919الف‌   |BF 321 /
   |1369        |                    |          |   |
| 424|ول‌-وارد، جين‌ كران‌  |غلبه‌ بر استرس‌              | 1373 غ‌746و   |WM 172 /
| 425|هورناي‌، كارن‌    |عصبانيتهاي‌ عصرما            |  غ‌799ه‌   |BF 575 .A5 /
   |1366        |                    |          |   |
| 426|بك‌، آرون‌ تي‌     |عشق‌ هرگز كافي‌ نيست‌ : روشهاي‌ نو براي‌ حل‌ | 598ب‌   |WM 430 .5 .M3 /
|          |   |مشكلات‌ زناشوئي‌ و خانوادگي‌ بر اساس‌ شناخت‌ |       1371 ع‌|   
|          |   |درماني‌                 |          |   
| 427|گودوين‌، دانلد و   |فوبي‌                  | 1372 ف‌754گ‌   |WM 178 /
| 428|شفيع‌آبادي‌، عبدالله‌ |فنون‌ و روشهاي‌ مشاوره‌          |  1371 ف‌552ش‌   |WM 55 /
| 429|ابن‌ سينا، حسين‌ بن‌  |قانون‌ در ط‌ب‌               |-1363 ق‌164الف‌   |WZ 51 /
|   |عبدالله‌، 428-370ق‌  |                    |          |   
| 430|ميرشمسي‌، حسين‌    |كلياتي‌ درباره‌ پيشگيري‌ و درمان‌      | 1358 ك‌938م‌   |QW 806 /
| 431|پاري‌، گلنيس‌     |مقابله‌ بابحران‌             | 1373 ر165پ‌   |BF 637 /
| 432|محسني‌، منوچهر    |مقدمات‌ جامعه‌ شناسي‌           |  1373 م‌281م‌   |HM 66 /
| 433|استكتي‌، گيل‌     |وسواس‌ : برداشتها و درمان‌ رفتاري‌     |   و486الف‌   |WM 176 /
   |1373        |                    |          |   |
|          | 434|واژه‌ نامه‌ روانشناسي‌ و زمينه‌ هاي‌ وابسته‌ |  1368 178و   |BF 31 /
 :|          |   |انگليسي‌ - فارسي‌، فارسي‌ - انگليسي‌   |          |   
| 435|تكنولوژي‌ نوين‌    |همه‌ چيزدرمورد اينترنت‌          |  ه‌677ت‌   |TK 5105 .5 /
|   |انفورماتيك‌     |                    |        1376|   
| 436|كرومبولتز، جان‌ دي‌  |تغييردادن‌ رفتارهاي‌ كودكان‌ ونوجوانان‌   | 1374 ت‌485ك‌   |WS 463 /
| 437|بلوم‌، جرالد اس‌   |نظ‌ريه‌ هاي‌ روانكاوي‌ شخصيت‌        | 672ب‌   |WM 460 .5 .P3 /
 1363       |                    |          |   |ن‌|   
| 438|اشتال‌، اگون‌     |تجزيه‌ و شناسائي‌ مواد دارويي‌ گياهي‌ به‌  | 1368 ت‌545الف‌   |QV 25 /
|          |   |روش‌ ميكروسكپي‌ و كراماتوگرافي‌      |          |   
| 439|مندر، اي‌      |چگونه‌ درست‌ فكر كنيم‌ : يا، منط‌ق‌ براي‌ همه‌ | 1356 چ‌785م‌   |BF 441 /
| 440|وايتهد، آلفرد نورث‌ |سرگذشت‌ انديشه‌ ها            | 1370 س‌349و   |BF 698 /
| 441|موز، جين‌ ميدلتون‌  |شرم‌ وگناه‌ : بانيان‌ فريبكاري‌       | ش‌838م‌   |BF 575 .S45 /
   |1373        |                    |          |   |
| 442|كوپلند، ر      |فعاليتهاي‌ تشخيصي‌ و يادگيري‌ در رياضيات‌  | 1363 ف‌66ك‌   |LC 4704 /
|          |   |براي‌ كودكان‌ : بر اساس‌ تحقيقات‌ پياژه‌   |          |   
| 443|دهستاني‌، حسين‌ بن‌  |فرج‌ بعد از شدت‌             | 1364 ف‌844د   |PN 661 /
|   |احمد        |                    |          |   
| 444|دلاني‌، كاني‌ وايت‌   |اصول‌ درمان‌ وريدي‌            |1374 الف‌628د   |WB 354 /
| 445|جويس‌، بروس‌     |الگوهاي‌ تدريس‌ (جديد جلد اول‌ و دوم‌)   |  الف‌894ج‌   |LB 1027 /
|          |   |خانواده‌ : الگوهاي‌ اجتماعي‌، پردازش‌    |        1375|   
|          |   |اط‌لاعات‌ و انفرادي‌            |          |   
| 446|الصفار، حسن‌     |غلبه‌ بر خوف‌               | 1366 غ‌649ص‌   |WM 178 /
| 447|صبوراردوبادي‌، احمد |هنرانسان‌ بودن‌              | 1360 ه‌412ص‌   |BF 637 /
| 448|پياژه‌، ژان‌، -1896  |روانشناسي‌ هوش‌              | 1368 ر863پ‌   |BF 431 /
| 449|فيور، نيل‌      |كسب‌ آرامش‌ : روانشناسي‌ سرط‌ان‌ : راه‌ قاط‌ع‌ | 1373 ر995ف‌   |WM 420 /
|          |   |وموثرمقابله‌ ومبارزه‌ باسرط‌ان‌ وپيروزي‌ برآن‌|          |   
| 450|لوگان‌، باربارابريان‌ |پرستاري‌ بهداشت‌ جامعه‌ (خانواده‌ محور)   | 1372 پ‌768ل‌   |WY 106 /
| 451|نوروزي‌، علي‌     |چگونه‌ خوشبخت‌ شويم‌            |  چ‌752ن‌   |BF 637 .S8 /
   |1373        |                    |          |   |
| 452|روشبلاو، آن‌ ماري‌   |روانشناسي‌ اجتماعي‌ : (مقدمه‌ اي‌ برنظ‌ريه‌  | 1374 ر826ر   |HM 251 /
|          |   |ها، آيينها درروانشناسي‌ اجتماعي‌)     |          |   
| 453|شعاري‌ نژاد، علي‌ اكبر|درآمدي‌ به‌ روان‌ شناسي‌ انسان‌       | 1371 د493ش‌   |BF 128 /
| 454|گروه‌ علوم‌ انساني‌ - |سبب‌ شناسي‌ ودرماني‌ بيماريهاي‌ رواني‌    | 1370 س‌384گ‌   |BP 175 /
|   |اجتماعي‌، دفترمركزي‌ |درقلمرو اسلامي‌              |          |   
|   |جهاددانشگاهي‌    |                    |          |   
| 455|پلاچيك‌، روبرت‌    |هيجانها : حقايق‌، نظ‌ريه‌ ها و يك‌ مدل‌ جديد | 1371 ه‌487پ‌   |BF 531 /
| 456|هورناي‌، كارن‌    |عصبيت‌ ورشد آدمي‌ : تلاشي‌ دربازيافتن‌ خود  | 1361 ع‌799ه‌   |BF 697 /
| 457|پالمر، فرانك‌    |نگاهي‌ تازه‌ به‌ معني‌ شناسي‌        |  1366 ن‌249پ‌   |P 325 /
| 458|افشار، ايرج‌     |فهرست‌ مقالات‌ فارسي‌ در زمينه‌ تحقيقات‌   |   ف‌644الف‌   |Z 7164 /
|          |   |ايران‌، (1360-1351)           |        1369|   
| 459|كاستلان‌، ايون‌    |پيراروان‌ شناسي‌             | 1368 پ‌175ك‌   |BF 1032 /
| 460|نصري‌، عبدالله‌    |سيماي‌ انسان‌ كامل‌ از ديدگاه‌ مكاتب‌    |   س‌464ن‌   |B 825 05 /
   |1371        |                    |          |   |
| 461|استافورد، لورا   |تعامل‌ والدين‌ و كودكان‌          |الف‌   |WS 105 .5 .F2 / 
 1377      |                    |          |   |ت‌475|   
| 462|شريعتمداري‌، علي‌   |اصول‌ و فلسفه‌ تعليم‌ وتربيت‌        | 1366 الف‌443ش‌   |LB 17 /
| 463|بوالهري‌، جعفر    |آيات‌ قرآني‌ درزمينه‌ بهداشت‌ رواني‌ : براي‌ |  1378 آ784ب‌   |WM 61 /
|          |   |كاركنان‌ بهداشت‌ رواني‌ ومربيان‌ مدارس‌   |          |   
| 464|يونيسف‌ (صندوق‌    |انقلابي‌ دررشدو بقاي‌ كودك‌         | 1364 الف‌93ي‌   |WS 105 /
|   |كودكان‌ ملل‌ متحد)  |                    |          |   
| 465|بروين‌، كريس‌ ر    |بنيادهاي‌ شناختي‌ روانشناسي‌ باليني‌    | 499ب‌   |WM 425 .5 .C6 /
 1376       |                    |          |   |ب‌|   
| 466|صفوي‌، امان‌الله‌   |واژگان‌ علوم‌ انساني‌ كلمه‌ : انگليسي‌ -   | 1375 و739ص‌   |AZ 361 /
|          |   |فارسي‌                  |          |   
| 467|فرجاد، محمدحسين‌   |مباني‌ مددكاري‌ اجتماعي‌ : فردي‌، گروهي‌ و  |  1371 م‌365ف‌   |HV 43 /
|          |   |خانوادگي‌ : كتاب‌ درسي‌ رشته‌ هاي‌ : مددكاري‌ |          |   
|          |   |اجتماعي‌، علوم‌ اجتماعي‌، روان‌ شناسي‌...  |          |   
| 468|هالاهان‌، دانيل‌ پي‌  |كودكان‌ استثنائي‌ : (زمينه‌ تعليم‌ و تربيت‌ |   ك‌328ه‌   |LC 3981 /
|          |   |ويژه‌)                  |       1371-72|   
| 469|اتكينسون‌، ريتا ال‌  |زمينه‌ روانشناسي‌             |   ز226الف‌   |BF 121 /
   |1368        |                    |          |   |
| 470|كنگره‌ بين‌ المللي‌  |پزشك‌ را بشناسيم‌ و باوظ‌ايف‌ او آشنا شويم‌ |  1372 پ‌751ك‌   |W 50 /
|   |اخلاق‌ پزشكي‌ (اولين‌ : |                    |          |   
 : 1372|   |تهران‌، ايران‌)|                    |          |   
| 471|بالدريج‌، كي‌   پي‌ |روشهاي‌ مط‌العه‌              |  ر255ب‌   |BF 456 .R2 /
   |1373        |                    |          |   |
| 472|فروم‌ ، اريك‌،    |بحران‌ روانكاوي‌             | 1365 ب‌621ف‌   |WM 460 /
   |          |                    |      1980-1900|   |
| 473|وايز برگ‌، هربرت‌ ف‌  |درآمدي‌ به‌ تحقيق‌ پيمايشي‌ و تحليل‌ داده‌ ها |  1362 د358و   |HN 29 /
| 474|گينوت‌، هايم‌     |روابط‌ بين‌ پدر، مادرو كودك‌        | 952گ‌   |WS 105 .5 .F2 /
 1372       |                    |          |   |ر|   
| 475|گلدر، مايكل‌     |مباني‌ روان‌ پزشكي‌ آكسفورد        | 1377 م‌547گ‌   |WM 100 /
| 476|سمينار تعليم‌ و   |تعليم‌ و تربيت‌ درگروه‌ پزشكي‌ : مجموعه‌   |  1373 ت‌753س‌   |W 50 /
|   |تربيت‌ درگروه‌ پزشكي‌ |مقالات‌ ارائه‌ شده‌ درسمينار تعليم‌ و تربيت‌ |          |   
 : 1373)|   |تهران‌)   |درگروه‌ پزشكي‌              |          |   
| 477|دلخوشنواز، هاشم‌   |روانشناسي‌ آموزش‌ و پرورش‌ كودكان‌ عقب‌   |  ر653د   |WS 350 .5 /
|          |   |مانده‌ ذهني‌ : روانكاوي‌ كودكان‌ تنبل‌ و   |        1369|   
|          |   |استثنايي‌ به‌ اضافه‌ نوع‌ تغذيه‌ و بهداشت‌  |          |   
|          |   |آنان‌                  |          |   
| 478|مشكيني‌ اردبيلي‌، علي‌ |ازدواج‌ در اسلام‌             | الف‌583م‌   |BP 253 .2 /
   |1366        |                    |          |   |
| 479|اكوئيلرا، دنا    |مروري‌ برپرستاري‌ رواني‌          |   م‌694الف‌   |WY 160 /
   |1363        |                    |          |   |
| 480|هوپر، جوديث‌     |جهان‌ شگفت‌ انگيز مغز : (مغز جهان‌ سه‌   | 1372 ج‌772ه‌   |BF 370 /
|          |   |پوندي‌)                 |          |   
| 481|گواهي‌، عبدالرحيم‌  |واژه‌ نامه‌ اديان‌ : فرهنگ‌ اصط‌لاحات‌ ديني‌  |  1374 و717گ‌   |BL 31 /
|          |   |وعرفاني‌ (فارسي‌ به‌ انگليسي‌ - انگليسي‌ به‌ |          |   
|          |   |فارسي‌)                 |          |   
| 482|اصفهاني‌، محمدمهدي‌  |تغذيه‌ با شير مادر و مساله‌ خويشاوندي‌   |   ت‌574الف‌   |WS 125 /
|          |   |رضاعي‌                  |        1373|   
| 483|مهدوي‌، محمدنقي‌   |چكيده‌ نويسي‌ : مفاهيم‌ و روشها      |   چ‌865م‌   |Z 695 .9 /
   |1366        |                    |          |   |
| 484|ووناكات‌، توماس‌ اچ‌  |آمار مقدماتي‌              | 1364 آ817و   |QA 276 /
|          | 485|سلامت‌ درجمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ : (بهداشت‌،  |  623س‌   |WA 540 .JI7 /
|          |   |درمان‌ و دارو، آموزش‌، پژوهش‌ وامور فرهنگي‌)|        1377|   
| 486|باركر، فيليپ‌    |خانواده‌ درماني‌ پايه‌           | 181ب‌   |WM 430 .5 .F2 /
 1375       |                    |          |   |خ‌|   
| 487|دي‌ ماير، ادوارد   |آنمي‌ ناشي‌ از كمبود آهن‌         | 1368 آ958د   |WH 170 /
| 488|نوري‌، مهدي‌     |رشد و تكامل‌ شخصيت‌ : رفتار بهنجار و   | 1368 ر757ن‌   |BF 698 /
|          |   |نابهنجار                |          |   
| 489|بريگس‌، دروتي‌ كوركيل‌ |خودباوري‌ : عزت‌ نفس‌ خودراتقويت‌ كنيد   | 1372 خ‌524ب‌   |BF 697 /
| 490|دلاكاتو، كارل‌    |دشواريهاي‌ گفتاري‌ و خواندن‌ در كودكان‌ :  | 1370 د621د   |WM 475 /
|          |   |شيوهاي‌ نو در پيشگيري‌، شناخت‌ و درمان‌ به‌ |          |   
|          |   |روش‌ رشد و سازماندهي‌ عصبي‌        |          |   
| 491|رضابدلي‌، مهدي‌    |تئاتر كودك‌ : ازديدگاه‌ هنرو روان‌ شناسي‌  | 559ر   |WS 105 .5 .E8 /
 1366       |                    |          |   |ت‌|   
|          | 492|روشهاي‌ مط‌العه‌              |  827ر   |BF 456 .R2 /
   |1368        |                    |          |   |
| 493|سمپوزيوم‌      |فعاليتهاي‌ عالي‌ قشرمخ‌ : مقاله‌ هاي‌ ارائه‌ | 1365 ف‌723س‌   |WL 300 /
|   |نوروپسيكولوژي‌    |شده‌ درنخستين‌ سمپوزيوم‌ نوروپسيكولوژي‌   |          |   
)|   |اولين‌ : 1365 :   |ايران‌                  |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
|          | 494|فنون‌ مشاوره‌ و روان‌ درماني‌ گروهي‌     |  1377 871ف‌   |WM 430 /
| 495|اصفهاني‌، محمد مهدي‌ |اخلاق‌ حرفه‌ اي‌ در خدمات‌ بهداشت‌ و درماني‌  |1372 الف‌574الف‌   |W 50 /
| 496|كنگره‌ انجمن‌     |خلاصه‌ مقالات‌ نخستين‌ كنگره‌ انجمن‌ روانشناسي‌ |   خ‌751ك‌   |BF 76 .5 /
|   |روانشناسي‌ ايران‌   |ايران‌                  |        1376|   
)|   |نخستين‌ : 1376 :  |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 497|ميزياك‌، هنريك‌    |تاريخچه‌ و مكاتب‌ روانشناسي‌        |  1371 ت‌968م‌   |BF 95 /
| 498|واتس‌، آلن‌      |ط‌ريقت‌ ذن‌                | 1366 ط‌121و   |BF 321 /
| 499|يثربي‌ قمي‌، علي‌ محمد |حقوق‌ خانواده‌ درقانون‌ مدني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ |   1376 ح‌33ي‌   |KPF /
|          |   |ايران‌                  |          |   
| 500|آتكين‌ سون‌، ريتا   |درآمدي‌ به‌ روانشناسي‌           |  1368 د88آ   |BF 121 /
| 501|احسان‌ منش‌، مجتبي‌  |دشواريهاي‌ تربيتي‌ نوجوانان‌        | 1376 د269الف‌   |WS 462 
| 502|گاگارين‌، يوري‌    |روانشناسي‌ و فضا             | 1357 ر163گ‌   |WD 754 /
| 503|هومن‌، حيدرعلي‌    |پايه‌ هاي‌ پژوهش‌ درعلوم‌ رفتاري‌ : (شناخت‌  |  1371 پ‌882ه‌   |HA 29 /
|          |   |روش‌ علمي‌)                |          |   
| 504|پاولف‌، ايوان‌ پتروويچ‌|بازتابهاي‌ شرط‌ي‌             | 1372 ب‌263پ‌   |BF 319 /
| 505|راس‌، اليزابت‌ كوبلر |اميد زندگي‌ (روانشناسي‌ بيماران‌ درمان‌   |1368 الف‌186ر   |BF 789 /
|          |   |ناپذير)                 |          |   
| 506|فروم‌، اريك‌، -1900  |آيا انسان‌ پيروز خواهد شد ؟ : حقيقت‌ و  |  1370 آ621ف‌   |D 843 /
|          |   |افسانه‌ در سياست‌ جهاني‌          |          |   
| 507|لستر، پتر      |به‌ خود اعتماد كنيد           | 1374 ب‌449ل‌   |BF 697 /
| 508|بست‌، جان‌      |روشهاي‌ تحقيق‌ در علوم‌ تربيتي‌ و رفتاري‌  |   ر541ب‌   |BF 76 .5 /
   |1366        |                    |          |   |
| 509|زلينين‌، ولاديمبر   |پيشگيري‌ و درمان‌ بيماريهاي‌ قلبي‌ (براي‌  |  1361 پ‌52ز   |WG 200 /
|          |   |عموم‌)                  |          |   
| 510|اردبيلي‌، يوسف‌    |اصول‌ علمي‌ تهيه‌، اجرا و استانداردكردن‌ تست‌|  الف‌378الف‌   |BF 176 /
   |1345        |                    |          |   |
| 511|لورين‌، هاري‌     |حافظ‌ه‌ درروانشناسي‌            | 1369 ح‌741ل‌   |BF 371 /
| 512|سازمان‌ پژوهش‌ و   |جلوه‌ هاي‌ معلمي‌ استاد          |  ج‌157س‌   |BP 233 .83 /
|   |برنامه‌ ريزي‌ آموزش‌. |                    |        1368|   
|   |دفتر امور كمك‌    |                    |          |   
|   |آموزشي‌ و كتابخانه‌ ها|                    |          |   
| 513|ويليامز، گلن‌    |همه‌ براي‌ بهداشت‌             | 1373 ه‌953و   |WA 590 /
|          | 514|جلوگيري‌ از باروريهاي‌ ناخواسته‌ و     |    564ج‌   |WP 630 /
|          |   |كنتراسپتيوهاي‌ خوراكي‌          |          |   
| 515|كنگره‌ بين‌ المللي‌  |ط‌ب‌ روحاني‌ رازي‌             |  1372 ط‌751ك‌   |W 50 /
|   |اخلاق‌ پزشكي‌ (اولين‌ : |                    |          |   
 : 1372|   |تهران‌، ايران‌)|                    |          |   
| 516|بك‌، جان‌       |چگونه‌ فرزند باهوشتري‌ تربيت‌ كنيم‌     | 1374 چ‌597ب‌   |WS 105 /
| 517|نجل‌ رحيم‌، ع‌     |نكات‌ اساسي‌ درالكتروانسفالوگرافي‌     | 1362 ن‌292ن‌   |WL 150 /
| 518|عالمي‌، علي‌ اكبر   |اصول‌ و كليات‌ خدمات‌ بهداشتي‌       | 1357 الف‌233ع‌   |W 84 /
| 519|خواجه‌ نوري‌، ابراهيم‌ |روانكاوي‌ : گنج‌ پنهان‌ درون‌ خودرا كشف‌ كن‌ | 785خ‌   |WM 460 .5 .E3 /
 1342       |                    |          |   |ر|   
| 520|سمينار علمي‌ هفته‌  |مجموعه‌ مقالات‌ سمينار علمي‌ هفته‌ استاندارد | 1371 م‌753س‌   |T 59 .2 /
|   |استاندارد (1371 :  |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 521|سعادت‌، سعيد     |آموزش‌ سريع‌ ويندوز  |Windows        آ534س‌   |QA 76 076 /
   |1373        |                    |          |   |
| 522|كالوت‌، ديديه‌    |فرزند خود را در بازيها بهتر بشناسيم‌ :  | 1366 ف‌256ك‌   |WS 105 /
|          |   |راهي‌ به‌ دنياي‌ شگفت‌ انگيز خردسالان‌    |          |   
| 523|كراس‌، بلو      |موفق‌ زيستن‌ دردنياي‌ امروز رابياموزيم‌ :  | 1371 م‌417ك‌   |WM 172 /
|          |   |روانشناسي‌ استرس‌             |          |   
| 524|ايران‌. دانشگاه‌ علوم‌ |راهنماي‌ آموزشي‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌    | 1378 ر246د   |LB 2301 /
|   |پزشكي‌ وخدمات‌    |وخدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ ايران‌       |          |   
|   |بهداشتي‌ درماني‌ ايران‌|                    |          |   
| 525|تاج‌ بخش‌، حسن‌    |ايمني‌ شناسي‌ بنيادي‌           |1366 الف‌152ت‌   |QW 504 /
| 526|سازمان‌ جهاني‌ بهداشت‌ |گروه‌ درمعرض‌ خط‌ر سل‌           | 1378 گ‌157س‌   |WF 200 /
| 527|كارت‌، دبليو     |مديريت‌ سوانح‌ و حوادث‌ غيرمترقبه‌     | 1373 م‌132ك‌   |HV 553 /
|   |نيك‌         |                    |          |   
| 528|هويت‌، جيمز     |آموزش‌ عملي‌ ريلاكس‌ شدن‌ و مدي‌ تيشن‌     | 896ه‌   |WM 425 .5 .R3 /
 1376       |                    |          |   |آ|   
| 529|شعاري‌ نژاد، علي‌ اكبر|نقش‌ فعاليتهاي‌ فوق‌ برنامه‌ درتربيت‌    | 1371 ن‌493ش‌   |WS 462 /
|          |   |نوجوانان‌                |          |   
| 530|مهدوي‌، محمد نقي‌   |راهنماي‌ انتشاراتي‌ سازمان‌ پژوهشهاي‌ علمي‌ | 1371 ر865م‌   |PN 147 /
|          |   |و صنعتي‌ ايران‌ : روش‌ تنظ‌يم‌ كتاب‌ و مقاله‌ |          |   
|          |   |و گزارش‌ تحقيق‌              |          |   
|          | 531|راهنماي‌ بكار گيري‌ بسته‌ نرم‌ افزاري‌    |   298ر   |QA 76 .75 /
   |1368        |SPSS/PC                 |          |   |
| 532|ويلسون‌، كالين‌    |توانهاي‌ نهائي‌ درآدمي‌          | 1372 ت‌942و   |BF 1031 /
| 533|پرلز، فريتس‌     |گشتالت‌ درماني‌ : (روانشناسي‌ روان‌ درماني‌) | 359پ‌   |WM 420 .5 .G3 /
 1376       |                    |          |   |گ‌|   
| 534|گراهام‌، جودي‌    |رهنمود هايي‌ در مورد بيماري‌ مولتيپل‌   | 1377 ر288گ‌   |WL 360 /
|          |   |اسكلروزيس‌   |          |MS               
| 535|شيولسون‌، ريچارد ج‌  |استدلال‌ آماري‌ در علوم‌ رفتاري‌       | 1370 الف‌993ش‌   |HA 29 /
| 536|كاپلان‌، هارولد اي‌  |راهنماي‌ جيبي‌ روانپزشكي‌ باليني‌      |  1376 ر114ك‌   |WM 34 /
| 537|روتم‌، آري‌      |خود ارزيابي‌ براي‌ مديران‌ مراقبتهاي‌    | 1377 خ‌771ر   |BF 697 /
|          |   |بهداشتي‌                 |          |   
| 538|ماژروت‌، گيسلن‌    |راهنماي‌ تربيت‌ رفتاري‌ باليني‌       | 1371 ر141م‌   |WM 425 /
| 539|كنگره‌ بين‌ المللي‌  |قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ جرائم‌ وتخلفات‌ |  1372 ق‌751ك‌   |W 50 /
|   |اخلاق‌ پزشكي‌ (اولين‌ : |پزشكي‌                  |          |   
 : 1372|   |تهران‌، ايران‌)|                    |          |   
| 540|انجمن‌ روانشناسي‌   |راهنماي‌ نويسندگان‌ و ويراستاران‌ آثار   |  ر865الف‌   |BF 76 .7 /
|   |امريكا       |علمي‌ روانشناسي‌ و علوم‌ تربيتي‌      |        1372|   
| 541|فتحي‌، هوشنگ‌     |تعليم‌ وتربيت‌ از نگاهي‌ تازه‌ : پدران‌،   | 243ف‌   |WS 105 .5 .F2 /
|          |   |مادران‌ فرزندان‌             |       1370 ت‌|   
| 542|كي‌ نيا، مهدي‌    |عوامل‌ اجتماعي‌ ط‌لاق‌            | 1373 ع‌974ك‌   |HQ 819 /
| 543|اسكينر، بي‌   اف‌ |فراسوي‌ آزادي‌ و شان‌           | ف‌523الف‌   |BF 698 .8 /
   |1370        |                    |          |   |
| 544|كنگره‌ بين‌ المللي‌  |خلاصه‌ مقالات‌ اولين‌ كنگره‌ بين‌ المللي‌ پزشكي‌ | 1367 خ‌751ك‌   |QV 663 /
|   |گازهاي‌ شيميائي‌ جنگي‌ |گازهاي‌ شيميائي‌ جنگي‌ درايران‌       |          |   
|   |درايران‌ ( اولين‌ :  |                    |          |   
 : 1367|   |مشهد)    |                    |          |   
| 545|اكسلاين‌، ويرجينيا، ام‌|ديبز در جستجوي‌ خويشتن‌          |الف‌   |WS 105 .5 .S3 / 
 1366      |                    |          |   |د692|   
| 546|سمينار سراسري‌    |خلاصه‌ مقالات‌ سمينار بيماريهاي‌ انگلي‌ 4   | 1368 خ‌753س‌   |WC 695 /
|   |دانشجويان‌ دانشگاه‌  |                    |          |   
|   |هاي‌ علوم‌ پزشكي‌   |                    |          |   
|   |ايران‌(1368 : اصفهان‌)|                    |          |   
| 547|سمينار دانشجوئي‌   |خلاصه‌ مقالات‌ دومين‌ سمينار دانشجوئي‌ علوم‌  |  1372 خ‌753س‌   |WB 25 /
|   |علوم‌ آزمايشگاهي‌   |آزمايشگاهي‌ (دكتري‌ تشخيص‌ ط‌بي‌)      |          |   
)|   |دكتري‌ تشخيص‌ ط‌بي‌)  |                    |          |   
)|   |دومين‌ : 1373 :   |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 548|سمپوزيوم‌ تروما   |خلاصه‌ مط‌الب‌ سمپوزيوم‌ تروما        | 1368 خ‌724س‌   |WO 700 /
 : 1368)|   |كرمان‌)   |                    |          |   
| 549|تورنس‌، ئي‌    پال‌|خلاقيت‌                  | 1372 خ‌821ت‌   |BF 408 /
| 550|كنگره‌ سراسري‌ بيهوشي‌ |[خلاصه‌ مقالات‌] كنگره‌ سراسري‌ بيهوشي‌ و احياء| 1368 خ‌751ك‌   |WO 209 /
|   |و احياء (1368 :   |                    |          |   
|   |مشهد)        |                    |          |   
| 551|كنگره‌ فيزيولوژي‌ و  |خلاصه‌ مقالات‌ چهاردهمين‌ كنگره‌ فيزيولوژي‌ و |  1378 خ‌751ك‌   |QT 9 /
|   |فارماكولوژي‌ ايران‌  |فارماكولوژي‌ ايران‌            |          |   
)|   |چهاردهمين‌ : 1378 : |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 552|شفيع‌ آبادي‌، عبدالله‌ |پويائي‌ گروه‌ و مشاوره‌ گروهي‌       | 1370 پ‌552ش‌   |WM 430 /
| 553|كنگره‌ روانپزشكي‌   |خلاصه‌ مقالات‌ وبرنامه‌ روزانه‌ كنگره‌     |  1373 خ‌751ك‌   |WM 9 /
|   |فرهنگي‌ واجتماعي‌   |روانپزشكي‌ فرهنگي‌ واجتماعي‌        |          |   
 : 1373)|   |تهران‌)   |                    |          |   
| 554|سمپوزيوم‌ بررسي‌   |خلاصه‌ مقالات‌ سمپوزيوم‌ بررسي‌ عوارض‌ عصبي‌،  | 1370 خ‌724س‌   |WM 184 /
|   |عوارض‌ عصبي‌، رواني‌  |رواني‌ ناشي‌ از جنگ‌            |          |   
|   |ناشي‌ از جنگ‌ (1370 : |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 555|بوالهري‌، جعفر    |بهداشت‌ روان‌ : براي‌ كاردانهاي‌ بهداشتي‌  | 1374 ب‌784ب‌   |WM 105 /
|          | 556|واژه‌ نامه‌ فشرده‌ پزشكي‌ : انگليسي‌ - فارسي‌ |   1366 178و   |W 13 /
|          | 557|كتاب‌ بزرگ‌ كودك‌ و والدين‌ : عمومي‌     |  1372 365ك‌   |WS 105 /
| 558|منصور، محمود    |روانشناسي‌ ژنتيك‌ 2 : نظ‌امهاي‌ تحولي‌ :   | 1376 ر793م‌   |QH 457 /
|          |   |ازروان‌ تحليل‌ گري‌ تا رفتارشناسي‌ و    |          |   
|          |   |نظ‌امهاي‌ عيني‌              |          |   
| 559|يونگر، هاينريش‌،   |فرهنگ‌ جامع‌ فارسي‌-آلماني‌ : حاوي‌ لغات‌   | 1364 ف‌93ي‌   |PF 3645 /
|        -1889|   |واصط‌لاحات‌ عمومي‌، علمي‌، فني‌، بازرگاني‌   |          |   
|          |   |باتلفظ‌ فنوتيك‌              |          |   
| 560|كنگره‌ پژوهشهاي‌   |خلاصه‌ مقالات‌ كنگره‌ پژوهشهاي‌ روانپزشكي‌ و  |  1370 خ‌751ك‌   |WM 20 /
|   |روانپزشكي‌ و     |روانشناسي‌ درايران‌            |          |   
|   |روانشناسي‌ درايران‌  |                    |          |   
)|   |سومين‌ : 1370 :   |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 561|سازمان‌ جهاني‌ بهداشت‌ |سياست‌ جهاني‌ كنترل‌ مالاريا        | 1376 س‌157س‌   |WC 765 /
| 562|فرانكل‌، ويكتور   |فرياد ناشنيده‌ براي‌ معني‌         | 349ف‌   |WM 460 .5 .E8 /
 1371       |                    |          |   |ف‌|   
| 563|اسلامي‌ نسب‌ بجنوردي‌، |پاسخ‌ به‌ 501 سوال‌ جنسي‌ و زناشوئي‌     |   پ‌528الف‌   |WM 611 /
|   |علي‌         |                    |        1373|   
| 564|جورج‌، ريكي‌ ال‌    |روانشناسي‌ مشاوره‌ : نظ‌ريه‌ ها، اهداف‌ و  |  1374 ر839ج‌   |WM 55 /
|          |   |فرايند هاي‌ مشاوره‌ وروان‌ درمانگري‌    |          |   
| 565|نجاتي‌، محمدعثمان‌  |قرآن‌ وروانشناسي‌             |  ق‌296ن‌   |BP 103 .25 /
   |1367        |                    |          |   |
| 566|قائمي‌، علي‌     |مجموعه‌ بحثها در زمينه‌ نقش‌ مادر درتربيت‌ | 352ق‌   |WS 105 .5 .F2 /
 1366       |                    |          |   |م‌|   
| 567|سيد علوي‌، ابراهيم‌  |اينگونه‌ معاشرت‌ كنيم‌           | الف‌916س‌   |BP 247 08 /
   |1366        |                    |          |   |
| 568|سمپوزيم‌ صرع‌ (پنجمين‌ |پنجمين‌ سمپوزيوم‌ صرع‌           | 1352 پ‌724س‌   |WL 385 /
 : 1352 :|   |تهران‌)   |                    |          |   
| 569|وايزيگنر، هندري‌   |هيچكس‌ كامل‌ نيست‌             | 1373 ه‌358و   |BF 697 /
| 570|ويگوتسكي‌،      |ذهن‌ و جامعه‌ : رشد فرايندهاي‌ روانشناختي‌ | 1372 ذ919و   |BF 311 /
|   |لوسيمونوويچ‌     |عالي‌                  |          |   
|          | 571|فارماكوتراپي‌ اسكيزوفرني‌         |  1371 139ف‌   |WM 203 /
| 572|غالب‌، مصط‌في‌     |غلبه‌ بر ترس‌ بر پايه‌ انديشه‌ هاونظ‌ريه‌ هاي‌ |غ‌    15غ‌   |WM 178 /
|          |   |زيگموند فرويد. ژانه‌، استفان‌ بنديكت‌،   |          |   
|          |   |آلفردآدلر، آرتور گيتس‌. كرچمر، سيترنج‌،  |          |   
|          |   |وكسلر، اريك‌ فروم‌            |          |   
| 573|هاليستر، لئو اي‌   |فارماكولوژي‌ باليني‌ داروهاي‌ روان‌ گرا   |   ف‌342ه‌   |QV 77 .2 /
   |1369        |                    |          |   |
| 574|لط‌ف‌ آبادي‌، حسين‌   |آزمونهاي‌ رواني‌ - شناختي‌ كودكان‌474 |Cat &   ل‌   |WS 105 .5 .E8 /
Bender|          |   |براي‌ مشاوره‌ كودك‌         |       1369 آ|   
| 575|تايم‌ لايف‌ بوكز    |دنياي‌ ناشناخته‌ روح‌           | 1374 د289ت‌   |BF 1228 /
| 576|ساراسون‌، ايروين‌ جي‌ |روانشناسي‌ مرضي‌ : (براساس‌    |   (DSMIII-R ر143س‌   |WM 140 /
   |1371-3       |                    |          |   |
| 577|فروم‌، اريك‌، -1900  |بنام‌ زندگي‌               | 1374 ب‌621ف‌   |BF 175 /
| 578|سازمان‌ جهاني‌ بهداشت‌ |برنامه‌ آموزش‌ مهارتهاي‌ زندگي‌       | 1377 م‌157س‌   |WM 105 /
| 579|امامي‌ ميبدي‌، محمدعلي‌|كالبدشناسي‌ وكالبدشكافي‌ دستگاه‌ عصبي‌ مركزي‌|   ك‌767الف‌   |WL 101 /
   |1369        |                    |          |   |
|          | 580|تشخيص‌ و درمان‌ بيماريهاي‌ رواني‌ در كودكان‌ |   581ت‌   |WS 350 .2 /
   |1369        |                    |          |   |
| 581|منصور، محمود    |لغت‌ نامه‌ روانشناسي‌ : واژه‌ ها واصط‌لاحات‌  |  1365 ل‌793م‌   |BF 31 /
|          |   |روانشناسي‌ همراه‌ با معادل‌ هاي‌ انگليسي‌  |          |   
|          |   |وفرانسه‌ آنها              |          |   
| 582|ادواردز، آلن‌ لويس‌  |اساس‌ و روشهاي‌ آماري‌ : براي‌ دانشجويان‌  |  الف‌341الف‌   |HA 29 /
|          |   |علوم‌ تر بيتي‌ و روانشناسي‌        |        1360|   
| 583|بهرامي‌، هادي‌    |روان‌ شناسي‌ كودك‌             | 1358 ر843ب‌   |WS 105 /
| 584|نادري‌، عزت‌ الله‌   |احساس‌ و ادراك‌ از ديدگاه‌ روانشناسي‌    |1367 الف‌136ن‌   |BF 311 /
| 585|ساعتچي‌، محمود    |روانشناسي‌ دركار، سازمان‌ ومديريت‌     | 1370 ر171س‌   |BF 481 /
| 586|پارسا، محمد     |روان‌ شناسي‌ رشد : كودك‌ ونوجوان‌      | 1367 ر142پ‌   |WS 105 /
| 587|كنگره‌ روانپزشكي‌ و  |سومين‌ كنگره‌ روانپزشكي‌ و روانشناسي‌    |  1375 س‌751 ك‌   |WM 9 /
|   |روانشناسي‌ باليني‌  |باليني‌ [خلاصه‌ مقالات‌]           |          |   
)|   |سومين‌ : 1375 :   |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 588|ايران‌. وزارت‌ فرهنگ‌ |ره‌ آورد انقلاب‌ : نگاهي‌ به‌ عملكرد     |  ر965الف‌   |DSR 1551 /
|   |و ارشاد اسلامي‌.   |وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي‌ دولتي‌ در سال‌  |        1374|   
|   |اداره‌ تبليغات‌ دولت‌ |1373                  |          |   
| 589|يحيوي‌، شهريار    |نكات‌ برتر درروانپزشكي‌          |  1377 ن‌35ي‌   |WM 100 /
| 590|جبعي‌ عاملي‌،     |بيماريهاي‌ رواني‌ : غيبت‌، سخن‌ چيني‌، حسد  | 1366 ب‌292ج‌   |WM 140 /
|   |زين‌الدين‌ (شهيد ثاني‌)|                    |          |   
| 591|فرازر، جين‌     |"آيا لكنتي‌ هستيد؟" راهنمائي‌ براي‌    | 1377 آ717ف‌   |WM 475 /
|          |   |نوجوانان‌                |          |   
| 592|صادقي‌، محمد رضا   |پايه‌ هاي‌ اجتماعي‌ اخلاق‌          | 1371 پ‌196ص‌   |BJ 1725 /
| 593|ط‌باط‌بائي‌، محمد حسين‌ |اصول‌ فلسفه‌ وروش‌ رئاليسم‌         |الف‌    417ط‌   |B 99 /
| 594|قائمي‌، علي‌     |زمينه‌ تربيت‌               |  1365 ز352ق‌   |LB 17 /
| 595|مشايخي‌، مرتضي‌    |بي‌ اشتهايي‌ رواني‌ كودك‌          | 1372 ب‌565م‌   |WS 115 /
| 596|انستيتوي‌ ملي‌ تربيت‌ |راهنماي‌ مددكاران‌ اجتماعي‌        | 1371 ر879الف‌   |HV 40 /
|   |مددكار اجتماعي‌   |                    |          |   
| 597|ملكام‌ فريزر، جين‌  |خود درمانگري‌ در لكنت‌ زبان‌        | 1371 خ‌717ف‌   |WM 475 /
|          | 598|بازي‌ درماني‌ : (ديناميسم‌ مشاوره‌ با    |   211ب‌   |WS 350 .2 /
|          |   |كودكان‌)                 |        1372|   
| 599|نجاتي‌، حسين‌     |نقش‌ تربيتي‌ پدردرخانواده‌         | 296ن‌   |WS 105 .5 .F2 /
 1370       |                    |          |   |ن‌|   
| 600|پريور، علي‌     |دين‌ وروانشناسي‌             |  1362 د435پ‌   |BL 53 /
| 601|معنوي‌، عزالدين‌   |شخصيت‌ هاي‌ چندگانه‌            |  ش‌678م‌   |WM 173 .6 /
   |1363        |                    |          |   |
| 602|معتمدي‌، غلامحسين‌   |انسان‌ و مرگ‌ : درآمدي‌ بر مرگشناسي‌    |الف‌ 659م‌   |BF 789 .D4 /
   |1372        |                    |          |   |
| 603|انجمن‌ روانپزشكان‌  |راهنماي‌ آماري‌ و تشخيصي‌ اختلالات‌ رواني‌   |   ر865الف‌   |WM 141 /
|   |آمريكا   |1374        |DSM-IV                 |       
| 604|الماسيان‌، حسين‌   |پاسخ‌ به‌ پرشش‌ هاي‌ شمادرباره‌ :      |   ك‌735الف‌   |WM 415 /
|          |   |كاربردهيپنوتيزم‌ درروان‌ درماني‌      |        1370|   
| 605|هرست‌، جي‌      |قلب‌ و بيماريهاي‌ ساير ارگان‌ ها      | 1375 ق‌498ه‌   |WG 200 /
|   |ويليز        |                    |          |   
| 606|عزتي‌، ابوالفضل‌   |پرورش‌ فكري‌ كودك‌ در اسلام‌ : به‌ ضميمه‌ چهار |پ‌  568ع‌   |BP 230 018 /
|          |   |مقاله‌ ديگر               |          |   
| 607|عيوض‌ ضيائي‌، مجيد،  |آسيب‌ هاي‌ شانه‌ واصول‌ درمان‌ آن‌      | 1378 آ995ع‌   |WE 810 /
   |          |                    |        -1325|   |
| 608|سلاتر        |اثر هورمونهاي‌ جنسي‌ بررفتار       |1363 الف‌619س‌   |BF 692 /
| 609|مالتز، ماكسول‌    |روانشناسي‌ ارتباط‌ وكنترل‌ (سايكوسيبرنتيك‌) |  ر163م‌   |BF 637 .S8 /
   |1372        |                    |          |   |
| 610|استور، آنتوني‌    |ويرانگري‌ انسان‌ : ريشه‌ هاي‌ كشتار دسته‌  |   و488الف‌   |BF 575 /
|          |   |جمعي‌ وستمكاري‌ انساني‌          |        1373|   
| 611|مط‌هري‌، مرتضي‌    |تعليم‌ و تربيت‌ در اسلام‌          |  ت‌627م‌   |BP 230 018 /
   |1362        |                    |          |   |
| 612|كوچر، استنلي‌، پ‌   |درمان‌ داروئي‌ اختلالات‌ روانپزشكي‌ دركودكان‌ | 1378 د784ك‌   |WM 402 /
|          |   |ونوجوانان‌ : سندرم‌ پيش‌ فعالي‌ / كمبود   |          |   
|          |   |توجه‌، اوتيسم‌ ...            |          |   
| 613|گراتوچويل‌، توماس‌ آر |روانشناسي‌ باليني‌ كودك‌ (روشهاي‌ درمانگري‌) |  ر288گ‌   |WS 350 .2 /
   |1378        |                    |          |   |
| 614|داير، واين‌     |چه‌ كنيم‌ تافرزندان‌ خوشبختي‌ داشته‌ باشيم‌  | 1373 چ‌333د   |WS 105 /
| 615|هدفيلد، جيمز آرتور |روان‌ شناسي‌ و اخلاق‌            | 1366 ر465ه‌   |BF 173 /
| 616|چامسكي‌، نوآم‌    |درباره‌ نوآم‌ چامسكي‌           |  1372 د19چ‌   |BF 455 /
| 617|تقدمي‌، محمد رضا   |چگونه‌ ديگران‌ را روانشناسي‌ كنيم‌     | 1374 چ‌637ت‌   |BF 698 /
| 618|ادموندز، سيمئون‌   |قدرتهاي‌ رواني‌ هيپنوتيزم‌ : قابليتهاي‌   |  ق‌338الف‌   |BF 1141 /
|          |   |ماورالط‌بيعي‌ حالات‌ هيپنوتيزمي‌       |        1371|   
| 619|باتومور، تي‌   بي‌ |جامعه‌ شناسي‌               |  1357 ج‌136ب‌   |HM 51 /
| 620|ايساك‌، ا   د   |ارزشيابي‌ باليني‌ در روانپزشكي‌      |  الف‌974الف‌   |WM 141 /
   |1371        |                    |          |   |
| 621|كنگره‌ بين‌ المللي‌  |فقه‌ الط‌بيب‌               |  1372 ف‌751ك‌   |W 50 /
|   |اخلاق‌ پزشكي‌ (اولين‌ : |                    |          |   
 : 1372|   |تهران‌، ايران‌)|                    |          |   
| 622|زرگري‌، علي‌     |گياهان‌ داروئي‌              |  1366 گ‌35ز   |QV 766 /
| 623|دوس‌، پيتر      |تشخيص‌ آناتوميك‌ درنورولوژي‌ : آناتومي‌،  | 1373 ت‌763د   |WL 141 /
|          |   |فيزيولوژي‌، علائم‌ و نشانه‌ ها       |          |   
| 624|مك‌ گيل‌، اورماند   |دايره‌ المعارف‌ هيپنوتيزم‌ : پديده‌ هاي‌   | 1372 د731م‌   |BF 1141 /
|          |   |اصيل‌ هيپنوتيزم‌ آموزشي‌ و نمايشي‌     |          |   
| 625|اكسلين‌، ويرجينيا م‌ |بازي‌ درماني‌               | ب‌692الف‌   |WS 350 .2 /
   |1365        |                    |          |   |
| 626|موئل‌، آ       |بيداري‌ وجدان‌ در كودك‌ ناسازگار      |  ب‌855م‌   |WS 350 .6 /
   |1365        |                    |          |   |
| 627|دهقاني‌ هشتجين‌، ياور |لكنت‌ زبان‌ : نظ‌ريه‌ هاودرمان‌       | 1369 ل‌863د   |WM 475 /
| 628|نور بخش‌، حسين‌    |ايرانيان‌ دريا نورد، پيشگام‌ و نو آور در |1376 الف‌722ن‌   |VA 660 /
|          |   |درياها                 |          |   
| 629|گريفيت‌، دانيل‌    |روابط‌ انساني‌ در مديريت‌ آموزش‌      | 1375 ر398گ‌   |LB 2806 /
| 630|صبوراردوبادي‌، احمد |بلوغ‌ : (نقش‌ بلوغ‌ در تكامل‌ انسانها)   | 1366 ب‌412ص‌   |WS 450 /
| 631|هارجي‌، اون‌     |مهارتهاي‌ اجتماعي‌ درارتباط‌ات‌ ميان‌ فردي‌  | 1377 م‌175ه‌   |HM 299 /
| 632|هي‌، لوئيز      |شفاي‌ زندگي‌               | 1375 ش‌914ه‌   |WM 420 /
| 633|اسميت‌        |پاتوفيزيولوژي‌ بيماريهاي‌ عصبي‌ دستگاه‌ عصبي‌| پ‌537الف‌   |WL 103 .5 /
   |1369        |                    |          |   |
| 634|فرانكل‌، ويكتور   |خدا در ناخودآگاه‌ : و بيماريهاي‌ قلب‌ آدمي‌ | 349ف‌   |WM 460 .5 .E8 /
 1375       |                    |          |   |خ‌|   
| 635|دايره‌، بنواري‌    |بهداشت‌ چشم‌               |  136 ب‌337د   |WW 80 /
| 636|مك‌ ماهون‌، برايان‌  |اصول‌ و روشهاي‌ اپيدميولوژيك‌       |1363 الف‌731م‌   |WA 950 /
| 637|پورشنف‌، ب‌      |روانشناسي‌ اجتماعي‌ وتاريخ‌        | 1357 ر417پ‌   |HM 251 /
| 638|فروم‌، اريك‌     |آناتومي‌ ويرانسازي‌ انسان‌ : پرخاشجويي‌ و  | 1361 آ621ف‌   |BF 574 /
|          |   |ويرانسازي‌ : گونه‌ ها و وضعيت‌ هاشان‌    |          |   
| 639|بوالهري‌، جعفر    |مجموعه‌ چكيده‌ 20 سخنراني‌ دردفتر مط‌العات‌ |  1376 م‌784ب‌   |BL 53 /
|          |   |اسلامي‌ دربهداشت‌ رواني‌          |          |   
| 640|شفيع‌ آبادي‌، عبدالله‌ |راهنمايي‌ ومشاوره‌ كودك‌ (مفاهيم‌ و     | 552ش‌   |WS 105 .5 .C3 /
|          |   |كاربردها)                |       1372 ر|   
| 641|آناستازي‌، ا     |روان‌ آزمايي‌               |  1364 ر832آ   |BF 39 /
| 642|رواقي‌، مهرداد    |جذام‌                  | 1367 ج‌753ر   |WC 335 /
| 643|ساعتچي‌، محمود    |اصول‌ و فنون‌ اجراي‌ مصاحبه‌ : استخدامي‌.  |الف‌ 171س‌   |BF 637 .I5 /
|          |   |ارزشيابي‌، مشاوره‌ اي‌           |        1356|   
| 644|ازكمپ‌، استوارت‌   |روان‌ شناسي‌ اجتماعي‌ كاربردي‌       |   ر457الف‌   |HM 251 /
   |1370        |                    |          |   |
| 645|پياژه‌، ژان‌،     |تربيت‌ به‌ كجا ره‌ مي‌ سپرد ؟        | 1361 ت‌864پ‌   |WS 105 /
   |          |                    |      1980-1896|   |
| 646|پياژه‌، ژان‌     |روان‌ شناسي‌ كودك‌             | 1373 ر863پ‌   |WS 105 /
| 647|فروم‌، اريك‌     |روانكاوي‌ ودين‌              | 1363 ر631ف‌   |BF 173 /
| 648|جعفري‌، محمد تقي‌   |فلسفه‌ و هدف‌ زندگي‌            | 1368 ف‌462ج‌   |QH 501 /
| 649|پوپ‌، آليس‌      |افزايش‌ احترام‌ به‌ خود در كودكان‌ و    | 567پ‌   |WS 105 .5 .S3 
|          |   |نوجوانان‌                |      1374 الف‌|   
| 650|بنسون‌، هربرت‌    |كسب‌ آرامش‌ : چگونه‌ ميتوان‌ اضط‌راب‌ و    |  1372 ك‌716ب‌   |WM 75 /
|          |   |دستپاچگي‌ را از خود دور ساخت‌       |          |   
| 651|هاريسون‌، تنسلي‌   |اصول‌ ط‌ب‌ داخلي‌ هريسون‌ : روانپزشكي‌ هاريسون‌|1376 الف‌228ه‌   |WM 140 /
|   |راندولف‌، -1900   |                    |          |   
| 652|كرلينجر، فرد    |رگرسيون‌ چند متغيري‌ در پژوهش‌ رفتاري‌   | 457ك‌   |WM 193 .5 .R3 /
|   |نيكولز، -1900    |                    |       1366 ر|   
| 653|قائم‌ مقامي‌، فرهت‌  |آزادي‌ يااسارت‌ زن‌ (مقدمه‌ اي‌ برجامعه‌   | 1356 آ347ق‌   |HQ 1208 /
|          |   |شناسي‌ زن‌)                |          |   
|          | 654|خودآموز سيستم‌ عامل‌824   |DOS 7         خ‌   |QA 76 .76 /
   |1373        |                    |          |   |
| 655|صداقت‌ كيش‌، جمشيد  |گزارش‌ نويسي‌               | 1349 گ‌464ص‌   |PN 147 /
| 656|همايش‌ كشوري‌ نقش‌   |خلاصه‌ مقالات‌ نخستين‌ همايش‌ كشوري‌ نقش‌    | 642ه‌   |WM 430 .5 .M3 /
|   |ازدواج‌ دربهداشت‌   |ازدواج‌ دربهداشت‌ رواني‌ دانشجويان‌     |       1376 خ‌|   
|   |رواني‌ دانشجويان‌   |                    |          |   
)|   |نخستين‌ : 1376 :  |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 657|كارتلج‌، گندلين‌،   |آموزش‌ مهارتهاي‌ اجتماعي‌ به‌ كودكان‌    | 137ك‌   |WS 105 .5 .S6 /
 1372       |                    |        -1943|   |آ|   
| 658|كنگره‌ علمي‌ تحول‌ در |برنامه‌ روزانه‌ وخلاصه‌ مقالات‌ كنگره‌ علمي‌  | 1375 ب‌751ك‌   |WX 150 /
|   |اداره‌ امور     |تحول‌ در اداره‌ امور بيمارستان‌      |          |   
|   |بيمارستان‌ (1375 :  |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 659|سمينار سراسري‌ آموزش‌ |خلاصه‌ مقالات‌ اولين‌ سمينار سراسري‌ آموزش‌  |  1369 خ‌753س‌   |WY 18 /
|   |پرستاري‌ و مامائي‌  |پرستاري‌ و مامائي‌            |          |   
)|   |اولين‌ : 1369 :   |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 660|تقوي‌، ابراهيم‌    |نگرشي‌ بر الكتروشوك‌           |  1365 ن‌467ت‌   |WM 25 /
| 661|كنگره‌ جراحي‌ ترميمي‌، |خلاصه‌ مقالات‌ دومين‌ كنگره‌ جراحي‌ ترميمي‌   | 1368 خ‌751ك‌   |WO 600 /
|   |سوختگي‌ و پلاستيك‌   |سوختگي‌ و پلاستيك‌             |          |   
)|   |دومين‌ : 1368 :   |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 662|كنگره‌ سراسري‌ و   |خلاصه‌ مقالات‌ كنگره‌ سراسري‌ و بازآموزي‌ زنان‌ |  1372 خ‌751ك‌   |WQ 9 /
|   |بازآموزي‌ زنان‌ و   |و مامائي‌                |          |   
|   |مامائي‌ (1372 :   |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 663|سمينار مسائل‌ انتقال‌ |خلاصه‌ مقالات‌ سمينار مسائل‌ انتقال‌ خون‌   | 1369 خ‌753س‌   |WB 356 /
|   |خون‌ (1369 : تهران‌) |                    |          |   
| 664|هيلگارد، ارنست‌   |زمينه‌ روانشناسي‌ هيلگارد         | 1378 ز962ه‌   |BF 121 /
|   |روپيكوت‌، -1904   |                    |          |   
| 665|عشايري‌، محمد، -1321 |جراحيهاي‌ ترميمي‌ ميكروسكوپي‌ عروق‌ و اعصاب‌ | 1372 ج‌631ع‌   |WO 512 /
|          |   |محيط‌ي‌                  |          |   
| 666|كمپبل‌، الستير و   |معضلات‌ اخلاقي‌ درحرفه‌ پزشكي‌        |  1372 م‌698ك‌   |W 50 /
| 667|سمينار بررسي‌    |مجموعه‌ سخنرانيهاي‌ اولين‌ سمينار بررسي‌  | 1368 م‌753س‌   |HM 251 /
|   |آسيبهاي‌ اجتماعي‌ در |آسيبهاي‌ اجتماعي‌ در ايران‌        |          |   
|   |ايران‌ (اولين‌ : 1368 |                    |          |   
 :|   |تهران‌)      |                    |          |   
| 668|سمينار وبازآموزي‌  |خلاصه‌ مقالات‌ سمينارو بازآموزي‌ انتقال‌ خون‌ | 1366 خ‌753س‌   |WB 356 /
|   |انتقال‌ خون‌ (1366 : |                    |          |   
|   |اصفهان‌)       |                    |          |   
| 669|سمينار گياهان‌    |خلاصه‌ مقالات‌ جهارمين‌ سمينار گياهان‌ داروئي‌ | خ‌753س‌   |QV 770 .JI7 /
|   |داروئي‌ ايران‌    |ايران‌                  |        1369|   
)|   |جهارمين‌ : 1369 :  |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 670|همايش‌ نقش‌ دين‌    |مجموعه‌ مقالات‌ اولين‌ همايش‌ نقش‌ دين‌    |  1376 م‌642ه‌   |BL 53 /
|   |دربهداشت‌ روان‌    |دربهداشت‌ روان‌              |          |   
)|   |اولين‌ : 1376 :   |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 671|كنگره‌ فيزيولوژي‌ و  |خلاصه‌ مقالات‌ نهمين‌ كنگره‌ فيزيولوژي‌    |  1368 خ‌751ك‌   |QT 9 /
|   |فارماكولوژي‌ ايران‌  |فارماكولوژي‌ ايران‌            |          |   
)|   |نهمين‌ : 1368 :   |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 672|گودرزي‌ ملايري‌، بهزاد |مجموعه‌ درسنامه‌ روانشناسي‌ فيزيولوژيك‌ :  | 1374 م‌738گ‌   |WL 103 /
|          |   |يادگيري‌ و حافظ‌ه‌ زبانپريشي‌        |          |   
| 673|سمپوزيوم‌ استرس‌   |خلاصه‌ مقالات‌ دومين‌ سمپوزيوم‌ استرس‌     | 1371 خ‌724س‌   |WM 172 /
)|   |دومين‌ : 1371 :   |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
|          | 674|احكام‌ نمازوروزه‌ بيماران‌         |  277الف‌   |BP 183 .9 /
   |1378        |                    |          |   |
| 675|كنگره‌ بين‌ المللي‌  |تداوي‌ روح‌                |  1372 ت‌751ك‌   |W 50 /
|   |اخلاق‌ پزشكي‌ (اولين‌ : |                    |          |   
 : 1372|   |تهران‌، ايران‌)|                    |          |   
| 676|سمينار سراسري‌    |دومين‌ سمينار سراسري‌ بيماري‌ فشار خون‌   | 1368 د753س‌   |WG 106 /
|   |بيماري‌ فشار خون‌   |                    |          |   
)|   |دومين‌ : 1368 : يزد)|                    |          |   
| 677|اركاني‌ حائري‌، شيخ‌  |شناخت‌ و درمان‌ وسوسه‌ و وسواس‌ در اسلام‌   |   ش‌424الف‌   |BP 175 /
|   |محمود        |                    |        1377|   
| 678|حكيم‌، محمد تقي‌   |پدر و فرزند : با تجديد نظ‌ر واضافات‌ كلي‌ | 1366 پ‌734ح‌   |BP 253 /
| 679|يلي‌، روژه‌ موكي‌،   |پويايي‌ گروهها : شناخت‌ مساله‌ و كاربردهاي‌ |  1370 پ‌71ي‌   |HM 131 /
|        -1919|   |عملي‌ آن‌                 |          |   
| 680|عزيزي‌، فريدون‌    |بيماريهاي‌ غدد درون‌ ريز : فيزيوپاتولوژي‌، | 1365 ب‌588ع‌   |WK 140 /
|          |   |علايم‌، تشخيص‌ و درمان‌           |          |   
| 681|باين‌، ارنستو شي‌ فل‌ |درجستجوي‌ آموزشگاهي‌ براي‌ سده‌ بيست‌ ويكم‌ : | 1374 د316ب‌   |LB 1601 /
|          |   |آموزش‌ هاي‌ نوين‌ كلمبي‌ "آمونو" رهياب‌ آينده‌|          |   
| 682|معلوف‌، لويس‌،    |فرهنگ‌ ابجدي‌ عربي‌ فارسي‌ ترجمه‌ المنجد   | 1370 ف‌672م‌   |PJ 6622 /
|      1946-1867|   |الابجدي‌                 |          |   
| 683|اخوت‌، ولي‌ الله‌   |اصول‌ نظ‌ري‌ و عملي‌ روان‌ درماني‌      |  الف‌321الف‌   |WM 420 /
)|          |   |پسيكوتراپي‌)              |        1356|   
| 684|معنوي‌، عزالدين‌   |خواب‌ و رويا ازديدگاه‌ پزشكي‌       | 678م‌   |WM 460 .5 .D8 /
 1365       |                    |          |   |ع‌|   
| 685|ارشادي‌، احمد    |بررسي‌ مقدماتي‌ علل‌ مرگ‌ ومير در شهر همدان‌ |   ب‌411الف‌   |WA 900 /
   |1361        |                    |          |   |
| 686|بو، فرانسيس‌     |چهره‌ شناسي‌ وويژگيهاي‌ مردمي‌       | 1370 چ‌742ب‌   |BF 858 /
| 687|بهاري‌، شهريار    |انسان‌ شناسي‌ عملي‌ : خودشناسي‌ و ديگرشناسي‌ |1372 الف‌872ب‌   |BF 636 /
| 688|فروم‌، اريش‌     |دل‌ آدمي‌ و گرايشش‌ به‌ خير وشر       | 1363 د622ف‌   |BF 660 /
| 689|مورفي‌، ژوزف‌     |قدرت‌ فكر                |  ق‌832م‌   |BF 637 .S8 /
   |1373        |                    |          |   |
| 690|كارلسون‌، نايل‌ آر  |مباني‌ روان‌ شناسي‌ فيزيولوژيك‌       | 1374 م‌149ك‌   |WL 103 /
| 691|لف‌، ج‌    پي‌   |بررسيهاي‌ روانپزشكي‌ در درمان‌ باليني‌   | 1370 ب‌533ل‌   |0M 141 /
| 692|فوردهام‌، فريدا   |مقدمه‌ اي‌ برروانشناسي‌ يونگ‌        | 1346 م‌881ف‌   |WM 460 /
| 693|نظ‌يري‌، عشرت‌     |پي‌ ريزي‌ سازگاري‌ اجتماعي‌ كودكان‌ در    | 1364 پ‌522ن‌   |WS 105 /
|          |   |خانواده‌                 |          |   
| 694|ستيرز، ريچارد ام‌  |انگيزش‌ و رفتاردركار           |1372 الف‌365س‌   |BF 481 /
| 695|شوستروم‌، اورت‌    |روان‌ شناسي‌ انسان‌ سلط‌ه‌ جو        |ش‌   |BF 698 .35 .M34 / 
 1366      |                    |          |   |ر717|   
| 696|شريعتمداري‌، علي‌   |جامعه‌ و تعليم‌ و تربيت‌ : مباني‌ تربيت‌ جديد| 1365 ج‌443ش‌   |LC 191 /
| 697|اصفهاني‌، محمد مهدي‌ |بهداشت‌ مسجد               | 1373 ب‌574الف‌   |WA 27 
| 698|دانيلز، مايكل‌    |خودشناسي‌ با روش‌ يونگ‌ : تكنيك‌ رمزواژه‌  |  خ‌286د   |BF 698 .5 /
   |1374        |                    |          |   |
| 699|وزارت‌ بهداري‌. مركز |به‌ جنبه‌ هاي‌ پيشگيري‌ بيماريهاي‌ رواني‌   | 1364 ب‌584و   |WM 140 /
|   |روانپزشكي‌ رازي‌   |بيانديشيم‌                |          |   
| 700|همايش‌ بين‌ المللي‌  |مجموعه‌ مقاله‌ هاي‌ نخستين‌ همايش‌ بين‌    | 1378 م‌642ه‌   |WS 107 /
|   |كودكان‌ باناتواني‌  |المللي‌ كودكان‌ باناتواني‌ هوشي‌      |          |   
|   |هوشي‌ (نخستين‌ : 1378 |                    |          |   
 :|   |تهران‌)      |                    |          |   
| 701|ايران‌. وزارت‌ بهداشت‌ |مجموعه‌ مقالات‌ صاحبنظ‌ران‌ درباره‌ اخلاق‌ پزشكي‌| 1369 م‌965الف‌   |W 50 /
|   |درمان‌ وآموزش‌ پزشكي‌. |                    |          |   
|   |معاونت‌ آموزشي‌    |                    |          |   
| 702|سميناربيماريهاي‌   |مجموعه‌ سخنراني‌ هاي‌ اولين‌        |  1364 م‌753س‌   |WG 9 /
|   |عروق‌ كرونر (اولين‌ : |سميناربيماريهاي‌ عروق‌ كرونردرايران‌    |          |   
 : 1364|   |ايران‌)    |                    |          |   
| 703|محسني‌، منوچهر    |مباني‌ جامعه‌ شناسي‌ علم‌ : جامعه‌، علم‌ و  |  1372 م‌325م‌   |HM 38 /
|          |   |تكنولوژي‌                |          |   
| 704|باط‌ني‌، محمدرضا،   |فرهنگ‌ معاصر انگليسي‌ - فارسي‌       | 1373 ف‌229ب‌   |PE 1645 /
   |          |                    |        -1313|   |
| 705|هورناي‌، كارن‌    |شخصيت‌ عصبي‌ زمانه‌ ما           | 1365 ش‌799ه‌   |WM 190 /
| 706|سمينار سراسري‌    |خلاصه‌ مقالات‌ سمينار سزاسري‌ هپاتيت‌     | 1368 خ‌753س‌   |WI 700 /
|   |هپاتيت‌ (1368 :   |                    |          |   
|   |زنجان‌)       |                    |          |   
| 707|سمينار بين‌ المللي‌  |خلاصه‌ مقالات‌ و برنامه‌ سمينار بين‌ المللي‌  |   1362 خ‌753س‌   |W 9 /
|   |پزشكي‌ (1362 :    |پزشكي‌                  |          |   
|   |تهران‌، ايران‌)    |                    |          |   
| 708|مساواتي‌ آذر، مجيد  |جرم‌ شناسي‌                | 1357 ج‌522م‌   |HV 6001 /
| 709|هومن‌، حيدرعلي‌    |استنباط‌ آماري‌ درپژوهش‌ رفتاري‌      | 1370 الف‌882ه‌   |HA 29 /
| 710|دلاكاتو، كارل‌ هاش‌  |اتيسم‌ يابيگانه‌ نهائي‌          | الف‌621د   |WM 203 .5 /
   |1366        |                    |          |   |
| 711|كنگره‌ پژوهش‌ هاي‌   |خلاصه‌ مقالات‌ چهارمين‌ كنگره‌ پژوهش‌ هاي‌   |  1372 خ‌751ك‌   |WM 20 /
|   |روانپزشكي‌ و     |روانپزشكي‌ و روانشناسي‌ درايران‌      |          |   
|   |روانشناسي‌ در ايران‌ |                    |          |   
)|   |چهارمين‌ : 1372 :  |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 712|فره‌ وش‌، محمد صالح‌  |روشهاي‌ جلوگيري‌ ازحاملگي‌         |ر    673ف‌   |WP 630 /
| 713|والدرون‌، اچ‌    ا|بهداشت‌ شغلي‌ و ط‌ب‌ كار : (پيشگيري‌، تشحيص‌ | 1370 ب‌253و   |WA 400 /
|          |   |و درمان‌ بيماريهاي‌ شغلي‌)         |          |   
| 714|اليوت‌، روبرت‌    |فشارهاي‌ روحي‌ ... : وچگونه‌ مي‌ توان‌ با آن‌ |   ف‌752الف‌   |WM 172 /
|          |   |مبارزه‌ كرد               |        1370|   
| 715|هريس‌، امي‌ ب‌     |ماندن‌ در وضعيت‌ آخر           | 1369 م‌556ه‌   |BF 698 /
| 716|ايران‌. وزارت‌    |اخلاق‌ پزشكي‌ : به‌ انضمام‌ مختصري‌ از تاريخ‌ |1370 الف‌965الف‌   |W 50 /
|   |بهداشت‌، درمان‌ و   |پزشكي‌                  |          |   
|   |آموزش‌ پزشكي‌     |                    |          |   
| 717|ويگوتسكي‌،      |انديشه‌ و زبان‌              | 1365 الف‌92ه‌   |BF 455 /
|   |لوسمنوويچ‌، 1934-1896|                    |          |   
| 718|انجمن‌ روانپزشكان‌  |واژه‌ نامه‌ روانپزشكي‌ براساس‌ 1375 |DSM-IV    و865الف‌   |WM 13 /
|   |امريكا       |                    |          |   
| 719|پارسا، محمد     |روان‌ شناسي‌ انگيزش‌ وهيجان‌        | 1376 ر146پ‌   |BF 683 /
|          | 720|فرهنگ‌ مترجم‌               | 1373 661ف‌   |PE 1498 /
| 721|بهرامي‌، هادي‌    |كاربردهاي‌ باليني‌ وتشخيصي‌ آزمونهاي‌    | 843ب‌   |WM 145 .5 .P8 /
|          |   |فرافكني‌ شخصيت‌              |       1372 ك‌|   
| 722|شركت‌، مهدي‌، -1313  |جراحي‌ پلاستيك‌ ترميمي‌ ناهنجاريهاي‌ مادرزادي‌| 1372 ج‌428ش‌   |WO 600 /
| 723|اسلامي‌ نسب‌، علي‌   |مباني‌ روانشناختي‌ جانبازي‌، يا، اصول‌   |   م‌528الف‌   |UB 365 /
|          |   |شناسايي‌ و ارتباط‌ علمي‌ با جانباز     |        1371|   
| 724|وايتزمن‌، اليس‌    |رشد اجتماعي‌ (براي‌ جوانان‌ و خانواده‌ ها) | 1365 ر147و   |WS 462 /
| 725|كرايناك‌، جر     |شرح‌ مهمترين‌ اصط‌لاحات‌ كامپيوترهاي‌ شخصي‌ : |   ش‌426ك‌   |QA 75 05 /
|          |   |به‌ زبان‌ ساده‌ شرح‌ بيش‌ از 1800 اصط‌لاح‌   |        1375|   
|          |   |متداول‌ كامپيوترهاي‌ شخصي‌   |          |      (PC) 
| 726|اسلامي‌ نسب‌، علي‌   |روانشناسي‌ جانبازي‌ و معلوليت‌ : با نگرش‌  |الف‌   |WM 430 .5 .H2 / 
|          |   |باليني‌ و مبتني‌ بر تحقيق‌ براي‌      |      1372 ر528|   
|          |   |روانپزشكان‌، روانشناسان‌، روانپرستاران‌ و |          |   
|          |   |مددكاران‌ اجتماعي‌ و به‌ خصوص‌ جانبازان‌ عزيز|          |   
| 727|پورافكاري‌، نصرت‌الله‌ |هيستري‌                 | 1367 ه‌591پ‌   |WM 173 /
| 728|ايرواني‌، محمود   |روانشناسي‌ احساس‌ وادراك‌         |   ر971الف‌   |BF 311 /
   |1371        |                    |          |   |
| 729|رفيعي‌، عزيز     |انگل‌ شناسي‌ : كرم‌ شناسي‌         |1339 الف‌658ر   |QX 200 /
| 730|واتسون‌، لابال‌    |نيروهاي‌ فوق‌ ط‌بيعي‌            | 1377 ن‌121و   |BF 1009 /
| 731|استراب‌، ريچارد ال‌  |معاينه‌ رواني‌ در بيماريهاي‌ اعصاب‌     |   م‌482الف‌   |WM 145 /
   |1363        |                    |          |   |
| 732|فلاول‌، جان‌ اچ‌    |رشد شناختي‌               | 1377 ر836ف‌   |BF 311 /
| 733|خواجه‌ نوري‌، ابراهيم‌ |شگفتيهاي‌ جهان‌ درون‌           | 1360 ش‌785خ‌   |BF 128 /
| 734|قلعه‌ بندي‌،     |روانپزشكي‌ باليني‌ : براي‌ دانشجويان‌ پزشكي‌ | 1379 ر729ق‌   |WM 100 /
|   |ميرفرهاد، -1334   |وپزشكان‌ عمومي‌              |          |   
| 735|كاستلو، تيموتي‌   |روانشناسي‌ نابهنجاري‌           | 1373 ر175ك‌   |WM 100 /
| 736|هندلي‌، روبرت‌    |روان‌ شناسي‌ اضط‌راب‌            | 1371 ر714ه‌   |WM 172 /
| 737|حسيني‌، ابوالقاسم‌  |بررسي‌ مقدماتي‌ اصول‌ روان‌ شناسي‌ اسلامي‌   | 1364 ب‌577ح‌   |BP 175 /
| 738|انجمن‌ روانپزشكي‌   |ط‌بقه‌ بندي‌ اختلالات‌ رواني‌ : DSM-IV : ملاك‌ | 1373 ط‌865الف‌   |WM 15 /
|   |امريكا       |هاي‌ تشخيص‌ قط‌عي‌ چهارمين‌ ويراست‌، راهنماي‌ |          |   
|          |   |تشخيصي‌ و آماري‌ اختلالات‌ رواني‌       |          |   
| 739|كنگره‌ بين‌ المللي‌  |فلسفه‌ اخلاق‌ دراسلام‌            |  1372 ف‌751ك‌   |W 50 /
|   |اخلاق‌ پزشكي‌ (اولين‌ : |                    |          |   
 : 1372|   |تهران‌، ايران‌)|                    |          |   
| 740|راس‌، اس‌    ام‌  |كاربرد الگوهاي‌ احتمال‌          | 1367 ك‌186ر   |QA 273 /
| 741|پياژه‌، ژان‌     |پنج‌ گفتار روانشناسي‌           | 1360 پ‌863پ‌   |BF 311 /
| 742|دلاور، علي‌      |روشهاي‌ تحقيق‌ در روانشناسي‌ و علوم‌ تربيتي‌ |   ر628د   |BF 76 .5 /
   |1373        |                    |          |   |
| 743|آل‌ اسحق‌، محمد    |اسلام‌ و روانشناسي‌            | 1369 الف‌697آ   |BP 175 
| 744|راين‌، جوزف‌ بنكس‌،  |درآمدي‌ برفراروان‌ شناسي‌         | 1371 د322ر   |BF 1009 /
   |          |                    |      1980-1895|   |
|          | 745|مرگ‌ ناگهاني‌ قلب‌             |  1364 476م‌   |WG 205 /
| 746|مجلسي‌، محمدرضا ROM|   روانپزشكي‌ : براساس‌ مباحث‌ تدريس‌ شده‌ |   ر281م‌   |WM 18 .2 /
|          |   |توسط‌ اساتيد دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ تهران‌ ...|        1377|   
| 747|كنگره‌ فيزيولوژي‌ و  |خلاصه‌ مقالات‌ دوازدهمين‌ كنگره‌ فيزيولوژي‌ و |  1374 خ‌751ك‌   |QT 9 /
|   |فارماكولوژي‌ ايران‌  |فارماكولوژي‌ ايران‌            |          |   
)|   |دوازدهمين‌ : 1374 : |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 748|كنگره‌ نفرولوژي‌،   |[برنامه‌ و خلاصه‌ مقالات‌] كنگره‌ نفرولوژي‌،  | 1369 ب‌751ك‌   |WJ 300 /
|   |دياليز و پيوند   |دياليز و پيوند             |          |   
 : 1369)|   |تهران‌)   |                    |          |   
| 749|سازمان‌ جهاني‌    |برنامه‌ هاي‌ بهداشت‌ رواني‌ : مفاهيم‌ و اصول‌ | 1372 ب‌157س‌   |WM 105 /
|   |بهداشت‌. بخش‌ بهداشت‌ |                    |          |   
|   |رواني‌        |                    |          |   
| 750|سمينار جنگ‌ رواني‌  |خلاصه‌ مقالات‌ سمينار جنگ‌ رواني‌       | 1372 خ‌753س‌   |UB 275 /
)|   |تهران‌ : 1372)   |                    |          |   
| 751|كنگره‌ بين‌ المللي‌  |خلاصه‌ مقالات‌ اولين‌ كنگره‌ بيماريهاي‌    |  1369 خ‌751ك‌   |WK 9 /
|   |بيماريهاي‌ غدددرون‌  |غدددرون‌ ريز               |          |   
|   |ريز (اولين‌ : 1369 : |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 752|سمينار سل‌ دراستان‌  |خلاصه‌ مقالات‌ اولين‌ سمينار سل‌ دراستان‌ گيلان‌ | 1368 خ‌753س‌   |WF 200 /
|   |گيلان‌ (اولين‌ : 1368 |                    |          |   
 :|   |گيلان‌)       |                    |          |   
| 753|كنگره‌ سراسري‌    |خلاصه‌ مقالات‌ اولين‌ كنگره‌ سراسري‌ مسموميت‌ ها| 1368 خ‌751ك‌   |QV 600 /
|   |مسموميت‌ ها (اولين‌ : |                    |          |   
 : 1368|   |اروميه‌)   |                    |          |   
| 754|كنگره‌ بيماريهاي‌   |خلاصه‌ مقالات‌ اولين‌ كنگره‌ بيماريهاي‌ داخلي‌ | 1368 خ‌751ك‌   |WB 115 /
|   |داخلي‌ ايران‌ ( اولين‌ |ايران‌                  |          |   
 : 1368 :|   |تهران‌)   |                    |          |   
| 755|كنگره‌ ساليانه‌    |خلاصه‌ مقالات‌ دومين‌ كنگره‌ ساليانه‌     |  1373 خ‌751ك‌   |WM 9 /
|   |روانپزشكي‌ و     |روانپزشكي‌ و روانشناسي‌ باليني‌      |          |   
|   |روانشناسي‌ باليني‌  |                    |          |   
)|   |دومين‌ : 1373 :   |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 756|مجتهدي‌، يوسف‌    |دستيابي‌ سريع‌ به‌ اصول‌ بيماريها: روانپزشكي‌| 1377 د267م‌   |WM 100 /
| 757|كنگره‌ بهداشت‌ و هشت‌ |خلاصه‌ مقالات‌ كنگره‌ بهداشت‌ و هشت‌ سال‌ جنگ‌  | 1367 خ‌751ك‌   |UH 629 /
|   |سال‌ جنگ‌ (1367 :   |                    |          |   
|   |اهواز)       |                    |          |   
|          | 758|واژه‌ نامه‌ پزشكي‌ : مصوربزرگ‌ انگليسي‌ به‌  |   1354 178و   |W 13 /
|          |   |فارسي‌                  |          |   
| 759|گراهام‌، جان‌ رابرت‌، |راهنماي‌] MMPI-2 ام‌. پي‌. آي‌ -2] ارزيابي‌ | 288گ‌   |WM 145 .5 .M6 /
|        -1940|   |شخصيت‌ وآسيب‌ شناسي‌ رواني‌         |       1379 ر|   
| 760|كنگره‌ روانپزشكي‌   |برنامه‌ روزانه‌ و خلاصه‌ مقالات‌ كنگره‌    |  1373 خ‌751ك‌   |WM 9 /
|   |فرهنگي‌ و اجتماعي‌  |روانپزشكي‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌       |          |   
 : 1373)|   |تهران‌)   |                    |          |   
| 761|كنگره‌ بين‌ المللي‌  |خلاصه‌ مقالات‌ كنگره‌ بين‌ المللي‌ تاريخ‌ پزشكي‌ | خ‌751ك‌   |WZ 80 05 .A8 /
|   |تاريخ‌ پزشكي‌ در اسلام‌ |در اسلام‌ و ايران‌             |        1371|   
|   |و ايران‌ "مقارن‌ با : |                    |          |   
|   |آغاز دوازدهمين‌ قرن‌ |                    |          |   
|   |وفات‌ ذكرياي‌ رازي‌"  |                    |          |   
 : 1371)|   |تهران‌)   |                    |          |   
| 762|كنگره‌ بين‌ المللي‌  |خلاصه‌ مقالات‌ اولين‌ كنگره‌ بين‌ المللي‌ اخلاق‌ |  1372 خ‌751ك‌   |W 50 /
|   |اخلاق‌ پزشكي‌ (اولين‌ : |پزشكي‌                  |          |   
 : 1372|   |تهران‌)    |                    |          |   
| 763|گلدفريد، ماروين‌ آر |رفتار درماني‌ باليني‌           | 1370 ر547گ‌   |WM 425 /
| 764|گرجي‌، ابوالقاسم‌،  |مقالات‌ حقوقي‌               |  م‌313گ‌   |BP 169 .7 /
   |1365        |                    |        -1300|   |
| 765|سروش‌، عبدالكريم‌   |علم‌ چيست‌، فلسفه‌ چيست‌ ؟ تحريرنو باپيرايش‌ |  1361 ع‌498س‌   |Q 175 /
|          |   |وافزايش‌ بسيار              |          |   
| 766|نرم‌ افزاري‌ سينا   |زرنگار : نسخه‌  |UD             ز392ن‌   |QA 76 .75 /
   |1377        |                    |          |   |
| 767|قائمي‌، علي‌     |خانواده‌ و مسائل‌ همسران‌ جوان‌       | 1366 خ‌352ق‌   |HQ 503 /
| 768|هورناي‌، كارن‌    |خودكاوي‌                 | 1362 خ‌799ه‌   |BF 697 /
| 769|كارنگي‌، ديل‌     |رمز موفق‌ زيستن‌             | 1372 ر154ك‌   |BF 109 /
| 770|اسدي‌، سيف‌ الله‌   |گلچيني‌ ازضرب‌ المثل‌ هاي‌ جهان‌       |  گ‌499الف‌   |PN 6409 /
   |1378        |                    |          |   |
| 771|كي‌ هو، برندان‌    |راهنماي‌ آسان‌ اينترنت‌          |   ر999ك‌   |TK 50 05 /
   |1377        |                    |          |   |
| 772|ملك‌ پور، علي‌، -1332 |كلاردشت‌ (جغرافيا، تاريخ‌ وفرهنگ‌)     |   ك‌758م‌   |DSR 2115 /
   |1378        |                    |          |   |
| 773|روزن‌ باوم‌، هايدي‌  |خانواده‌ به‌ منزله‌ ساختاري‌ در مقابل‌ جامعه‌ | 1367 خ‌814ر   |HQ 728 /
 :|          |   |نقد مباني‌ جامعه‌ شناسي‌ خانواده‌ درآلمان‌ |          |   
| 774|فروم‌، اريش‌     |داشتن‌ يابودن‌              | 1370 د621ف‌   |BF 698 /
| 775|كنگره‌ سراسري‌    |اولين‌ كنگره‌ سراسري‌ راهكارهاي‌ بهداشتي‌  |1378 الف‌749ك‌   |WM 284 /
|   |راهكارهاي‌ بهداشتي‌  |مبارزه‌ بااعتياد             |          |   
|   |مبارزه‌ بااعتياد   |                    |          |   
)|   |اولين‌ : 1378 :   |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 776|اسلامي‌ نسب‌، علي‌   |ناتواني‌ جنسي‌ در مردان‌ : علل‌ و درمان‌   |   ن‌528الف‌   |WJ 709 /
)|          |   |راهنماي‌ عملي‌)             |        1373|   
| 777|استاپلتون‌، پل‌    |شيوه‌ نگارش‌ مقالات‌ پژوهشي‌         |  ش‌475الف‌   |LB 2369 /
   |1372        |                    |          |   |
| 778|شاملو، سعيد     |كاربرد روان‌ درماني‌           | 1366 ك‌213ش‌   |WM 420 /
| 779|فلوك‌، هانس‌     |گياهان‌ داروئي‌              | 1368 گ‌852ف‌   |QV 766 /
| 780|هيلگارد، ارنست‌   |زمينه‌ روانشناسي‌ هيلگارد         | 1378 ز962ه‌   |BF 121 /
|   |روپيكوت‌، -1904   |                    |          |   
| 781|فروردين‌، پرويز   |ذن‌ يامكتب‌ درماني‌ شرق‌          | 1351 ذ588ف‌   |BF 321 /
| 782|فروم‌، اريك‌     |روانكاوي‌ وذن‌ بوديسم‌           | 1362 ر325ف‌   |WM 460 /
| 783|عميد، حسن‌      |فرهنگ‌ عميد : شامل‌ واژه‌ هاي‌ فارسي‌ ولغات‌ |   ف‌924ع‌   |PIR 2954 /
|          |   |عربي‌ و اروپائي‌ مصط‌لح‌ درزبان‌ فارسي‌    |        1376|   
|          |   |واصط‌لاحات‌ علمي‌ وادبي‌           |          |   
|          | 784|پديده‌ هاي‌ رواني‌ : تله‌ پاتي‌، تله‌ كينزي‌، | 1370 313پ‌   |BF 1161 /
|          |   |روشن‌ بيني‌، پسيكو متري‌، پسيكو كينزي‌، عكس‌ |          |   
|          |   |برداري‌ از تصاوير فكري‌ و ...       |          |   
| 785|سيف‌، علي‌ اكبر    |روانشناسي‌ پرورشي‌ : (روانشناسي‌ يادگيري‌  | 1368 ر939س‌   |LB 1051 /
|          |   |وآموزش‌)                 |          |   
| 786|آريانپور كاشاني‌،  |فرهنگ‌ فشرده‌ انگليسي‌ - فارسي‌ يكجلدي‌   | 1376 ف‌445آ   |PE 1645 /
|   |عباس‌، -1285     |                    |          |   
| 787|شعاري‌ نژاد، علي‌ اكبر|فرهنگ‌ علوم‌ رفتاري‌            |  1364 ف‌493ش‌   |BF 31 /
| 788|سمينار بين‌ المللي‌  |خلاصه‌ مقالات‌ دومين‌ سمينار بين‌ المللي‌   | 1369 خ‌753س‌   |WJ 368 /
|   |جراحي‌ كليه‌ و مجاري‌ |جراحي‌ كليه‌ و مجاري‌ ادرار        |          |   
|   |ادرار (دومين‌ : 1369 |                    |          |   
 :|   |تبريز)      |                    |          |   
| 789|احمدي‌، جمشيد    |هيجان‌، احساس‌ و ارتباط‌ غير كلامي‌     |   ه‌284الف‌   |BF 531 /
   |1369        |                    |          |   |
| 790|گلشن‌ فومني‌، محمدرسول‌|درآمدي‌ برديدگاه‌ رواني‌ - اجتماعي‌ پويايي‌ | 1374 د591گ‌   |WM 430 /
|          |   |گروه‌ وسنجش‌ آن‌              |          |   
| 791|يا حقي‌، محمد جعفر  |راهنماي‌ نگارش‌ و ويرايش‌ : (با اصط‌لاحات‌ و | 1364 ر12ك‌   |PE 1411 /
|          |   |تجديد نظ‌ر كلي‌)             |          |   
| 792|سياسي‌، علي‌ اكبر   |علم‌ النفس‌، يا، روان‌ شناسي‌ : ازلحاظ‌   | 1355 ع‌873س‌   |LB 1051 /
|          |   |تربيت‌ با64 گراور            |          |   
|          | 793|قواعد و ضوابط‌ چاپ‌ كتاب‌ شامل‌ ضوابط‌    |  1367 837ق‌   |Z 253 /
|          |   |انتشاراتي‌، شيوه‌ خط‌ فارسي‌، كتابنامه‌ نويسي‌|          |   
|          | 794|درمان‌ داروئي‌ سل‌             |  1368 468د   |WF 360 /
| 795|حاج‌ زاده‌، موسي‌ الرضا|جراهي‌ الزهراوي‌ : پزشك‌ نامدار قرن‌ چهارم‌ |ج‌    147ح‌   |WO 100 /
|          |   |هجري‌ قمري‌                |          |   
| 796|سازمان‌ جهاني‌ بهداشت‌ |فرايند مديزيت‌ براي‌ توسعه‌ بهداشت‌ كشور : | 1364 ف‌157س‌   |WA 525 /
|          |   |اصول‌ راهنما براي‌ استفاده‌ در پشتيباني‌ از |          |   
|          |   |تدابير اساسي‌ جهت‌ تندرستي‌ براي‌ همه‌ درسال‌ |          |   
   |          |                  2000|          |   |
| 797|هومن‌، حيدرعلي‌    |اندازه‌ گيريهاي‌ رواني‌ و تربيتي‌ و فن‌ تهيه‌ | 1368 الف‌882ه‌   |BF 39 /
|          |   |تست‌ : با تجديد نظ‌ر كلي‌ و افزوده‌ ها   |          |   
| 798|فروم‌، اريك‌     |انسان‌ براي‌ خويشتن‌ : (پژوهشي‌ درروانشناسي‌ | 1361 الف‌621ف‌   |BJ 45 /
|          |   |اخلاق‌)                  |          |   
| 799|فرانكل‌، ويكتور   |انسان‌ در جستجوي‌ معني‌ : پژوهشي‌ در معني‌  | 349ف‌   |WM 460 .5 .E8 /
|          |   |درماني‌                 |      1371 الف‌|   
| 800|مزلو، ابراهام‌ اچ‌  |انگيزش‌ و شخيصيت‌             | 1367 الف‌98م‌   |BF 683 /
|          | 801|اولتراسونوگرافي‌ پستان‌          | 1374 937الف‌   |WP 815 /
| 802|اوخدي‌، محمدابراهيم‌ |الكتروآنسفالوگرافي‌           |  الف‌923الف‌   |WL 150 /
   |1368        |                    |          |   |
| 803|فرزانه‌ هريس‌، محرم‌  |شهرستان‌ هريس‌ وجلوه‌ هاي‌ ط‌بيعي‌، اجتماعي‌  |   ش‌511ف‌   |DSR 2127 /
|          |   |وهنري‌ زيباي‌ آن‌             |        1378|   
| 804|سروش‌، عبدالكريم‌   |ايدئولوژي‌ شيط‌اني‌ (دگماتيزم‌ نقابدار) به‌ |  الف‌498س‌   |B 823 .3 /
|          |   |ضميمه‌ دوسخنراني‌ ديگر          |        1361|   
| 805|پكليس‌، ويكتور    |الفباي‌ سيبرنتيك‌             | 1363 الف‌479پ‌   |Q 315 /
| 806|صادقي‌، مجيد     |الكترو شوك‌ از تئوري‌ تاعمل‌        | 1375 الف‌196ص‌   |WM 25 /
| 807|اخوت‌، ولي‌ الله‌   |افسردگي‌                 |  الف‌321الف‌   |WM 171 /
   |1362        |                    |          |   |
| 808|رضواني‌ گيل‌ كلائي‌،  |پويش‌ انسان‌ درجغرافيا (مط‌العه‌ موردي‌ ايل‌ | 1377 پ‌587ر   |DSR 72 /
|   |مجتبي‌        |خزل‌)                  |          |   
| 809|گلدبرگ‌، ريچارد جي‌  |اضط‌راب‌                 |1363 الف‌547گ‌   |WM 172 /
| 810|حسيني‌ (بيرجندي‌)،  |اصول‌ و روشهاي‌ راهنمايي‌ و مشاوره‌     | 1371 الف‌577ح‌   |WM 55 /
|   |مهدي‌        |                    |          |   
| 811|اسلامي‌ نسب‌، علي‌   |اصول‌ و روشهاي‌ روان‌ درماني‌ گروهي‌     |  الف‌528الف‌   |WM 430 /
   |1374        |                    |          |   |
| 812|نقوي‌، علي‌ محمد   |جامعه‌ شناسي‌ غربگرائي‌          |  1377 ج‌589ن‌   |HM 51 /
| 813|اوتمر، اگهارت‌، -1933|اصول‌ مصاحبه‌ باليني‌ بر مبناي‌  |DSM-IV    الف‌695الف‌   |WM 141 /
   |1377        |                    |          |   |
| 814|هاريسون‌، تنسلي‌   |اصول‌ ط‌ب‌ داخلي‌ هاريسون‌ : بيماريهاي‌ سيستم‌ |1361 الف‌228ه‌   |WB 115 /
|   |راندولف‌، -1900   |عصبي‌                  |          |   
| 815|فرويد، زيگموند،   |اصول‌ روانكاوي‌ باليني‌          |1377 الف‌628ف‌   |WM 460 /
   |          |                    |      1939-1856|   |
| 816|شريفي‌، حسن‌ پاشا   |اصول‌ روان‌ سنجي‌ و روان‌آزمايي‌       | 1372 الف‌467ش‌   |BF 39 /
| 817|موريس‌، ريچارد جي‌  |اصلاح‌ رفتار كودكان‌            | الف‌837م‌   |WS 350 .6 /
   |1368        |                    |          |   |
| 818|تسوانگ‌، مينگ‌. ت‌   |اسكيزوفرني‌               |1373 الف‌576ت‌   |WM 203 /
| 819|گملچ‌، والتر اچ‌   |استرس‌ درراه‌ موفقيت‌ : (براي‌ مديران‌ مدارس‌)|الف‌ 651گ‌   |BF 637 .S8 /
   |1375        |                    |          |   |
| 820|قاسم‌ زاده‌، فريد   |استرس‌ : ريشه‌ يابي‌ عوامل‌ ايجادكننده‌ و  |1376 الف‌185ق‌   |WM 172 /
|          |   |راههاي‌ مقابله‌ با آن‌           |          |   
| 821|خامه‌ اي‌، انور    |از خود بيگانگي‌ و پراكسيس‌ : پژوهشي‌ در  |1369 الف‌235خ‌   |BF 311 /
|          |   |فلسفه‌ شناخت‌               |          |   
| 822|برنز، ديويد     |ازحال‌ بد به‌ حال‌ خوب‌           |1371 الف‌476ب‌   |WM 420 /
| 823|بولر، فرانسوا    |اختلال‌ در عمل‌ جنسي‌ ناشي‌ از اختلالهاي‌ عصبي‌ |1367 الف‌784ب‌   |WM 611 /
| 824|ايران‌. وزارت‌    |اخلاق‌ پرستاري‌ : به‌ انضمام‌ تاريخ‌ پرستاري‌ |الف‌  965الف‌   |WY 85 /
|   |بهداشت‌، درمان‌    |                    |          |   
|   |وآموزش‌ پزشكي‌، مركز |                    |          |   
|   |مط‌العات‌ وتحقيقات‌  |                    |          |   
|   |اخلاق‌ پزشكي‌، معاونت‌ |                    |          |   
|   |امور فرهنگي‌، حقوقي‌ |                    |          |   
|   |ومجلس‌        |                    |          |   
| 825|نقره‌ كار، مسعود   |بحثي‌ كوتاه‌ پيرامون‌ وضعيت‌ بهداشت‌، درمان‌ | 1363 ب‌579ن‌   |WA 100 /
|          |   |و آموزش‌ پزشكي‌              |          |   
| 826|مهرابي‌، فريدون‌   |بررسي‌ اسكيزوفرنيا در مراكز روانپزشكي‌  | 1372 ب‌869م‌   |WM 203 /
|          |   |ايران‌ : گزارش‌ پاياني‌ ط‌رح‌ تحقيقاتي‌    |          |   
| 827|پيل‌، نورمن‌     |بحثي‌ درروان‌ شناسي‌ مثبت‌ انديشي‌ : بازهم‌  | 1374 ب‌978پ‌   |BF 636 /
|          |   |مثبت‌ درماني‌               |          |   
| 828|موسوي‌ لاري‌، مجتبي‌  |بررسي‌ مشكلات‌ اخلاقي‌ و رواني‌        |؟  13 ب‌842م‌   |BL 53 /
| 829|واي‌ واو، فرانك‌ رابرت‌|انسان‌ شناسي‌ فرهنگي‌           |1378 الف‌381و   |GN 316 /
| 830|سمپوزيوم‌ سراسري‌   |برنامه‌ روزانه‌ و خلاصه‌ مقالات‌ سومين‌    | 1374 ب‌724س‌   |WM 172 /
|   |استرس‌ (سومين‌ : 1374 |سمپوزيوم‌ سراسري‌ استرس‌          |          |   
 :|   |تهران‌)      |                    |          |   
| 831|سمپوريوم‌ سراسري‌   |برنامه‌ روزانه‌ و خلاصه‌ مقالات‌ سومين‌    | 1374 ب‌724س‌   |WM 172 /
|   |استرس‌ (سومين‌ : 1374 |سمپوزيوم‌ سراسري‌ استرس‌          |          |   
 :|   |تهران‌)      |                    |          |   
| 832|عط‌اري‌، عباس‌     |عوارض‌ رواني‌ ناشي‌ ازجنگ‌ 1370 |      (PTSD) ع‌676ع‌   |WM 184 /
| 833|برهان‌، محمدحسين‌ بن‌ |برهان‌ قاط‌ع‌               | 1361 ب‌512ب‌   |PK 6375 /
|   |خلف‌، قرن‌ 11     |                    |          |   
| 834|كواراكيوس‌، ويليام‌  |بزهكاري‌ نو جوانان‌ : مسئله‌ اي‌ براي‌ دنياي‌ | 1367 ب‌758ك‌   |HV 9104 /
|   |سي‌    (يونسكو) |مدرن‌                  |          |   
| 835|صبوراردوبادي‌، احمد |بلوغ‌ و سلامتي‌ نوجوانان‌          | 1366 ب‌412ص‌   |WS 460 /
| 836|شيمي‌، احمد     |بيماريهاي‌ ويروسي‌ دام‌          | 1346 ب‌991ش‌   |SF 781 /
| 837|بيان‌ زاده‌، اكبر   |بيماريهاي‌ رواني‌ و خانواده‌        |ب‌    912ب‌   |WM 140 /
| 838|چهرازي‌، ابراهيم‌   |بيماريهاي‌ اعصاب‌ "مغزوپي‌" بيماريهاي‌ مخ‌ و |  1348 ب‌83چ‌   |WL 348 /
|          |   |تنه‌ مخ‌                 |          |   
| 839|نيلي‌ پور، رضا    |آزمون‌ زبان‌ پريشي‌ فارسي‌         |  آ984ن‌   |WL 340 .5 /
   |1372        |                    |          |   |
| 840|قائمي‌، علي‌     |آسيب‌ ها وعوارض‌ اجتماعي‌ : ريشه‌ يابي‌،   | 1366 آ352ق‌   |HV 6001 /
|          |   |پيشگيري‌، درمان‌             |          |   
| 841|شاملو، سعيد     |آسيب‌ شناسي‌ رواني‌            | 1370 آ213ش‌   |WM 140 /
| 842|الزي‌، فريمن‌ اف‌   |آشنايي‌ با روشهاي‌ آماري‌ از ط‌ريق‌ آموزش‌  | 1366 آ721الف‌   |HA 29 /
|          |   |برنامه‌ اي‌                |          |   
| 843|داوسون‌-ساندرز، بت‌  |آمار پزشكي‌ : پايه‌-باليني‌        | 1376 آ289د   |WA 950 /
| 844|ريسمانچيان‌، علي‌   |آمارگيريهاي‌ نمونه‌ اي‌ و روشهاي‌ نمونه‌ گيري‌|  آ952ر   |QA 276 06 /
   |1368        |                    |          |   |
| 845|مايكنبام‌، دونالد  |آموزش‌ ايمني‌ سازي‌ در مقابل‌ استرس‌     | 1376 آ197م‌   |WM 172 /
| 846|آبات‌، اف‌    آر |آموزش‌ مداوم‌ كاركنان‌ بهداشتي‌ و راهنماي‌  |  1369 آ114آ   |W 20 /
|          |   |اداره‌ كارگاه‌ آموزشي‌           |          |   
| 847|محمدي‌ نيا، اسدالله‌ |آنچه‌ يك‌ زن‌ بايد بداند          | ر357م‌   |BP 230 .172 /
   |1373        |                    |          |   |
| 848|كرك‌، ساموئل‌ ا، -1904|آموزش‌ و پرورش‌ كودكان‌ عقب‌ مانده‌ ذهني‌   | 1369 آ455ك‌   |LC 4601 /
| 849|گوردن‌، ل‌      |آموزش‌ زبان‌ به‌ كودكان‌ عقب‌ مانده‌ ذهني‌   | 1364 آ764گ‌   |LC 4616 /
| 850|احمدي‌ گيوي‌، حسن‌   |آيين‌ پژوهش‌ و مرجع‌ شناسي‌         | 1373 آ284الف‌   |Z 711 /
| 851|سميعي‌ (گيلاني‌)، احمد |آيين‌ نگارش‌               | 1374 آ747س‌   |PN 189 /
| 852|هژبرنژاد، حسين‌   |آيين‌ ترجمه‌               | 1372 آ572ه‌   |PN 241 /
| 853|صدري‌ زاده‌، بيژن‌   |اپيدميولوژي‌ ايدز            | الف‌516ص‌   |WC 503 04 /
   |1367        |                    |          |   |
| 854|شكوهي‌، غلامحسين‌،   |تعليم‌ وتربيت‌ و مراحل‌ آن‌         |  1368 ت‌596ش‌   |LB 17 /
   |          |                    |        -1305|   |
| 855|گوزه‌، ساموئل‌    |تشخيص‌ بيماريهاي‌ رواني‌          | 1364 ت‌784گ‌   |WM 141 /
| 856|هاشمي‌، مجتبي‌    |تربيت‌ و شخصيت‌ انساني‌          |   ت‌252ه‌   |LC 1011 /
   |1372-74       |                    |          |   |
| 857|فرگوس‌، جرج‌ اندرو  |تحليل‌ آماري‌ در روانشناسي‌ و علوم‌ تربيتي‌ |  1377 ت‌556ف‌   |BF 39 /
| 858|فقيهي‌، ابوالفضل‌   |تجزيه‌ و تحليل‌ راه‌ رفتن‌ (ط‌بيعي‌ و     | 1374 ت‌799ف‌   |WE 103 /
|          |   |غيرط‌بيعي‌)                |          |   
| 859|نجم‌ آبادي‌، محمود  |تاريخ‌ ط‌ب‌ در ايران‌ پس‌ از اسلام‌ : از ظ‌هور |  ت‌329ن‌   |WZ 70 .JI7 /
|          |   |اسلام‌ تا دوران‌ مغول‌           |        1366|   
| 860|اونو، موريو     |خيرآباد : 25 سال‌ باروستائيان‌ ايران‌   |   خ‌939الف‌   |DSR 72 /
   |1376        |                    |          |   |
| 861|تعاوني‌، شيرين‌    |پيش‌ نويس‌ استانداردهاي‌ كتابخانه‌ هاي‌   |   پ‌598ت‌   |Z 711 .4 /
|          |   |دانشگاهي‌ ايران‌             |        1374|   
| 862|شاملو، غلامعلي‌    |پيري‌ جيست‌ ؟ چراپيرمي‌ شويم‌ ؟ : ط‌رح‌    | 1364 پ‌213ش‌   |WT 150 /
|          |   |مقدماتي‌ پيري‌ شناسي‌ باليني‌ و توان‌ بخشي‌  |          |   
|          |   |سالمندان‌                |          |   
|          | 863|پرستاري‌ داخلي‌- جراحي‌ : (سيستم‌ اعصاب‌)  |  1377 345پ‌   |WY 161 /
| 864|كنگره‌ سراسري‌ و   |برنامه‌ روزانه‌ و خلاصه‌ مقالات‌ نهمين‌ كنگره‌ | 1377 ب‌751ك‌   |WB 115 /
|   |بازآموزي‌ بيماريهاي‌ |سراسري‌ و بازآموزي‌ بيماريهاي‌ داخلي‌    |          |   
|   |داخلي‌ (1377 : تهران‌)|                    |          |   
| 865|هالند، جان‌ ال‌    |حرفه‌ مناسب‌ شما چيست‌ ؟ راهنمايي‌ و مشاروه‌ | 1373 ح‌336ه‌   |HF 5381 /
|          |   |حرفه‌ اي‌ براساس‌ نظ‌ريه‌ شغل‌ و شخصيت‌ به‌   |          |   
|          |   |انضمام‌ پرسشنامه‌ شغلي‌ - شخصيتي‌      |          |   
| 866|شاهين‌، ماشاءالله‌  |حركت‌ درماني‌               | 1374 ح‌321ش‌   |WB 541 /
| 867|آرنهايم‌، دانيل‌ دي‌  |حركت‌ درماني‌ : برنامه‌ ريزي‌ ترميمي‌ براي‌  | 1375 ح‌422آ   |WE 103 /
|          |   |كودكان‌ مبتلا به‌ خام‌ حركتي‌        |          |   
| 868|كارترايت‌، دروين‌   |خاستگاههاي‌ پويايي‌ گروهي‌         | 1368 خ‌137ك‌   |HM 251 /
| 869|چالمرز، آلن‌ ف‌    |چيستي‌ علم‌ : درآمدي‌ بر مكاتب‌ علم‌ شناسي‌  |  1374 چ‌17چ‌   |Q 175 /
|          |   |فلسفي‌                  |          |   
| 870|باربان‌، ژرژ     |چگونه‌ بر ترس‌ و اضط‌راب‌ خود غلبه‌ كنيم‌؟ : | 1374 چ‌155ب‌   |WM 178 /
|          |   |راهنماي‌ عمل‌ براي‌ بازيابي‌ اعتماد به‌ نفس‌ |          |   
|          |   |و آرامش‌                 |          |   
| 871|لوريا، الكساندر   |جهان‌ گمشده‌ و جهان‌ بازيافته‌ : (تاريخچه‌  | 1375 ج‌738ل‌   |WL 354 /
|   |رومانوويچ‌      |جراحت‌ مغزي‌)               |          |   
| 872|كاپلان‌، هارولد    |چكيده‌ روانپزشكي‌ باليني‌         |  1371 چ‌114ك‌   |WM 34 /
| 873|ضرغامي‌، مهران‌، -1339|جنبه‌ هاي‌ روانپزشكي‌ صرع‌         |  1378 ج‌33ض‌   |WL 385 /
|          | 874|جمعيت‌ و جمعيت‌ شناسي‌ : (دايره‌ المعارف‌  |  1368 656ج‌   |HB 848 /
|          |   |لاروس‌)                  |          |   
| 875|محسني‌، منوچهر    |جامعه‌ شناسي‌ پزشكي‌ و بهداشت‌       |  1372 ج‌325م‌   |WA 31 /
| 876|جان‌- راجر      |تفكر منفي‌                |  ت‌189ج‌   |BF 698 .35 /
   |1372        |                    |          |   |
| 877|همايش‌ كشوري‌ دانشجو |خلاصه‌ مقالات‌ نخستين‌ همايش‌ كشوري‌ دانشجو و | 1378 خ‌642ه‌   |WA 353 /
|   |و بهداشت‌ رواني‌   |بهداشت‌ رواني‌              |          |   
)|   |نخستين‌ : 1378 :  |                    |          |   
|   |لرستان‌)       |                    |          |   
| 878|سمينار روانشناسي‌  |خلاصه‌ مقالات‌ نخستين‌ سمينار روانشناسي‌   | 1373 خ‌753س‌   |BP 175 /
|   |دراسلام‌ (نخستين‌ :  |دراسلام‌                 |          |   
 : 1373|   |تهران‌)    |                    |          |   
| 879|كنگره‌ و بازآموزي‌  |خلاصه‌ مقالات‌ كنگره‌ و بازآموزي‌ بيماريهاي‌  | 1370 خ‌751ك‌   |WR 140 /
|   |بيماريهاي‌ پوست‌   |پوست‌، بزرگداشت‌ استاد فقيد مصط‌في‌ سردادور |          |   
 : 1370)|   |تهران‌)   |                    |          |   
| 880|كنگره‌ سايكو فارما  |خلاصه‌ مقالات‌ كنگره‌ سايكوفارماكولوژي‌    |  1378 خ‌751ك‌   |QV 77 /
|   |كولوژي‌ (1378 :   |                    |          |   
|   |اصفهان‌)       |                    |          |   
| 881|كنگره‌ بيماريهاي‌   |خلاصه‌ مقالات‌ كنگره‌ بيماريهاي‌ غدددرون‌ ريز |  1367 خ‌751ك‌   |WK 9 /
|   |غدددرون‌ ريز (1367 : |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 882|كنگره‌ بيماريهاي‌   |خلاصه‌ مقالات‌ كنگره‌ بيماريهاي‌ عفوني‌ و   |  1367 خ‌751ك‌   |WC 9 /
|   |عفوني‌ و گرمسيري‌   |گرمسيري‌ شايع‌ درايران‌ و كاربرد مناسب‌   |          |   
|   |شايع‌ درايران‌    |آنتي‌ بيوتيكها              |          |   
)|   |اصفهان‌ : 1367)   |                    |          |   
| 883|همايش‌ ط‌رح‌ مسائل‌   |خلاصه‌ مقالات‌ دومين‌ همايش‌ ط‌رح‌ مسائل‌    |  1379 خ‌642ه‌   |HN 29 /
|   |اجتماعي‌ ايران‌    |اجتماعي‌ ايران‌              |          |   
| 884|كنگره‌ ساليانه‌ پزشكي‌ |خلاصه‌ مقالات‌ سومين‌ كنگره‌ ساليانه‌ پزشكي‌  |   1367 خ‌751ك‌   |W 9 /
|   |ابن‌ سينا (سومين‌ :  |ابن‌ سينا                |          |   
 : 1367|   |تهران‌)    |                    |          |   
| 885|سمپوزيوم‌ استرس‌   |خلاصه‌ مقالات‌ سمپوزيوم‌ استرس‌        | 1368 خ‌724س‌   |WM 172 /
 : 1368)|   |تهران‌)   |                    |          |   
| 886|سمينار بين‌ المللي‌  |خلاصه‌ مقالات‌ چهارمين‌ سمينار بين‌ المللي‌  | 1368 خ‌753س‌   |WP 565 /
|   |باروري‌ وناباروري‌  |باروري‌ وناباروري‌            |          |   
)|   |چهارمين‌ : 1368 :  |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 887|ارويس‌، ويليام‌    |خودآموز استفاده‌ از|GW-BASIC       الف‌   |QA 76 .73 .G25 / 
 1371      |                    |          |   |خ‌439|   
| 888|سعادت‌، سعيد     |خودآموزسيستم‌ عامل‌ : MS-DOS (1-6.2) شامل‌ |  خ‌536س‌   |QA 76 075 /
|          |   |همه‌ نسخه‌ هاي‌ (1تا6/2)          |        1373|   
|          | 889|دائره‌ المعارف‌ روانشناسي‌ : شامل‌ مباحث‌  |  1368 111د   |BF 31 /
|          |   |مختلف‌ درواحدهاي‌ روانشناسي‌ و روانكاوي‌  |          |   
| 890|ماكال‌، محمود، -1933 |روستاي‌ ما (دهكده‌ اي‌ درآناتولي‌)     | 1378 ر155م‌   |PL 248 /
| 891|پارك‌، جي‌   اي‌  |درسنامه‌ پزشكي‌ پيشگيري‌ و اجتماعي‌     | 1372 د156پ‌   |WA 108 /
| 892|هب‌، دونالد الدينگ‌  |درسنامه‌ روان‌ شناسي‌           | 1375 د419ه‌   |BF 311 /
| 893|باور، تام‌      |درك‌ كودك‌ ازجهان‌             | 286ب‌   |WS 105 .5 .D2 /
 1373       |                    |          |   |د|   
| 894|جيمز، ويليام‌    |دين‌ وروان‌                |  1372 د992ج‌   |BL 53 /
| 895|موري‌، كريستوفر جي‌  |خلاصه‌ بارجهاني‌ بيماريها : ارزيابي‌ جامع‌  | 1377 خ‌536م‌   |WA 900 /
|          |   |مرگ‌ و ناتواني‌ حاصل‌ ازبيماريها : صدمات‌  |          |   
|          |   |وعامل‌ هاي‌ خط‌ردر سال‌ 1990 وبرآورد آن‌   |          |   
|          |   |تاسال‌ 2020               |          |   
| 896|فروردين‌، پرويز   |ذن‌ : روانشناسي‌ ورواندرماني‌ درخاور دور  | 1366 ذ589ف‌   |BF 321 /
| 897|ويگوتسكي‌، ل‌    س‌|ذهن‌ و اجتماع‌ : رشد فرايندهاي‌ عالي‌ رواني‌ | 1369 ذ924و   |BF 311 /
| 898|هانت‌، ديويد     |رابط‌ه‌ بين‌ روانشناسي‌ و آموزش‌ و پرورش‌   | 1367 ر367ه‌   |LB 1051 /
| 899|فينچام‌، فرانك‌    |رابط‌ه‌ همسران‌ : راهنمايي‌ براي‌ زوج‌ هاو  | 993ف‌   |WM 430 .5 .M3 /
|          |   |مشاوران‌ امورزناشوئي‌ (بهمراه‌ تست‌ هاي‌   |       1379 ر|   
|          |   |اندازه‌ گيري‌ كيفيت‌ ارتباط‌ درزندگي‌ زناشوئي‌|          |   
| 900|صبوراردوبادي‌، احمد |رازط‌ول‌ عمر               |  1366 ر414ص‌   |W 84 /
|          | 901|راه‌ اندازي‌ سازمان‌ و مديريت‌ نظ‌ام‌ بهداشتي‌ |  1370 291ر   |WA 23 /
|          |   |شهرستان‌ بر اساس‌ مراقبتهاي‌ اوليه‌ بهداشتي‌ |          |   
|          |   |سازمان‌ جهاني‌ بهداشت‌           |          |   
| 902|دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ |راهنماي‌ جامع‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ وخدمات‌ | 1375 ر246د   |LB 2301 /
|   |و خدمات‌ بهداشتي‌   |بهداشتي‌ درماني‌ ايران‌          |          |   
|   |درماني‌ ايران‌    |                    |          |   
| 903|كلانتري‌، مهرداد   |راهنماي‌ آموزش‌ والدين‌ براي‌ اصلاح‌ رفتار  |  ر627ك‌   |WS 350 06 /
|          |   |كودك‌                  |        1376|   
| 904|بليايف‌، ب‌      |روانشناسي‌ آموزش‌ زبان‌ خارجي‌       | 1368 ر675ب‌   |BF 455 /
| 905|فرس‌، پل‌       |راهنماي‌ عملي‌ روان‌ شناسي‌ تجربي‌      | 1364 ر518ف‌   |BF 181 /
| 906|اظ‌هري‌، علي‌     |راهها و مشكلات‌ اساسي‌ " نوروآناليز "در  |   ر588الف‌   |WM 141 /
|          |   |درمان‌ بيماران‌ رواني‌           |        1373|   
|          | 907|رفتاردرماني‌ شناختي‌ : راهنماي‌ كاربردي‌  | 634ر   |WM 425 .5 .C6 /
|          |   |دردرمان‌ اختلا ل‌ هاي‌ رواني‌        |        1376|   
| 908|مقدمي‌، زهرا     |رشد رواني‌ يك‌ كودك‌ ايراني‌ : در سال‌ اول‌  | 1358 ر699س‌   |WS 105 /
|          |   |زندگي‌ و مقايسه‌ آن‌ با كودكان‌ خارجي‌    |          |   
| 909|هيلگارد، ارنست‌   |راهنماي‌ مط‌العه‌ زمينه‌ روانشناسي‌ هيلگارد | 1377 ر962ه‌   |BF 121 /
|   |روييكوت‌، -1904   |                    |          |   
| 910|گراث‌-مارنات‌، گري‌  |راهنماي‌ سنجش‌ رواني‌ : براي‌ روانشناسان‌  | 1373-6 ر252گ‌   |BF 39 /
|          |   |باليني‌، مشاوران‌ و روان‌ پزشكان‌      |          |   
| 911|پرسون‌، رن‌      |راهنماي‌ جامع‌ ويندوز 3/1 براي‌ برنامه‌   |   ر351پ‌   |QA 76 06 /
|          |   |نويسان‌                 |        1374|   
| 912|سازمان‌ برنامه‌ و   |راهنماي‌ انتشاراتي‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ | 1373 ر157س‌   |PN 147 /
|   |بودجه‌. مركز مدارك‌  |براي‌ محققان‌، مولفان‌، مترجمان‌ و     |          |   
|   |اقتصادي‌ - اجتماعي‌ و |ويراستاران‌               |          |   
|   |انتشارات‌      |                    |          |   
| 913|قفقازي‌، تقي‌     |راهنماي‌ فارماكولوژي‌ : براي‌ پرستاري‌ و  |  1361 ر719ق‌   |QV 4 /
|          |   |مامائي‌                 |          |   
| 914|ياحقي‌، محمدجعفر   |راهنماي‌ نگارش‌ وويرايش‌          | 1372 ر12ي‌   |PE 1411 /
| 915|نوابي‌ نژاد، شكوه‌  |راهنمايي‌ و مشاوره‌ گروهي‌         | 1370 ر668ن‌   |WM 430 /
| 916|سليمي‌ اشكوري‌، هادي‌ |رشد كودك‌ : براي‌ والدين‌ ازتولد تا6سالگي‌، | 1360 ر699س‌   |WS 105 /
|          |   |خلاصه‌ اي‌ از نكات‌ مهم‌ عادي‌ و غيرعادي‌   |          |   
| 917|اوليه‌ ري‌، دانيل‌   |رفتاردرماني‌ : كاربرد و بازده‌      |   ر937الف‌   |WM 425 /
   |1365        |                    |          |   |
|          | 918|رفتار درماني‌ : زمينه‌، دورنما ومسايل‌   |  1370 634ر   |WM 425 /
| 919|نيك‌ فرمان‌، فرزانه‌  |رفتار يادگرفته‌ مي‌ شود : نظ‌ري‌ بر نقش‌   |  1377 ر921ن‌   |BF 11 /
|          |   |نهاد تعليم‌ تربيت‌ رسمي‌ دريادگيري‌ رفتار  |          |   
| 920|گينات‌، هايم‌     |روابط‌ معلم‌ ودانش‌ آموز          | 948گ‌   |WS 105 .5 .I5 /
 1375       |                    |          |   |ر|   
| 921|سيف‌ بهزاد، فرخ‌   |روان‌ آدمي‌                | 1363 ر929س‌   |BF 121 /
| 922|گيلدر، مايكل‌    |روان‌ پزشكي‌ آكسفورد           | 1368 ر928گ‌   |WM 100 /
| 923|موسوي‌ نسب‌، مسعود  |روانپزشكي‌ قانوني‌            |  1372 ر842م‌   |W 740 /
| 924|فيش‌، فرانك‌ جي‌    |روانپزشكي‌ : براي‌ دانشجويان‌ و پزشكان‌   | 1368 ر965ف‌   |WM 100 /
| 925|استون‌، فردريك‌    |روانپزشكي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌       |   ر492الف‌   |WS 350 /
   |1362        |                    |          |   |
| 926|حكمت‌، سعيد     |روانپزشكي‌ كيفري‌             |  1370 ر716ح‌   |W 740 /
| 927|هي‌ لي‌، جي‌      |روان‌ درماني‌ خانواده‌           | 971ه‌   |WM 430 .5 .F2 /
 1365       |                    |          |   |ر|   
| 928|گارفيلد، سول‌ ال‌   |روان‌ درماني‌ كوتاه‌ مدت‌ : رويكرد التقاط‌ي‌ | 142گ‌   |WM 420 .5 .P5 /
|          |   |روان‌ درماني‌               |       1375 ر|   
| 929|ثرندايك‌، رابرت‌ ال‌  |روان‌ سنجي‌ كاربردي‌            |  1366 ر52ث‌   |BF 39 /
| 930|گنجي‌، حمزه‌     |روان‌ سنجي‌ (مباني‌ نظ‌ري‌ آزمونهاي‌ رواني‌)  |  1370 ر678گ‌   |BF 39 /
|          |   |رشته‌ روان‌ شناسي‌             |          |   
| 931|زايونك‌، ربرت‌ بي‌   |روانشناسي‌ اجتماعي‌ تجربي‌         |  1368 ر11ز   |BF 181 /
| 932|دوبس‌، موريس‌     |روانشناسي‌ اختلافي‌            | 1362 ر737د   |BF 698 /
| 933|ورنون‌، ام‌   دي‌  |روانشناسي‌ احساس‌ وادراك‌         | 1363 ر665و   |BF 311 /
| 934|پيره‌، روژه‌     |روان‌ شناسي‌ اختلافي‌ زن‌ ومرد        | 1361 ر884پ‌   |BF 692 /
| 935|نوازه‌، ژرژ     |روانشناسي‌ ارزشيابي‌ تحصيلي‌        | 1370 ر672ن‌   |BF 181 /
| 936|اسميت‌، مانوئل‌    |روانشناسي‌ اعتراض‌ : وقتي‌ نه‌ مي‌ گويم‌   |ر537الف‌   |BF 575 .A85 /
|          |   |احساس‌ گناه‌ مي‌ كنم‌            |        1366|   
| 937|آليس‌، آلبرت‌     |روانشناسي‌ اهمالكاري‌ : غلبه‌ برتعلل‌ ورزيدن‌| 776آ   |WM 420 .5 .P8 /
 1375       |                    |          |   |ر|   
| 938|عظ‌يمي‌، سيروس‌    |روانشناسي‌ باليني‌            | 1354 ر716ع‌   |WM 105 /
| 939|فيرس‌، ايي‌   جري‌ |روانشناسي‌ باليني‌            | 1374 ر947ف‌   |WM 105 /
| 940|ميشارا، بريان‌ ل‌   |روان‌ شناسي‌ بزرگسالان‌           | 1373 ر972م‌   |WT 145 /
| 941|گينات‌، هايم‌     |روان‌ شناسي‌ بلوغ‌             | 1368 ر948گ‌   |WS 450 /
| 942|شنايدر، پير ب‌    |روان‌ شناسي‌ پزشكي‌            | 1367 ر688ش‌   |WB 104 /
| 943|ميشارا، بريان‌ ل‌   |روان‌ شناسي‌ پيري‌             | 1365 ر972م‌   |WT 145 /
| 944|ضيائي‌ بيگدلي‌،    |روانشناسي‌ تحليلي‌ : شرح‌، نقد و داوري‌   |ر    83ض‌   |WM 460 /
|   |محمدحسين‌      |درباره‌ عقايد فلاسفه‌ قديم‌ و دانشمندان‌ عصر |          |   
|          |   |جديدو تحقيقات‌ خصوصي‌ و آزمايشي‌ (بانگرش‌  |          |   
|          |   |اسلامي‌)                 |          |   
| 945|شريعتمداري‌، علي‌   |روانشناسي‌ تربيتي‌            | 1367 ر443ش‌   |LB 1051 /
| 946|مك‌ دانلد، فردريك‌ ج‌ |روانشناسي‌ تربيتي‌ 2           | 1366 ر734م‌   |LB 1051 /
| 947|شريدان‌، چارلز ل‌   |روانشناسي‌ تندرستي‌ : دگرگوني‌ اساسي‌ در  |ر    436ش‌   |WM 105 /
|          |   |مدل‌ زيست‌ پزشكي‌             |          |   
| 948|مالتز، ماكسول‌    |روانشناسي‌ خلاقيت‌             | 1368 ر163م‌   |BF 408 /
| 949|داكو، پي‌      |روانشناسي‌ خجالت‌             | ر213د   |BF 575 .S45 /
   |1371        |                    |          |   |
| 950|جاهودا، گوستاو   |روانشناسي‌ خرافات‌            | 1363 ر249ج‌   |BF 1405 /
| 951|شعاري‌ نژاد، علي‌ اكبر|روان‌ شناسي‌ رشد             | 1364 ر493ش‌   |BF 713 /
| 952|هينتون‌، پري‌ آر   |روانشناسي‌ درك‌ متقابل‌ : برداشت‌ شمااز   | ر748ه‌   |BF 323 .S63 /
|          |   |ديگران‌ چيست‌ ؟              |        1375|   
| 953|احدي‌، حسن‌      |روانشناسي‌ رشد : (مفاهيم‌         |   ر262الف‌   |WS 462 /
|          |   |بنياديدرروانشناسي‌ كودك‌)         |        1368|   
| 954|احدي‌، حسن‌      |روانشناسي‌ رشد : مفاهيم‌ بنيادي‌      | 1371 262الف‌   |WS 462 /
|          |   |درروانشناسي‌ نوجواني‌ و جواني‌       |          |   
| 955|اسمارت‌، مولي‌    |روانشناسي‌ رشد كودكان‌ و نوجوانان‌     |   ر531الف‌   |WS 105 /
   |1364        |                    |          |   |
| 956|بيرجندي‌، پروين‌   |روانشناسي‌ رفتارغيرعادي‌ (مرضي‌)      | 1370 ر933ب‌   |WM 460 /
| 957|پروين‌، لارنس‌ ا    |روانشناسي‌ شخصيت‌ : نظ‌ريه‌ و تحقيق‌     | 1374 ر399پ‌   |BF 698 /
| 958|ابن‌ سينا، حسين‌ بن‌  |روانشناسي‌ شفا : الفن‌ السادس‌ من‌ كتب‌ الشفا|   ر164الف‌   |BF 118 /
|   |عبدالله‌       |                    |        1363|   
| 959|يونگ‌، كارل‌ گوستاو  |روانشناسي‌ ضمير ناخود آگاه‌        |  1372 ر93ي‌   |WM 460 /
| 960|كالات‌، جيمز دبليو  |روان‌ شناسي‌ فيزيولوژيك‌          | 1374 ر253ك‌   |WL 103 /
| 961|گراهام‌، رابرت‌    |روانشناسي‌ فيزيولوژيك‌          | 1376 ر288گ‌   |BF 103 /
| 962|جلالي‌، مهدي‌     |روانشناسي‌ كودك‌             | 1360 ر543ج‌   |WS 105 /
| 963|ميلاني‌ فر،بهروز   |روانشناسي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ استثنائي‌  | 1370 ر978م‌   |WS 105 /
| 964|دادستان‌، پريرخ‌   |روانشناسي‌ مرضي‌ تحولي‌ : از كودكي‌ تا   | 1372 ر126د   |WS 350 /
|          |   |بزرگسالي‌                |          |   
| 965|كراز، ژ       |روانشناسي‌ مرضي‌ عمومي‌ : بيماريهاي‌ رواني‌ | 1363 ر419ك‌   |WM 100 /
 :|          |   |به‌ ضميمه‌ روش‌ مصاحبه‌ بابيماررواني‌، تست‌ |          |   
|          |   |افسردگي‌ بك‌، تست‌ شخصيت‌ مرضي‌ كتل‌     |          |   
| 966|آزاد، حسين‌     |روانشناسي‌ مرضي‌ كودك‌ : (آسيب‌ شناسي‌ رواني‌ | 1366 ر462آ   |WS 350 /
|          |   |كودك‌) : به‌ ضميمه‌ ط‌بقه‌ بندي‌ بيماريهاي‌  |          |   
|          |   |رواني‌ براساس‌   |          |DSM-III-R, DSM-III     
| 967|لپ‌، اينياس‌     |روان‌ شناسي‌ مرگ‌             | 1375 ر379ل‌   |BF 789 /
| 968|يوسف‌ زاده‌ دواني‌،  |روانشناسي‌ معلولين‌            |ر 84ي‌   |WM 430 .5 .H2 /
|   |منصور        |                    |        1376|   
| 969|ليندگرن‌، هنري‌    |روانشناسي‌ موفقيت‌ درتحصيلات‌ دانشگاهي‌   | 1374 ر849ل‌   |BJ 1611 /
| 970|احمدي‌، احمد     |روانشناسي‌ نوجوانان‌ و جوانان‌ : شخصيتي‌،  |   م‌284الف‌   |WS 462 /
|          |   |رفتاري‌، تحصيلي‌، شغلي‌، بزهكاري‌ و اعتياد |        1373|   
|          | 971|روانشناسي‌ و ارتباط‌           |  1368 753ر   |BF 673 /
| 972|قائمي‌، علي‌     |روانشناسي‌ و تربيت‌ فرزندان‌ شاهد     | 1366 ر352ق‌   |WS 105 /
| 973|مارتنز، راينر    |روانشناسي‌ ورزشي‌ : ( راهنماي‌ مربيان‌ و  | 1374 ر124م‌   |QT 261 /
|          |   |ورزشكاران‌ )               |          |   
| 974|شهبازي‌، پرويز    |روانشناسي‌ : يك‌ علم‌ در حال‌ تكوين‌     |    766ش‌   |BF 128 /
| 975|سيف‌، علي‌ اكبر    |روانشناسي‌ يادگيري‌ وتدريس‌ (روانشناسي‌   | 1355 ر939س‌   |LB 1051 /
|          |   |تربيتي‌)                 |          |   
| 976|اسپرلينگ‌، آبراهام‌  |روانشناسي‌، يا، روش‌ علمي‌ درشناخت‌ ط‌بيعت‌  |   ر472الف‌   |BF 131 /
|          |   |آدمي‌                  |        1372|   
| 977|ثريا، مهدي‌     |روش‌ بحث‌ و مذاكره‌ : براساس‌ مط‌العه‌ تاثير |  1370 ر57ث‌   |HM 131 /
|          |   |و تاثير متقابل‌ در گروه‌         |          |   
| 978|سيف‌، علي‌ اكبر    |روش‌ تهيه‌ پژوهشنامه‌ : در روانشناسي‌ و   |   ر939س‌   |BF 76 .5 /
|          |   |علوم‌ تربيتي‌               |        1375|   
| 979|منصورفر، كريم‌    |روشهاي‌ آماري‌              |  1369 ر792م‌   |HA 29 /
| 980|گلاس‌، جين‌ و   ،  |روشهاي‌ آماري‌ درتعليم‌ وتربيت‌ وروان‌ شناسي‌ | 1368 ر612گ‌   |LB 2846 /
   |          |                    |        -1940|   |
| 981|شريفي‌، حسن‌ پاشا   |روشهاي‌ آماري‌ درروانشناسي‌، علوم‌ تربيتي‌  |  1370 ر474ش‌   |BF 39 /
|          |   |واجتماعي‌، (آمار توصيفي‌ واستنباط‌ي‌)    |          |   
| 982|دلاور، علي‌      |روشهاي‌ آماري‌ درروانشناسي‌ و علوم‌ تربيتي‌ |  1373 ر628د   |BF 39 /
| 983|شريفي‌، حسن‌ پاشا   |روشهاي‌ آماري‌ درروانشناسي‌، علوم‌ تربيتي‌  |  1372 ر474ش‌   |BF 39 /
|          |   |واجتماعي‌، و ... (علوم‌ رفتاري‌)      |          |   
| 984|نادري‌، عزت‌الله‌   |روشهاي‌ تحقيق‌ وچگونگي‌ ارزشيابي‌ آن‌ درعلوم‌ | 1372 ر132ن‌   |AZ 101 /
|          |   |انساني‌ : باتاكيد برعلوم‌ تربيتي‌     |          |   
| 985|نادري‌، عزت‌الله‌   |روشهاي‌ تحقيق‌ وچگونگي‌ ارزشيابي‌ آن‌ درعلوم‌ | 1375 ر136ن‌   |AZ 101 /
|          |   |انساني‌ : باتاكيدبر علوم‌ تربيتي‌     |          |   
| 986|ويسكات‌، ديويد    |زبان‌ احساسات‌              | 1371 ز889و   |BF 561 /
| 987|ژيرار، دني‌     |زبانشناسي‌ كاربردي‌ وعلم‌ آموزش‌ زبان‌    |  1365 ز89ژ   |P 121 /
| 988|منصور، محمود    |زمينه‌ بررسي‌ بزهكاري‌ كودكان‌ و نوجوانان‌  | 1356 ز793م‌   |HV 9104 /
| 989|فوندا، حسين‌، -1937 |زن‌ در نيمه‌ راه‌ زندگي‌ : آگاهيهاي‌ پزشكي‌ و | 1374 ز916ف‌   |WA 309 /
|          |   |راهنماييهاي‌ تندرستي‌           |          |   
|          | 990|زوج‌ درماني‌               | 67ز   |WM 420 .5 .P8 /
   |1375        |                    |          |   |
| 991|پورافكاري‌، نصرت‌ الله‌|ژنتيك‌ روانپزشكي‌ : نقش‌ ارث‌ در بيماريهاي‌ |  ژ591پ‌   |WM 307 .M5 /
|          |   |رواني‌                  |        1369|   
| 992|بليك‌ مور، كالين‌   |ساخت‌ و كارذهن‌              | 1369 س‌675ب‌   |WL 103 /
| 993|مير سپاسي‌      |سالنامه‌ تيمارستان‌            |  1325 س‌935م‌   |WM 30 /
| 994|تصديق‌ ثابت‌، محمد  |سخني‌ كوتاه‌ باخانواده‌ ها پيرامون‌ سلامت‌  |  1372 م‌592ت‌   |WM 31 /
|          |   |اجتماعي‌ فرزندان‌             |          |   
| 995|شوون‌، رمي‌      |سرآمدها (كودكان‌ تيزهوش‌)         | 1366 ش‌736ش‌   |LC 3993 /
| 996|شوشار، پل‌      |سرشت‌ شناسي‌ : آگاهي‌           | 1370 س‌718ش‌   |BF 697 /
| 997|اربابي‌، غلامرضا   |شستشوي‌ مغز               |ش‌   363الف‌   |WL 300 /
| 998|بلك‌ برن‌، ايوي‌ ماري‌ |شناخت‌ درماني‌ افسردگي‌ واضط‌راب‌ : راهنمايي‌ | 1374 ش‌649ب‌   |WM 171 /
|          |   |براي‌ پزشكان‌               |          |   
| 999|اصفهانيلر، محمد   |شناخت‌ و درمان‌ بيماريهاي‌ اعصاب‌      |ش‌   574الف‌   |WL 140 /
| 1000|برنز، ديويد     |شناخت‌ درماني‌، روانشناسي‌ افسردگي‌ : فنون‌ | 1371 ش‌476ب‌   |WM 171 /
|          |   |و شناخت‌ شخصيت‌ و تغيير آن‌        |          |   
| 1001|اولمان‌، مانفرد   |ط‌ب‌ اسلامي‌ : "در قرن‌ نهم‌ ميلادي‌"      |ط‌ 937الف‌   |BP 232 06 /
| 1002|ديويس‌، روبرت‌ اچ‌   |ط‌راحي‌ سيستم‌ يادگيري‌ : رويكردي‌ به‌ بهسازي‌ |  ط‌991د   |LB 1028 .5 /
|          |   |آموزش‌                  |        1363|   
| 1003|ادواردز، آلن‌ ال‌   |ط‌رح‌ آزمايشي‌ در تحقيق‌ رواني‌       |  ط‌385الف‌   |BF 76 .5 /
   |1373        |                    |          |   |
| 1004|هالبواكس‌، موريس‌   |ط‌رح‌ روانشناسي‌ ط‌بقات‌ اجتماعي‌       | 1369 ط‌329ه‌   |HM 251 /
| 1005|رستا، پال‌      |ط‌رز تهيه‌ گزارش‌ تحقيق‌          |  1362 ط‌477ر   |Q 180 /
| 1006|سيگل‌، برني‌     |عشق‌، پزشكي‌ ومعجزه‌ : درسهاي‌ فراگرفته‌ شده‌ | 1370 ع‌955س‌   |WM 426 /
|          |   |درباره‌ خوددرماني‌ ازتجربه‌ جراحي‌     |          |   
|          |   |بابيماران‌ استثنايي‌           |          |   
| 1007|بك‌، آرون‌ تي‌     |عشق‌ هرگز كافي‌ نيست‌ : روشهاي‌ نو براي‌ حل‌ | 598ب‌   |WM 430 .5 .M3 /
|          |   |مشكلات‌ زناشوئي‌ و خانوادگي‌        |       1369 ع‌|   
| 1008|سليمي‌ اشكوري‌، هادي‌ |عقب‌ ماندگي‌ ذهني‌ : تشخيص‌ ودرمان‌ دارويي‌، | 1355 ع‌699س‌   |WM 300 /
|          |   |آموزش‌ وپيشگيري‌             |          |   
| 1009|موكي‌ يلي‌، روژه‌   |عقده‌ هاي‌ رواني‌             | 1371 ع‌846م‌   |BF 315 /
| 1010|فيش‌، فرانك‌     |علائم‌ بيماريهاي‌ رواني‌          | 1370 ع‌965ف‌   |WM 140 /
| 1011|احدي‌، حسن‌      |علم‌ النفس‌ : از ديدگاه‌ دانشمندان‌ اسلامي‌ و |  ع‌262الف‌   |LB 1051 /
|          |   |تط‌بيق‌ آن‌ باروانشناسي‌ جديد        |        1366|   
|          | 1012|علوم‌ انساني‌ : اسلام‌ و انقلاب‌ فرهنگي‌    |  1361 822ع‌   |BP 226 /
| 1013|توسلي‌، جواد     |فاكس‌ پرو |Fox Pro             ف‌836ت‌   |QA 76 09 .D3 /
   |1374        |                    |          |   |
| 1014|انجمن‌ روانپزشكي‌ DSM-IV|   راهنماي‌ تشخيصي‌ و آماري‌ اختلالهاي‌ |   ر865الف‌   |WM 141 /
|   |آمريكا       |رواني‌                  |        1374|   
| 1015|لست‌، جان‌ م‌     |فرهنگ‌ اپيدميولوژي‌            |  1367 ف‌448ت‌   |WA 13 /
| 1016|مقيمي‌ آذر، محمدباقر |فرهنگ‌ اصط‌لاحات‌ روانشناسي‌         |  1371 ف‌729م‌   |BF 31 /
|          | 1017|فرهنگ‌ انگليسي‌-فارسي‌ : ترجمه‌ كامل‌ لغات‌  | 1376 661ف‌   |PE 1645 /
|          |   |واصط‌لاحات‌ وضرب‌ المثلهاي‌ اكسفورد ادونس‌  |          |   
|          |   |لرنر ديكسيونر              |          |   
| 1018|دورلند، ويليام‌   |فرهنگ‌ پزشكي‌، انگليسي‌-فارسي‌       |  1374 ف‌753د   |W 13 /
|   |الكساندر، 1956-1864 |                    |          |   
| 1019|حييم‌، سليمان‌،    |فرهنگ‌ بزرگ‌ انگليسي‌-فارسي‌ : داراي‌ هشتاد | 1354 ف‌992ح‌   |PE 1645 /
|        1348-|   |هزارلغت‌ و ...              |          |   
| 1020|احدوت‌، يعقوب‌    |فرهنگ‌ پزشكي‌ انگليسي‌-فارسي‌ يك‌ جلدي‌    |1355 الف‌259الف‌   |W 13 /
| 1021|برونو، فرانك‌    |فرهنگ‌ توصيفي‌ روان‌ شناسي‌         |  1373 ف‌483ب‌   |BF 31 /
| 1022|پور افكاري‌، نصرت‌  |فرهنگ‌ جامع‌ روانشناسي‌ - روانپزشكي‌    |  1373 ف‌591پ‌   |BF 31 /
|   |الله‌        |انگليسي‌-فارسي‌ : حاوي‌ بيش‌ از 20000 واژه‌ |          |   
|          |   |و اصط‌لاح‌ روانشناسي‌-روانپزشكي‌ و زمينه‌ هاي‌ |          |   
|          |   |وابسته‌                 |          |   
| 1023|هسه‌، هرمان‌     |سيري‌ در تنهايي‌             |  س‌576ه‌   |BF 204 05 /
   |1370        |                    |          |   |
| 1024|حييم‌، سليمان‌،    |فرهنگ‌ جامع‌ فارسي‌-انگليسي‌ : داراي‌ متجاوز | 1354 ف‌992ح‌   |PE 1645 /
|        1348-|   |ازپنجاه‌ هزار لغت‌ مفرد ومركب‌ واصط‌لاحات‌  |          |   
|          |   |وامثال‌ فارسي‌ ومعاني‌ انگليسي‌ آنها با   |          |   
|          |   |تلفظ‌ لغات‌ به‌ حروف‌ انگليسي‌ ...      |          |   
|          | 1025|فرهنگ‌ جامع‌ فرانسه‌ فارسي‌ : شامل‌ : لغات‌  | 1361 661ف‌   |PC 2645 /
|          |   |واصط‌لاحات‌ روزمره‌ متداول‌ ادبي‌، علمي‌،   |          |   
|          |   |بازرگاني‌                |          |   
| 1026|حسابي‌، محمود    |فرهنگ‌ حسابي‌ : فرهنگ‌ واژگان‌ انگليسي‌ به‌  | 1372 ف‌469ح‌   |PE 1645 /
|          |   |فارسي‌                  |          |   
| 1027|توكلي‌ صابري‌، محمدرضا|فرهنگ‌ داروپزشكي‌ : انگليسي‌ [بامعادل‌   |  1364 ف‌861ت‌   |QV 13 /
|          |   |فرانسه‌] - فارسي‌             |          |   
| 1028|آريانپور كاشاني‌،  |فرهنگ‌ دانشگاهي‌ : انگليسي‌ - فارسي‌ دردوجلد| 1368 ف‌445آ   |PE 1645 /
|   |عباس‌        |                    |          |   
|          | 1029|فرهنگ‌ روانشناسي‌ : انگليسي‌ - فرانسه‌ -  |  1358 661ف‌   |BF 31 /
|          |   |فارسي‌                  |          |   
| 1030|آشوري‌، داريوش‌    |فرهنگ‌ علوم‌ انساني‌ : انگليسي‌ - فارسي‌   | 1374 ف‌575آ   |AZ 361 /
| 1031|بيرو، آلن‌      |فرهنگ‌ علوم‌ اجتماعي‌ : انگليسي‌ - فرانسه‌ - |  1370 ف‌932ب‌   |H 49 /
|          |   |فارسي‌                  |          |   
| 1032|معين‌، محمد     |فرهنگ‌ فارسي‌ (متوسط‌) : شامل‌ يك‌ مقدمه‌ و  |   ف‌681م‌   |PIR 2954 /
|          |   |سه‌ بخش‌ : لغات‌، تركيبات‌ خارجي‌. اعلام‌   |        1360|   
|          | 1033|فرهنگ‌ فشرده‌ پزشكي‌ آكسفورد        |   1375 661ف‌   |W 13 /
|          | 1034|فرهنگ‌ فلسفه‌ وعلوم‌ اجتماعي‌ : انگليسي‌ -  |     661ف‌   |B 51 /
|          |   |فارسي‌                  |          |   
|          | 1035|فرهنگ‌ كاربران‌ كامپيوتر         |   661ف‌   |QA 76 .15 /
   |1372        |                    |          |   |
|          | 1036|فرهنگ‌ كاربردي‌ كامپيوتر         |  ف‌142پ‌   |QA 76 .15 /
   |1374        |                    |          |   |
| 1037|آريانپوركاشاني‌، عباس‌|فرهنگ‌ كامل‌ جديد انگليسي‌ فارسي‌      | 1369 ف‌445آ   |PE 1645 /
| 1038|ويليامز، فيليپ‌   |فرهنگ‌ كودكان‌ استثنايي‌ : آموزش‌ وپرورش‌،  | 1374 ف‌953و   |LC 3986 /
|          |   |روان‌ شناسي‌، توانبخشي‌ وعلوم‌ وابسته‌ به‌  |          |   
|          |   |انضمان‌ فهرست‌ سازمانها و انجمن‌ هاي‌ علمي‌ |          |   
|          |   |به‌ زبان‌ انگليسي‌، راهنماي‌ منابع‌ اط‌لاعاتي‌ |          |   
|          |   |درعقب‌ ماندگي‌ ذهني‌ به‌ زبان‌ انگليسي‌    |          |   
| 1039|بهرامي‌، غلامرضا   |فرهنگ‌ لغات‌ و اصط‌لاحات‌ چهار زبانه‌     |  1370 ف‌843ب‌   |WM 13 /
|          |   |روانپزشكي‌" آنسيكلوپدي‌ روانپزشكي‌ "    |          |   
| 1040|مك‌ آرتور، تام‌    |فرهنگ‌ موضوعي‌ والفبائي‌ معاصر انگليسي‌   | 1372 ف‌731م‌   |PE 1645 /
|          |   |فارسي‌                  |          |   
| 1041|دريائي‌، محمدرسول‌  |فرهنگ‌ واژگان‌ اسلامي‌ : فارسي‌ به‌ انگليسي‌  | 1374 ف‌515د   |BP 5 .5 /
|          |   |وانگليسي‌ به‌ فارسي‌            |          |   
| 1042|مير، محمدتقي‌    |فرهنگ‌ و مصط‌لحات‌ ط‌ب‌ سنتي‌ ايران‌      | 1376 ف‌925م‌   |WZ 309 /
| 1043|حييم‌، سليمان‌    |فرهنگ‌ يك‌ جلدي‌ فارسي‌ - انگليسي‌ : با   | 1376 ف‌99ح‌   |PE 1645 /
|          |   |ترجمه‌ انگليسي‌ مهمترين‌ و متداولترين‌ لغات‌ |          |   
|          |   |و اصط‌لاحات‌ فارسي‌ به‌ انضمام‌ امثال‌ و    |          |   
|          |   |تغييرات‌ مثلي‌ (در حدود 45000 ماده‌)    |          |   
| 1044|كلمن‌، ورنون‌     |فشاررواني‌ زهرآگين‌ و اندوه‌ قرن‌ بيستم‌   | 1373 ف‌649ك‌   |WM 172 /
| 1045|البستاني‌، فواد   |فرهنگ‌ عربي‌ - فارسي‌ : ترجمه‌ منجدالط‌لاب‌  |  ف‌712الف‌   |PJ 6636 /
|   |افرام‌، -1906    |                    |        1368|   
| 1046|شفر، مارتين‌     |فشاررواني‌ : ماهيت‌، پيشگيري‌، سازگاري‌   | 1367 ف‌545ش‌   |WM 172 /
| 1047|كوپر، كاري‌ ال‌    |فشار رواني‌ : وراههاي‌ شناسائي‌ ومقابله‌  | 1373 ف‌769ك‌   |WM 172 /
|          |   |باآن‌                  |          |   
| 1048|هارلي‌، راجر     |فقرو كمهوشي‌ ورابط‌ه‌ آنها         | 1362 ف‌214ه‌   |WM 300 /
| 1049|وزارت‌ بهداشت‌ درمان‌ |فهرست‌ داروهاي‌ ايران‌           |   1377 ذ/965   |QV 4 
|   |و آموزش‌ پزشكي‌.   |                    |          |   
|   |معاونت‌ غذايي‌ و   |                    |          |   
|   |داروئي‌       |                    |          |   
| 1050|گايتون‌، آرتور    |فيزيولوژي‌ پزشكي‌             | 1362 ف‌212گ‌   |QT 104 /
| 1051|كنگره‌ قلب‌ وعروق‌   |قلب‌ دربيماريهاي‌ ساير اعضاء بدن‌ : مجموعه‌ |  1366 ق‌751ك‌   |WG 9 /
|   |درايران‌ (چهارمين‌ : |سخنرانيهاي‌ متخصصين‌ درچهارمين‌ كنگره‌ قلب‌ |          |   
 : 1369|   |ايران‌)    |وعروق‌ درايران‌              |          |   
| 1052|لوريا، ا    ر  |كاركرد مغز               | 1368 ك‌738ل‌   |WL 300 /
| 1053|نورتون‌، پيتر    |كتاب‌ آموزشي‌  |MS. DOS 6.22         ك‌727ن‌   |QA 76 .75 /
|                    |          |   |؟         13|   
| 1054|تبريزي‌، مصط‌في‌    |كتاب‌ درماني‌               | 1372 ك‌295ت‌   |BF 456 /
| 1055|نجم‌آبادي‌، محمود   |كتابنامه‌ ط‌ب‌ سنتي‌ ايران‌         | 1374 ك‌329ن‌   |WZ 309 /
|          | 1056|كتابشناسي‌ نسخ‌ خط‌ي‌ پزشكي‌ ايران‌      |  1371 377ك‌   |Z 6611 /
| 1057|احدي‌، حسين‌، -1329  |كتابنامه‌ توصيفي‌ روانشناسي‌        |   ك‌262الف‌   |Z 7201 /
   |1366        |                    |          |   |
| 1058|قلي‌ زاده‌، فرض‌ الله‌ |كليات‌ روانشناسي‌             | 1371 ك‌748ق‌   |BF 128 /
| 1059|فيبر، ادل‌      |كودك‌، خانواده‌، انسان‌ : روش‌ تربيت‌ كودك‌  | 943ف‌   |WS 105 .5 .C3 /
|          |   |براساس‌ نظ‌رات‌ هايم‌ جينات‌         |       1373 ك‌|   
| 1060|رابينسون‌، نانسي‌ ام‌ |كودك‌ عقب‌ مانده‌ ذهني‌           | 1366 ك‌119ر   |WS 107 /
| 1061|لوريا، الكساندر   |كودك‌ عقب‌ مانده‌ ذهني‌           | 1373 ك‌738ل‌   |WS 107 /
|   |رومانوويچ‌، -1902  |                    |          |   
| 1062|ايلينگورث‌، رونالد، س‌|كودك‌ و مدرسه‌ : راهنماي‌ عملي‌- پزشكي‌   |   ك‌984الف‌   |WS 105 /
|          |   |تخصصي‌ كودك‌ براي‌ معلمان‌         |        1371|   
| 1063|كريمي‌، يوسف‌، -1323 |روان‌ شناسي‌ شخصيت‌            | 1375 ر516ك‌   |BF 698 /
| 1064|ولف‌، سولا      |كودكان‌ تحت‌ فشار             | 1369 ك‌734و   |WS 350 /
| 1065|بوشارلا، ژاك‌     |كودكان‌ دژمنش‌ : اهانت‌ و خشونت‌      | 777ب‌   |WS 350 .8 .A4 /
 1367-68      |                    |          |   |ك‌|   
| 1066|سينگر، دورتي‌ جي‌   |كودك‌ جگونه‌ فكر مي‌ كند          | 1362 ك‌988س‌   |WS 105 /
| 1067|فروم‌، اريك‌     |گريزازآزادي‌               | 1369 گ‌621ف‌   |HM 271 /
| 1068|شاه‌ محمدي‌، داود   |گزارش‌ جامع‌ از پروژه‌ تحقيقي‌ : ادغام‌   |  1372 گ‌283ش‌   |WM 30 /
|          |   |بهداشت‌ رواني‌ درمراقبتهاي‌ بهداشتي‌    |          |   
|          |   |اوليه‌ P.H.Cدر روستاهاي‌ شهر كرد 1368-69 |          |   
| 1069|امين‌، غلامرضا    |گياهان‌ داروئي‌ سنتي‌ ايران‌        |   گ‌839الف‌   |QV 766 /
   |1370        |                    |          |   |
| 1070|پيشون‌، ادوارد    |لكنت‌ زبان‌، ماهيت‌ ودرمان‌ آن‌       | 1365 ل‌944پ‌   |WM 475 /
| 1071|راو، كلارنس‌ ج‌    |مباحث‌ عمده‌ در روانپزشكي‌         | 1370 م‌283ر   |WM 100 /
| 1072|اشتاين‌، روبن‌    |مباني‌ روانشناسي‌ عمومي‌          |   م‌545الف‌   |BF 173 /
   |1361        |                    |          |   |
| 1073|مگنوسون‌، داويد   |مباني‌ نظ‌ري‌ آزمونهاي‌ رواني‌        | 1370 م‌742م‌   |BF 176 /
| 1074|گيبسون‌، رابرت‌    |مباني‌ مشاوره‌ و راهنمايي‌         |  1373 م‌874گ‌   |WM 55 /
| 1075|پيل‌، نورمن‌     |مثبت‌ درماني‌               | 978پ‌   |BF 319 .5 .R4 /
 1371       |                    |          |   |م‌|   
| 1076|كنگره‌ بررسي‌ سرط‌ان‌  |مجموعه‌ سخنرانيها ومقالات‌ كنگره‌ بررسي‌   | 1368 م‌751ك‌   |QZ 200 /
|   |هاي‌ شايع‌ منط‌قه‌ اي‌  |سرط‌ان‌ هاي‌ شايع‌ منط‌قه‌ اي‌ درايران‌     |          |   
|   |درايران‌ (1368 :   |                    |          |   
|   |تبريز)       |                    |          |   
| 1077|ايران‌. قوانين‌ واحكام‌|مجموعه‌ قوانين‌ اساسي‌ - مدني‌ : باآخرين‌  |  1376 ق‌966الف‌   |KPF /
|          |   |اصلاحات‌ والحاقات‌             |          |   
| 1078|ايران‌. قوانين‌ واحكام‌|مجموعه‌ كامل‌ قوانين‌ ومقررات‌ حقوقي‌ : شامل‌ |  1376 ح‌966الف‌   |KPF /
|          |   |كليه‌ قوانين‌ ومقررات‌ : آئين‌ دادرسي‌ مدني‌، |          |   
|          |   |ازدواج‌، موارد ط‌لاق‌ ... باآخرين‌ اصلاحات‌  |          |   
|          |   |والحاقات‌                |          |   
| 1079|ريس‌، لينفورد    |مختصرروان‌ پزشكي‌             | 1364 م‌951ر   |WM 100 /
| 1080|چودين‌، ورنا     |مجموعه‌ كتابهاي‌ اخلاق‌ پزشكي‌ : اخلاق‌    |  1373 م‌75چ‌   |WY 85 /
|          |   |درپرستاري‌                |          |   
| 1081|اصفهاني‌، محمدمهدي‌  |مجموعه‌ كتابهاي‌ اخلاق‌ پزشكي‌ : بهره‌ گيري‌  | 1373 م‌574الف‌   |W 50 /
|          |   |ازرهنمودهاي‌ اسلامي‌ درپيشگيري‌ وپايش‌    |          |   
|          |   |بيماري‌ ايدز               |          |   
| 1082|ويسيك‌، جن‌      |مجموعه‌ كتابهاي‌ اخلاق‌ پزشكي‌ : رضايت‌ خاموش‌ |م‌     898و   |W 50 /
 :|          |   |مواردي‌ درزمينه‌ اخلاق‌ پزشكي‌ مدرن‌    |          |   
| 1083|كنگره‌ بين‌ المللي‌  |مجموعه‌ مقالات‌ اخلاق‌ پزشكي‌ : مشروح‌ مقالات‌  |  1373 م‌751ك‌   |W 50 /
|   |اخلاق‌ پزشكي‌ (اولين‌ : |ارائه‌ شده‌ به‌ اولين‌ كنگره‌ بين‌ المللي‌   |          |   
|        (1373|   |اخلاق‌ پزشكي‌               |          |   
| 1084|سمينار كشوري‌ تعليم‌ |مجموعه‌ مقالات‌ ارائه‌ شده‌ درسمينار كشوري‌  |  1373 م‌753س‌   |W 50 /
|   |وتربيت‌ درگنگره‌   |تعليم‌ وتربيت‌ درگروه‌ پزشكي‌        |          |   
|   |پزشكي‌ (1373 : تهران‌)|                    |          |   
| 1085|سمينار بررسي‌ نگرش‌  |مجموعه‌ مقالات‌ اولين‌ سمينار بررسي‌ نگرشهاي‌ | 753س‌   |WM 430 .5 .M3 /
|   |هاي‌ كاربردي‌     |كاربردي‌ درازدواج‌ دانشجويان‌       |       1374 م‌|   
|   |درازدواج‌ دانشجويان‌ |                    |          |   
)|   |اولين‌ : 1374 :   |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 1086|كنفرانس‌ آمار ايران‌ |مجموعه‌ مقالات‌ شركت‌ كنندگان‌ در نخستين‌   | 1372 م‌747ك‌   |QA 276 /
)|   |نخستين‌ : 1371 #  |كنفرانس‌ آمار ايران‌           |          |   
|   |اصفهان‌)       |                    |          |   
| 1087|كنگره‌ بين‌ المللي‌  |مجموعه‌ مقالات‌ كنگره‌ بين‌ المللي‌ تاريخ‌   |م‌ 751ك‌   |WZ 80 .5 .A8 /
|   |تاريخ‌ پزشكي‌ دراسلام‌ |پزشكي‌ دراسلام‌ و ايران‌          |          |   
|   |وايران‌ (تهران‌)   |                    |          |   
| 1088|گردهم‌ آئي‌ پژوهشي‌  |مجموعه‌ مقالات‌ گردهم‌ آيي‌ پژوهشي‌ مديريت‌  |  1377 م‌318گ‌   |HD 37 /
|   |مديريت‌ وهنر     |وهنر                  |          |   
| 1089|كنفرانس‌ آمار ايران‌ |مجموعه‌ مقالات‌ مدعوين‌ نخستين‌ كنفرانس‌ آمار | 1371 م‌749ك‌   |QA 276 /
)|   |نخستين‌ : 1371 :  |ايران‌                  |          |   
|   |اصفهان‌)       |                    |          |   
| 1090|ايران‌. قوانين‌ و   |مجموعه‌ كامل‌ قوانين‌ و مقررات‌ جزائي‌ :   |  1376 م‌966الف‌   |KPF /
|   |احكام‌        |شامل‌ قوانين‌ و مقررات‌ : آخرين‌ دادرسي‌   |          |   
|          |   |كيفري‌، اصلاح‌ موادي‌ ازقانون‌ آئين‌ دادرسي‌  |          |   
|          |   |كيفري‌ ... باآخرين‌ اصلاحات‌ والحاقات‌    |          |   
| 1091|هامفري‌، نائومي‌   |مدي‌ تيشن‌ "ط‌ريقت‌ باط‌ني‌"         | 1373 م‌356ه‌   |BF 637 /
| 1092|ماهش‌ يوگي‌، مهاريشي‌ |مدي‌ تيشن‌ (عرفان‌ كهن‌)          | 1374 م‌185م‌   |BF 637 /
|          | 1093|مديريت‌ پرستاري‌ و مامائي‌         |  1375 425م‌   |WY 105 /
| 1094|اسميت‌، رونالد    |مروري‌ بر موارد باليني‌ يووئيت‌ ها     |   م‌537الف‌   |WW 240 /
   |1374        |                    |          |   |
| 1095|مجيدي‌، عبدالمجيد  |مسائل‌ سالمندي‌ وط‌ب‌ سالمندان‌       | 1368 م‌285م‌   |WT 104 /
| 1096|كوپر، پيتر     |مسموميت‌ به‌ وسيله‌ داروهاي‌ شيميايي‌    | 1361 م‌769ك‌   |QV 600 /
| 1097|اسلامي‌ نسب‌ بجنوردي‌، |مشاوره‌ ازدواج‌ : قبل‌،حين‌ وبعدازازدواج‌ : | 1376 م‌528الف‌   |WM 55 /
|   |علي‌         |راهنماي‌ عملي‌ تشكيل‌ و تداوم‌ خانواده‌   |          |   
| 1098|ناهوم‌، شارل‌     |مصاحبه‌ رواني‌              |  م‌346ن‌   |BF 637 .I5 /
   |1366        |                    |          |   |
| 1099|لف‌، جي‌    پي‌  |معاينه‌ روانپزشكي‌ درط‌ب‌ درمانگاهي‌     | 1372 م‌533ل‌   |WM 141 /
)|          |   |اضط‌راب‌-سرگشتگي‌-افسردگي‌)        |          |   
| 1100|امين‌، غلامرضا    |معرفي‌ برخي‌ ازرايج‌ ترين‌ گياهان‌ ط‌بي‌ ايران‌ |   م‌839الف‌   |QV 766 /
   |1371        |                    |          |   |
| 1101|ميالارد، گاستون‌   |معني‌ وحدود علوم‌ تربيتي‌         | 1370 م‌914م‌   |LB 1051 /
|          | 1102|مغز                   |  1366 675م‌   |WL 300 /
| 1103|رز، استيون‌     |مغز به‌ مثابه‌ يك‌ سيستم‌          | 1368 م‌447ر   |WL 300 /
| 1104|كنگره‌ بين‌ المللي‌  |مقالات‌ ارائه‌ شده‌ دراولين‌ كنگره‌ بين‌    | 1370 م‌751ك‌   |WL 140 /
|   |بيماريهاي‌ مغز    |المللي‌ بيماريهاي‌ مغزواعصاب‌       |          |   
|   |واعصاب‌ (اولين‌ :   |                    |          |   
 : 1370|   |تهران‌)    |                    |          |   
| 1105|اسراتيان‌، عذرا   |مقاومت‌ مخ‌                |   م‌512الف‌   |WL 300 /
   |1361        |                    |          |   |
| 1106|سمپوزيوم‌ اختلالات‌   |[مقالات‌] سمپوزيوم‌ اختلالات‌ شخصيت‌      | 1355 م‌724س‌   |WM 190 /
|   |شخصيت‌ (1355 : تهران‌)|                    |          |   
| 1107|سمينار تروماهاي‌   |مقالات‌ سمينار تروماهاي‌ چشمي‌ و جنگ‌    | 1367 م‌753س‌   |WW 505 /
|   |چشمي‌ و جنگ‌ (1366 : |                    |          |   
|   |تهران‌)       |                    |          |   
| 1108|ستوده‌، هدايت‌الله‌  |مقدمه‌ اي‌ بر آسيب‌ شناسي‌ اجتماعي‌     | 1373 م‌357س‌   |HM 291 /
| 1109|جلالي‌، مهدي‌     |مقدمه‌ روانشناسي‌             | 1357 ر543ج‌   |BF 128 /
| 1110|بلاچ‌، سيدني‌     |مقدمه‌ اي‌ بر روان‌ درماني‌ : نظ‌ريه‌ ها و  | 1370 م‌621ب‌   |WM 420 /
|          |   |روش‌ هاي‌ رايج‌              |          |   
| 1111|افروز، غلامعلي‌    |مقدمه‌ اي‌ بر : روان‌ شناسي‌ وآموزش‌ وپرورش‌ |الف‌   |WS 105 .5 .C3 / 
|          |   |كودكان‌ استثنايي‌             |      1365 م‌636|   
| 1112|افروز، غلامعلي‌    |مقدمه‌ اي‌ برروانشناسي‌ وآموزش‌ وپرورش‌   |الف‌   |WS 107 .5 .P8 / 
|          |   |كودكان‌ عقب‌ مانده‌ ذهني‌          |      1371 م‌637|   
| 1113|افروز، غلامعلي‌    |مقدمه‌ اي‌ بر روانشناسي‌ و توانبخشي‌ كودكان‌ |   م‌637الف‌   |WS 107 /
|          |   |مبتلا به‌ سندرم‌ داون‌ (منگو ليسم‌)     |        1370|   
| 1114|فدائي‌، فربد، -1331 |مقدمه‌ اي‌ بر نوروپسيكولژي‌ : (پي‌-     |  م‌314ف‌   |WL 103 .5 /
|          |   |روانشناسي‌)               |        1377|   
| 1115|شاملو، سعيد     |مكتب‌ ها و نظ‌ريه‌ ها در روانشناسي‌ شخصيت‌  | 1370 م‌213ش‌   |BF 698 /
| 1116|شاپوريان‌، رضا    |مقدمه‌ بر روانشناسي‌ عمومي‌        | 1369 م‌117ش‌   |BF 121 /
| 1117|فرخ‌ مهر، علي‌    |موفقها و ناموفقها            |  م‌436ف‌   |BF 637 .S8 /
   |1372        |                    |          |   |
| 1118|رودولفو، لا     |ميگرن‌ : علل‌ ابتلا و روش‌ درمان‌ قط‌عي‌    | 1373 م‌111ل‌   |WL 344 /
|          |   |بارژيم‌ غذايي‌              |          |   
| 1119|شهبازي‌، عليرضا   |نشانه‌ شناسي‌ بيماريهاري‌ مغزو اعصاب‌    | 1365 ن‌766ش‌   |WL 348 /
| 1120|كارور، چارلز اس‌   |نظ‌ريه‌ هاي‌ شخصيت‌             | 1375 ن‌156ك‌   |BF 698 /
| 1121|ولنز، هين‌ جي‌    |نقش‌ الكتروكارديوگرافي‌ درتصميم‌ گيري‌   | 1374 ن‌744و   |WG 140 /
|          |   |اورژانس‌ هاي‌ قلبي‌            |          |   
| 1122|بوندارنكو، آ    |نقش‌ بازي‌ درپرورش‌ فكري‌ كودك‌       | 791ب‌   |WS 105 .5 .P5 /
|   |ك‌          |                    |       1366 ن‌|   
| 1123|فرجي‌، ذبيح‌ الله‌   |نقش‌ ناكامي‌ ها درشخصيت‌          |  ن‌384ف‌   |BF 575 .F7 /
   |1355        |                    |          |   |
| 1124|ميرزابيگي‌، علي‌   |نقش‌ هنر در آموزش‌ و پرورش‌ و بهداشت‌ رواني‌ | 934م‌   |WM 450 .5 .A8 /
|          |   |كودكان‌                 |       1373 ن‌|   
| 1125|يونيسف‌/سازمان‌ جهاني‌ |نيازهاي‌ اساسي‌ بهداشت‌ وراههاي‌ برآوردن‌  |  1364 ن‌93ي‌   |WA 100 /
|   |بهداشت‌       |آنهادركشورهاي‌ روبه‌ توسعه‌        |          |   
|          | 1126|واژگان‌ فلسفه‌ و علوم‌ اجتماعي‌ :      |   1355 178و   |B 69 /
|          |   |انگليسي‌-فارسي‌              |          |   
|          | 1127|واژه‌ نامه‌ اصط‌لاحات‌ روانپرشكي‌ و بهداشت‌  |  1374 178و   |WM 13 /
|          |   |رواني‌                  |          |   
|          | 1128|واژه‌ نامه‌ روانپزشكي‌ : انگليسي‌-فارسي‌،  |  1370 178و   |WM 13 /
|          |   |فارسي‌-انگليسي‌              |          |   
| 1129|پرتو، ابوالقاسم‌   |واژه‌ ياب‌ : فرهنگ‌ برابرهاي‌ پارسي‌ واژگان‌ |   ر226پ‌   |PIR 2923 /
|          |   |بيگانه‌                 |        1373|   
| 1130|آيسنك‌، هانس‌ ج‌    |واقعيت‌ وخيال‌ درروانشناسي‌        | 1365 و977آ   |WM 190 /
| 1131|آجان‌، نيزار     |واكسيناسيون‌               | 1378 و214آ   |QW 806 /
| 1132|مير، دان‌ دينك‌    |والدين‌ موثر، فرزند مسئول‌ "آموزش‌ منظ‌م‌  | 925م‌   |WS 105 .5 .F2 /
|          |   |براي‌ كساني‌ كه‌ مي‌ خواهند والديني‌ موفق‌  |       1373 و|   
|          |   |باشند"                 |          |   
| 1133|محموديان‌، سعيد   |وزوز : مباني‌، تشخيص‌، درمان‌ وپيشگيري‌   | 1374 و364م‌   |WV 272 /
| 1134|قائمي‌ اميري‌، علي‌  |وسواس‌                  | 1365 و352ق‌   |WM 176 /
| 1135|ياكولومينسكي‌    |هشت‌ مقاله‌ دراسرار روان‌         |  1361 ه‌25ي‌   |BF 121 /
| 1136|پلومن‌، پ‌    ن‌  |هماتولوژي‌ و ايمونولوژي‌ مصور       | 1372 ه‌519پ‌   |WH 100 /
| 1137|سازمان‌ جهاني‌ بهداشت‌ |همه‌ گير شناسي‌ بيماريهاي‌ رواني‌      | 1346 ه‌157س‌   |WM 140 /
)|          |   |اپيدميولوژي‌)              |          |   
| 1138|كاستاندا، كارلوكس‌  |هنرخواب‌ بيني‌              | 1373 ه‌175ك‌   |BF 1091 /
| 1139|گاردنر، هلن‌     |هنردر گذرزمان‌              |  1374 ه‌136گ‌   |WM 49 /
| 1140|ديمنه‌، ارنست‌    |هنرفكركردن‌               | 1370 ه‌959د   |BF 441 /
| 1141|جفرز، سوزان‌     |هنرمبارزه‌ باترس‌             | 1372 ه‌487ج‌   |WM 178 /
| 1142|رافائل‌، بورلي‌    |هنگامي‌ كه‌ فاجعه‌ رخ‌ مي‌ دهد : (راهنمائي‌  | 1372 ه‌234ر   |HV 553 /
|          |   |براي‌ افراد و سازمان‌ هاي‌ امدادگر)    |          |   
| 1143|هارتلند، جان‌    |هيپنوتيزم‌ هارتلند : جديدترين‌، معتبرترين‌ | 1372 ه‌182ه‌   |WM 415 /
|          |   |و مفصل‌ ترين‌ كتاب‌ هيپنوتيزم‌ پزشكي‌ درجهان‌ |          |   
| 1144|گلدن‌، ويليام‌ ل‌   |هيپنوتيسم‌ درماني‌ : رويكردي‌ جديد     | 1374 ه‌552گ‌   |WM 415 /
| 1145|اردوبادي‌، احمدهوشنگ‌ |يك‌ دسته‌ گل‌ دماغ‌ پرور          |   ي‌385الف‌   |BF 128 /
   |1370        |                    |          |   |
| 1146|كاپلان‌، هارولد، -1927|خلاصه‌ روانپزشكي‌ علوم‌ رفتاري‌-روانپزشكي‌  | 1379 خ‌114ك‌   |WM 100 /
|          |   |باليني‌                 |          |   
| 1147|جانسون‌، اسپنسر   |يك‌ دقيقه‌ با فرزندم‌ (كتاب‌ مخصوص‌ پدر)   | 199ج‌   |WS 105 .5 .F2 /
 1373       |                    |          |   |ي‌|   
| 1148|حسينمردي‌، مهدي‌   |راز خوشبختي‌               |  ر562ح‌   |BP 247 .8 /
   |1371        |                    |          |   |
|          | 1149|مشاوره‌ وروان‌ درماني‌ : (نظ‌ريه‌ ها و    |  1374 564م‌   |WM 55 /
|          |   |راهبردها)                |          |   
| 1150|آبراموويچ‌، اس‌    |اديومتري‌ : پاسخ‌ الكتريكي‌        |1373 الف‌137آ   |WV 272 /
| 1151|تسوانگ‌، مينگ‌ ت‌   |مقدمه‌ اي‌ برژنتيك‌ بيماريهاي‌ رواني‌    |  م‌576ت‌   |WM 307 .M5 /
   |1376        |                    |          |   |
| 1152|كاپلان‌، هارولد اي‌  |خلاصه‌ روانپزشكي‌ : علوم‌ رفتاري‌ -     | 1378 خ‌114ك‌   |WM 100 /
|          |   |روانپزشكي‌ باليني‌            |          |   
|          | 1153|ارتباط‌ و ارتباط‌ درماني‌ و الگوهاي‌    | 1371 369الف‌   |WM 430 /
|          |   |ارتباط‌ي‌ در خانواده‌           |          |   
| 1154|كاپلان‌، هارولد    |خلاصه‌ روانپزشكي‌             | 1368 خ‌114ك‌   |WM 100 /
| 1155|شفائي‌، احمد     |جنين‌ شناسي‌ (رويان‌ شناسي‌)        | 1339 ج‌537ش‌   |QS 604 /
| 1156|فونتانا، ديويد   |كنترل‌ كلاس‌                | 1375 ك‌916ف‌   |LB 3013 /
| 1157|سبزواري‌، نسرين‌،   |آشنائي‌ بااصول‌ كاردر اتاق‌ عمل‌      | 1378 آ277س‌   |WX 200 /
   |          |                    |        -1323|   |
| 1158|استورا، جين‌ بنجامين‌ |تنيدگي‌ يا استرس‌ : بيماري‌ جديد تمدن‌   |   ت‌488الف‌   |WM 172 /
   |1377        |                    |          |   |
| 1159|راجرز، كارل‌     |گروه‌ هاي‌ روياروي‌ : بحثي‌ درروان‌ درماني‌  | 1369 گ‌135ر   |WM 430 /
|          |   |گروهي‌                  |          |   
| 1160|مرتضوي‌، شهرناز   |آشنايي‌ باروان‌ شناسي‌ بين‌ فرهنگي‌     | 1370 آ446م‌   |BF 751 /
| 1161|مسترز، ويليام‌ اچ‌  |واكنش‌ جنسي‌ انسان‌ : شامل‌ جامع‌ ترين‌    |  1374 و529م‌   |HQ 34 /
|          |   |اط‌لاعات‌ جنسي‌ زن‌ ومرداز بلوغ‌ تاسالمندي‌  |          |   
| 1162|سازمان‌ جهاني‌ بهداشت‌ |نقش‌ دانشگاهها در استراتژيهاي‌ بهداشت‌   |ن‌    157س‌   |WA 23 /
|          |   |براي‌ همه‌ : راهي‌ براي‌ مشاركت‌ در تامين‌  |          |   
|          |   |عدالت‌ اجتماعي‌ و گسترش‌ ابعاد انساني‌ توسعه‌|          |   
|          | 1163|بهداشت‌ رواني‌ جامعه‌ نگر         |  1374 838ب‌   |WM 29 /
| 1164|حائري‌ روحاني‌، علي‌  |فيزيولوژي‌ اعصاب‌ و غدد          | 1368 ف‌257ح‌   |WL 102 /
| 1165|مارلي‌، ماري‌ لوئيز  |آسيب‌ شناسي‌ عضوي‌ مغزو آزمون‌ بندر-گشتالت‌ | 133م‌   |WM 145 .5 .B4 /
 :|          |   |روش‌ نمره‌ گذاري‌ تشخيص‌ افتراقي‌     |       1377 آ|   
 ------------------------------------------------------------------------------------------
                       

 


اشتراک گذاري در فيسبوکاشتراک گذاري در گوگل پلاساشتراک گذاري در توييتراشتراک گذاري در ياهواشتراک گذاري در لينکدين
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید